Skip to main content

YENİDOĞANIN FİZİK MUAYENESİ

 

 

 

 

 

 

 

Yenidoğan ishalinin nedenleri

1. Beslenme ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olanlar

2. Bakteryel ishaller

            E. Coli: YD ishalinin en sık görülen nedenidir.

Shigella

Salmonella

Camplobakter jejuni

Diğer: Klebsiella, Enterobakter, Proteus, S. aureus

 

3. Viral ishaller: Rotavirus, Echovirus, Adenvirus

4. YD döneminde başlayabilen kronik ishaller

Kongenital laktaz eksikliği

Sekonder disakkarit-monosakkarit malabsorpsiyonu

Kongenital glikoz-galaktoz malabsorpsiyonu

Kistik fibrosis

İnek sütü protein intoleransı

Kongenital kloridiare

Kısa barsak sendromu

Primer hipomagnezemi

Enterokinaz eksikliği

Wiskot-Aldrich sendromu

Transkobolamin II eksikliği

 

YENİDOĞANIN ENDOKRİN VE METABOLİK SORUNLARI

 

DİYABETİK ANNE BEBEĞİ (DAB)

 

Diyabetik annelerde polihidramnios, preeklampsi, pyelonefrit, preterm doğum ve kronik hipertansiyon normalden sık görülüp, özellikle 32 haftadan sonra fetal mortalite oranları diabetik olmayan annelere göre çok yüksektir. Fetüsün etkilenme derecesi annenin diabetinin regülasyonu ile direk ilişkilidir. White sınıflamasına göre evre A,B,C ve D’de olan diabetik annelerin bebekleri gestasyonel yaşlarına göre büyük (LGA) olurlar. Ancak vasküler komplikasyonların başladığı daha ileri evrelerde SGA bebekler doğar.

White sınıflaması

A: Yalnız glukoz tolerans testi anormal, açlık kan şekeri normal

B: Diyabet başlangıcı 20 yaşından sonra, süresi 0-9 yıl arasında, damar değişikliği yok

C: Diyabet başlangıcı 10-20 yaş arasıda, süresi 10-19 yıl arasında, damar değişikliği yok

D: Diyabet başlangıcı 10 yaşından önce, süresi 20 yıldan uzun, retinit ve bacak damarlarında değişiklik

E: D evresine ek olarak pelvis damarlarında değişiklikler

F: Kronik nefropati (yaş ve süre aranmaksızın)

 

Patofizyoloji: Maternal hiperglisemi, fetal hiperglisemi ve hiperinsülinemiye neden olur. Bu durum karaciğerin glukoz uptake’inde artışa, glikojen sentezine, lipogenez ve protein sentezinin hızlanmasına yol açar. İlgili patolojik bulgular: Pankreatik beta hücre sayısıda orantısız artışla birlikte adacık hücrelerinde hipertrofi ve hiperplazi, beyin hariç infantın organlarında ve plasentada ağırlık artışı, miyokard hipertrofisi, karaciğer hücre sitoplazma miktaronda artış ve ekstramedüller hematopoez. Hiperinsülineminin yol açtığı fetal asidoz nedeniyle ölüdoğumlar meydana gelebilir. Doğumdan sonra ise plasentanın ayrılmasıyla birlikte anneden bebeğe glukoz geçişinin kesilmesi ve hiperinsülineminin devam etmesi sonucu ilk saatlerde ortaya çıkan hipoglisemi.

 

Diabetik anne bebeklerindeki problemler

I) Metabolik

a) Hipoglisemi: DAB’de insidansı %75’tir. SGA’lı DAB’de hipogliseminin nedeni glikojen depolarının az olmasıdır. Hipoglisemi en çok 1-3.saatlerde görülür.

b) Hipokalsemi: Serum total kalsiyumunun 7mg/dl, iyonize kalsiyumun ise 3mg/dl’den düşük olmasıdır. DAB’lerinin %50’sinde görülür. En düşük düzeylere 24-72 saatte ulaşılır. Nedeni paratiroid bezin fonksiyonunun azalmış olmasıdır.

c) Hipomagnezemi: Serum Mg düzeyinin 1.52 mg/dl nin altında olmasıdır. Annenin hipomagnezemisi ve diabetinin derecesi ile yakından ilgilidir.

II) Kardiyorespiratuar

a) Perinatal asfiksi

b) RDS: Fetal hiperinsülinizm kortizolü antagonize ederek AC matürasyonunu geciktirir.

c) Yenidoğanın geçici takipnesi: özellikle elektif sezaryen sonrası oluşur.

d) Kardiyomyopati: DAB’lerinin %20 sinde görülür. Myokardda yağ ve glikojen depolanmasına bağlı asimetrik septal hipertrofi (hipertrfik subaortik stenoz). olur.

 

III) Hematolojik

a) Polisitemi ve hiperviskosite

b) Hiperbilirubinemi

c) Renal ven trombozu

 

IV) Morfolojik:

a) MakrIVozomi ve doğum traumaları: Klavikula ve humerus kırıkları,brakial pleksus paralizileri, frenik sinir paralizisi, SSS hasarı

b) Konjenital malformasyonlar: Kardiyak (büyük damarların transpozisyonu, VSD, ASD, koarktasyon), renal (agenezi, hidronefroz), gastrointestinal (küçük sol kolon, situs inversus, duodenal atrezi, anorektal atrezi), nörolojik (anensefali, meningosel), iskelet sistemine ait (hemivertebra, lumbosakral agenezi) malformasyonlar normal popülasyona göre 3 kat daha sık görülür. DAB’de kardiyak malformasyonlar ve lumbosakral agenezi en sık karşılaşılan anomalilerdir.

YENİDOĞANDA HİPOGLİSEMİ

 

Serum glukoz düzeyinde düşme nörolojik (letarji, koma, apne, konvülziyon) ve sempatomimetik (solukluk, palpitasyon, terleme) semptomlarla ortaya çıkabilmesine  karşın, hipoglisemili çoğu bebek asemptomatik kalır. Miadında doğanlarda ilk 3 gün için 30 mg/dl, pretermlerde 20 mg/dl, 3. günden sonra ise 40 mg/dl kan glukoz düzeyi hipoglisemi sınırı olarak kabul edilir. Ancak kan şekeri 30 mg/dl olan asemtomatik bebeklerde başka nedenlerle açıklanamayan beyin hasarı tespit edilmiş olması nedeniyle her yaş grubu için hipoglisemi sınırının 40 mg/dl olması önerilmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir