Skip to main content

YENİDOĞANIN FİZİK MUAYENESİ

Amniyon sıvı hacminde bozukluk ile birlikte olan durumlar

 

OligohidramniosİUGG

Fetal anomaliler

İkiz-ikiz transfüzyon (donör)

Amniyotik sıvı kaçağı

Renal agenezi (Potter sendromu)

Uretral atrezi

Prune-Belly sendromu

Pulmoner hipoplazi

Amnios nodozum

İndometazin

ACE inhibitörleri

İntestinal pseudo-obstrüksiyon

PolihidramniosKongenital anomaliler: Anensefali, hidrosefali,

trakeoözefageal fistül, duodenal atrezi,

spina bifida, yarık damak ve dudak,

kistik adenomatoid akciğer malformasyonu, diafragmatik herni

Sendromlar: Akondroplazi, Klippel-Feil,

18,-21 trizomi, TORCH, hidrops fetalis,

multiple kongenital anomaliler

Diğerleri: Diabetes mellitus, fetal anemi, fetal kalp

yetmezliği, ikiz-ikiz transfüzyon (alıcı), poliürik renal hastalık, nöromusküler hastalıklar, idiopatik

 

Çoğul gebeliklerde İUGG, düşük doğum ağırlığı, feto-fetal transfüzyon, prematürite ve doğuma ait komplikasyonlar karşılaşılan problemler arasındadır.

Uzamış ve güç doğum eylemi mekanik ve hipoksik hasar olasılığını artırır. Eylem 24 saatten uzun ise mortalite 6 kat, 30 saati geçmişse 20 kat artar.

Hızlanmış eylemler de ise (3 saatin altında) intrakraniyal kanama riski fazladır.

Erken membran rüptürü (EMR)12 saat önce membranların açılmasıdır. Enfeksiyon riski açısından önemlidir. 24 saati geçen EMR’lerde proflaktik antibiyotik uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebe kadınların aldığı yenidoğan bebekleri etkileyen bazı maddeler

 

Aspirin Neonatal kanama, uzamış gebelik
Fenitoin Kanama diatezi ( Vit. K eksikliği)
Fenobarbital Kanama diatezi ( Vit. K eksikliği)
Heksametonyum Paralitik ileus
İzoksuprin İleus, hipokalsemi, hipoglisemi, hipotansiyon
Kaptopril Kardiyovasküler instabilite, geçici böbrek yetmezliği
Magnezyum sülfat Solunum depresyonu, mekonyum tıkacı, hipotoni
Morfin ve türevleri Yoksunluk semptomları: beslenme güçlügü, kusma, diare, huzursuzluk, esneme ve gerinme, dispne ve siyanoz, ateş ve terleme, solukluk, tremor ve konvülziyon
Nitrofurantoin Hemolitik anemi ( G-6-PD eksikliği olan bebeklerde)
Oksitosin Hiperbilirubinemi, hiponatremi
Primakin Hemolitik anemi ( G-6-PD eksikliği olan bebeklerde)
Propranalol Hipoglisemi, bradikardi, apne
Sülfonamidler Bilirubinin proteine bağlanmasını engeller, kernikterus riskini artırır
Sülfonilüre Refrakter hipoglisemi
Tiazidler Trombositopeni (nadir)
Vitamin K (aşırı) Hiperbilirubinemi

 

Gebe kadınların aldığı fetusu etkileyen bazı maddeler

 

AlkolKokain/eroin

Sigara

Dikumarol

Lityum

Mepivacain

Metimazol

Civa

Penisilamin

Fenitoin

Propranalol

Propiltiourasil

Stilbesterol

Valproat

Kongenital anomaliler, İUGGAnormal beyin gelişimi, mikrosefali, düşük doğum ağırlığı, İUGG, anomaliler

SGA (small for gestational age)

Fetal kanama ve ölüm, hipoplastik nazal yapılar

Epstein anomalisi

Bradikardi, ölüm

Guatr

Minimata hastalığı, mikrosefali, sağırlık, körlük, mental reterdasyon

Kutis laksa sendromu

Kongenital anomaliler, İUGG, tümör

Hipoglisemi, bradikardi, solunum depresyonu

Guatr

Adölesanda vaginal adenokarsinoma

Spina bifida

 

Prematüre bebeklerde ters reaksiyona neden olan ilaçlar,

 

Sülfisoksazol Kernikterus
Kloramfenikol Gri bebek (şok, kemik iliği supresyonu)
Novobiyosin Sarılık
Heksaklorofen Ensefalopati
Vitamin E (IV) Asit, şok
NaHCO3 İntraventriküler kanama
Amfoterisin Akut böbek yetmezliği
İndometazin Oligüri, hiponatremi
Tetrasiklin Enamel hipoplazi
Tolazolin Hipotansiyon, gastrointestinal kanama
Aminglikozidler Sağırlık, renal toksite
Prostaglandinler Konvülziyon, diare, apne
Panküronyum Ödem, hipovolemi, hipotansiyon, taşikardi
Deksametazon Gastrointestinal kanama, hipertansiyon, infeksiyon, hiperglisemi
FurosemidVit. K analogları Sağırlık, hiponatremi, hipokalemi, hipokloremi, nefrokalsinosis, safra taşlarıSarılık

 

 

 

 

 

İNTRAUTERİN BÜYÜME VE GELİŞME

 

İntrauterin yaşam süresi 280 gün veya 40 haftadır. İlk 12 hafta embriyonik evre, kalan süre fetal evredir.Embriyonik evrede fertilize ovum organogenezi tamamlar. Organogenez genellikle 8 haftada tamamlanmakla birlikte, bazı organ sistemler bu süreyi aştığı için embriyonik yaşam 1. trimestr (ilk 12 hafta) olarak kabul edilir.

 

Dişilerde Graf folikülünden atılan oosit II tuba uterinanın 1/3 distal kısmında spermium ile birleşir. Bu birleşme ve kromozomların kaynaşması ile döllenme olur ve zigot oluşur. Zigot mitotik bölünmeyle her biri 46 kromozomlu iki blastomer oluşturur. Blastomerlerde sürekli mitoz ile çoğalarak hücre kitlesi oluştururken uterusa doğru yol alır. 12-16 hücrelik kitle uterusa vardığında morula adını alır. Döllenmenin 4-5. gününde morula blastosist (taşlı yüzük görünümü) şeklini alır ve endometriuma gömülür. Bu ilk hafta germinal dönemdir. Blastosisti oluşturan embriyoblastik hücrelerden embriyo, trofoblastik hücrelerden de fetal zarlar ve plasenta oluşmaya başlar. 2. hafta esnasında embriyoblast kitlesi endoderm ve ektoderm olmak üzere 2 tabakaya farklılaşır. 3. haftanın başından itibaren de embriyonal diskden mezoderm oluşur. 3 germ yaprağının oluşmasıyla ortaya çıkan yapıya gastrula adı verilir. Bu 3 germ yaprağı değişik yönde farklılaşarak organları oluştururlar. 4. hf.dan itibaren oluşmaya başlayan somitlerin de hızlı şekilde büyümesiyle 4-8 hf. arasında giderek insan organizmasının anatomik şekli belirmeye başlar. 8. hf.da ağırlık 1 g, boy 2.5 cm; 12. hf.da 14 g, 7.5 cm; 28.hf.da (2. trimestr sonu) 1000 g, 35 cm ve 40. hf.da  3500 g, 50 cm olur.

 

İlk solunum hareketleri 18. hf.da oluşur, fakat alveoler yapıların gelişim düzeyi 24-26 hf.ya kadar yaşamaya izin vermez. Yani fetus en erken 24-26 hf.da viable hale gelir. Sürfaktan yapımı 20. hf.da başlar, ancak 3. trimestr sonuna doğru yeterli düzeye gelir. Amniyotik sıvının gelişmekte olan akciğere giriş çıkışı pulmoner arborizasyona katkıda bulunur.

Antenatal yaşamda kan yapımı 3 evre gösterir. Konsepsiyonun 2-3. hf.sında embriyonun mezodermal hücrelerinde kan yapımı başlar. 2. aydan sonra karaciğerde (hepatik), 6. aydan sonra kemik iliğinde (medüller) olur. Kosta, sternum, vertebra, pelvis, kranium, klavikula ve skapula kemiklerinin kırmızı ilik bölümü asıl kan yapımının olduğu yerlerdir. Fetus hemoglobini büyük oranda Hb F’dir. Hb F adült hb’i Hb A’dan daha çok oksijen taşır. Embriyonal dönemde Gower I, Gower II ve Portland hb.leri hakimdir. 3. ayda Hb F hakim olmaya başlar, 6. ayda % 90, doğumda % 70 oranındadır. Normal çocuk ve erişkinde ise % 2’den azdır.

Safra 12. hf.da, sindirim enzimleri de hemen ardından oluşmaya başlar. Fetusun kendine özgü barsak içeriği olan mekonyum 16. hf.da mevcuttur. Deskume barsak hücreleri ve sıvılardan ve fetus tarafından yutulan amniyotik sıvıdaki skuamöz hücreler ve lanugo tüylerinden oluşur.

İlk yutma hareketleri 14. hf.da başlar. 22. hf.da dudaklarda büzülme, 26-28. hf.larda ise beslenmeye yönelik aktif emme olur. Alt özefagus sifinkter basıncı doğumda düşüktür, ve ilk 6 hf. boyunca yükselerek erişkin değerine ulaşır. Bu dönemde postprandiyal regüjitasyon oldukça sıktır. Bazı bebeklerde 9. aya kadar uzayabilir.

İntrauterin hayatın ilk 3 ayında vücut ağırlığının % 94’ü sudur. Gestasyon ilerledikçe hücre dışı sıvının azalmasına bağlı olarak bu oran 28. hf.da % 85’e, 32. hf.da % 80’e, miadında bebekte ise % 70’e düşer.

Nefronogenez 34. hf.da tamamlanır. Yenidoğanların glomerüler filtrasyon hızları ve idrar konsantrasyon kapasiteleri düşüktür.

Nörolojik aktivitenin ilk belirtisi 8.hf.da lokal uyarıya izole musküler kasılmalardır. 9. hf.da bazı spontan hareketler olur ve el içi –ayak tabanı refleksojenik hale gelir. 13-14. hf.daki akıcı hareketler anne tarafından ilk kez hissedilebilir. Yakalama refleksi 17. hf.da belirir ve 27. hf.da iyi gelişir. Moro refleksi en erken 25. hf.da uyarılabilir. Duyu işlevleri fetal yaşamın 2. yarısında başlar. Sırasıyla koku alma 23. hf, işitme 24. hf, tat alma 26. hf ve görme 32. hf.da gelişir.

PRENATAL TANI YÖNTEMLERİ

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir