Skip to main content

VİTAMİNLER

 

Vitamin Fonksiyonu Artması Azalması
Yağda çözünenler
A Görme, diferensiasyon Alopesi, amenore, çeliozis, aşırı diyetle ve takviye olarak alınması, hepatosplenomegali, hiperkolesterolemi, hiperlipemi, kalıcı öğrenme kusuru, prematür epifiziyal kapanma, pseudotümör serebri, spontan abortus. Akut enfeksiyonlar, safra kanalı obstrüksiyonu, çöliak hast., siroz, kistik fibroz, yağ malabsorpsiyonu sendromu, giardiazis, diyetle yetersiz alım, akciğer, g.i. trakt ve üriner epitel keratinizasyonu, keratomalasi, gece körlüğü, oral kontraseptif kullanımı (karoten), protein-enerji malnütrisyonu, kseroftalmi.
D Kalsiyum metabolizması  g.i. belirtiler (anoreksi, bulantı, kusma, konstipasyon), yeni doğan ve gebelerde, “Elfin yüzü”(hiperkalsemi, büyüme geriliği, zeka geriliği, aort stenozu), metastatik kemik dışı kalsifikasyon, renal kolik, aşırı takviye. Antikonvülsan kullanımı, familyal hipofosfatemik rikets (DM, Falkoni send., hipoparatiroidi, renal osteodistrofi, renal tübüler asidoz) aşırı fosfat veya fitat alınımı, uygunsuz diyet, malabsorpsiyon sendromları, erişkin osteomalasisi, çocukta rikets.
E Lipid antioksidanı Aşırı takviye, kanama eğiliminde artış, katarakt oluşumunda azalma. Lipid peroksidasyonu, biliyer atrezi, kolestaz, dermatit, ödem, steatore ile birlikte olan malabsorpsiyon send., prematürite, protein-enerji malnütrisyonu, reperfüzyon hasarı.
K Kan koagülasyon enzimleri G6PD defekti, diyetle aşırı alım, aşırı takviye, anemi (Heinz cisimciği ile birlikte), hiperbilirubinemi, kernikterus, emme refleksi kaybı. Kanama, K vit. almamış emzirilen bebekler, kumarin, hipoprotrombinemi, diyetle eksik alım, safra tuzu eksikliği (eksternal biliyer fistül, obstrüktif sarılık), emilemeyen sülfonamidler, salisilat tedavisi.
Suda çözünenler
Tiamin B1 oksidatif dekarboksilasyon parenteral kullanım alkolizm, beriberi, Wernicke-Korsakoff sendromu, uzun süre konsantre dextroz infüzyonu, folat eksikliği, hipertiroidi, uzun süreli diyare, yetersiz alım, ihtiyacın artması (ateţ, laktasyon, gebelik), renal diyaliz.
Riboflavin B2 intrasellüler oksidasyon-redüksiyon _ alkolizm, ariboflavinozis, uzun süreli barbitürat kullanımı, çeliozis, kronik diyare, süt ve diğer hayvansal ürünlerin yetersiz kullanımı, irritabl kolon send., perleş, fenotiazin türevleri kullanımı.
Pantotenik asit Ko A’nın parçası, yağ asidi metabolizması _ _
Niasin intrasellüler oksidasyon-redüksiyon Hipolipidemik ajan  olarak kullanılması, atrial fibrilasyon, glukoz intoleransı, gut, hiperglisemi, hipotansiyon, pruritus Pellegra, alkolizm, karsinoid sendrom, siroz, diyetle eksik niasin ve triptofan alımı, Hartnup hast., izoniazid tedavisi
Pridoksin B6 transaminasyon periferal nöropati alkolizm, anemi, astım, meme CA, çeliozis, koroner kalp hast., depresyon ve konfüzyon, diabet, iproniazid, sikloserin, penisilamin, etinil E2, mestranol kullanımı, Hodgkin, irritabilite, lenfopeni, premenstrüal send., seboreik dermatoz, orak hücreli anemi, sigara.
Biotin karboksilasyon _ Dermatit, alopesi, anoreksi, antibiotikler, depresyon, glossit, hiperestezi, immün yetm., aşırı çiğ yumurta beyazı (avidin), lokalize parestezi.
Folik asit pürin sentezi Akut renal yetm., aktif k.c. hast., hemoliz, takviye folat (4mg/gün) Megaloblastik anemi, alkolizm, servikal displazi, sigara, fenitoin, primidon, barbitürat, sikloserin, azotiyoprin, oral kontraseptif, antasit kullanımı, talasemi major, lenfoproliferatif maliniteler, gebelik, diyetle yetersiz alım, malabs. send., nöral tüp defekti, pansitopeni, psoriazis, renal dializ, dil papilla atrofisi, vit B12 defekti, depresyon, metotreksat, hiperhomosisteinemi.
B 12 kobalamin metilmalonil koA ve homosistein metabolizması _ alkolizm, pernisiyöz anemi, s.s.s. dejenerasyonu, distal sensorial nöropati, gastrektomi, gastrik atrofi, hipotiroidi, poliendokrinopati, gebelik, böbrek hast., ince barsak hast.(CA, gluten enteropatisi, rezeksiyon, Crohn vs.), vejeteryanlar ve emzirdikleri bebekleri, optik atrofi ile görme kaybı.
C askorbik asit kollajen formasyonu Heparin ve kumarinin antikoagülan etkisinin azalması, diyare, aşırı Fe emilimi, aşırı takviye skorbüt, alkolizm, mikrositik hipokromik anemi, yanık, mide ülseri, Fe emiliminin bozulması, diyetle eksik alım, infantil skorbüt (Barlow hast), inflamatuar hast., oksidatif hasar,, laktasyon, peteşi ve ekimoz, kanser riski (özofagus, oral kavite, uterus, serviks), sigara, tirotoksikoz, yara iyileţmesi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir