Skip to main content

TIP FİZYOLOJİ DERS NOTU

Yani insan 1011 farklı antikor üretebile¬cek olarak doğar. Her B lenfositi sadece bir çeşit variable alan üretebileceği için insanda BCR’lere bakıldığında 1011 farklı B lenfositi vardır. Bir antijenle karşılaşıldığında en uygun antikoru üretebilecek B lenfositi seçilerek plazma hücresine dönüştürülür.insan 1011 farklı        MHC-I tüm çekirdekli hücrelerde bulunur. MHC-I ekspresyonu azalırsa (viral enfekte hücre, kanser hücresi) T sitotoksik ve NK hücreleri bu hücreleri tanırlar. MHC-IMHC-I -1              T sitotoksik ve NK hücreleri salgıladıkları perforin ile önce bu hücrelere delik açarlar. Ardından Granzyme-A gönderirler. Granzyme bu delikten içeri girip CASPASE enzimlerini aktive eder. Böylelikle MHC –I kaybeden hücrelerde apopitozis induklenmiş olur.

Bunun yanında NK hücreleri üzerinde CD16 ve CD56 bulunur. NK hüc¬releri CD3 negatiftir CD16 antikorlar için reseptördür. (Fc) Üzeri antikor kaplı hücreler NK tarafından öldürülebilir. Buna ADCC (Antikor bağımlı hücresel sitotoksite).            

           ADCC yapan diğer hücre eozinofillerdir. Parazitlerin üzerine yapışan IgE tipi antikorlar tanırlar. Parazitin üzerine MBP (major bazik protein) ve ECP (Eozinofilik katyonik protein) boşaltarak parazit zarına delik açıp onu öldürürler.

NOT:

          ADCC yapabilen (Fc reseptörü bulunan) hücreler:

• Monositler/ Makrofajlar

• NK hücreleri

• Nötrofil lökositler

• Eozinofil lökositler (parazitlere karşı Ig E aracılığı ile ADCC)

ADCC

SİTOKİNLER ve ETKİLERİ

Sitokin Major kaynak hücre Major etki IFN- ve  Virüsler ile enfekte hücreler tarafından üretilirler. Bütün hücreler üzerinde etkilidirler. Aniviral etki, fagositik aktivasyonu artırır. Üretildiği hücre üzerinde etkisi yoktur; çevredeki hücreleri virüse karşı korumayı amaçlar, uyarır. HK Hücrelerini aktive eder. INF CD4 (+) T lenfositlerce (TH1 hücreleri) ve NK hücrelerice üretilir. Makrofajları uyarır, fagosit aktivasonu, class 1 ve 2 MHC antijenlerinin ekspresyonunu artırır. Makrofaj, B ve T lenfositler üzerinde etkilidir. TH2 hücrelerini bloke eder. NK hücrelerini aktive eder. Makrofajların damar dışına çıkmasını ve epitelyumoid Hücrelere dönüştürerek granülom oluşumunu uyarır; Histiyositik dev hücre formasonunu uyarır. lL-1 Monosit makrofaj sistemi hücrelerince üretilir. Endotel ve T hücreleri üzerinde etkilidir. Akut iltihabın her aşamasını uyarır (TNF ile birlikte) Endotelde prokoagülandır, adezyon moleküllerini artırır. Lenfositleri, sitokinleri uyarır. TNF- ve lL-6 ile birlikte iltihabın sistemik etkisinden sorumludur (ateş, akut faz protein sentezini vs. ) TNF- ile birlikte kronik iltihapta fibroblastları uyararak, kollajen sentezini artırır. Osteoklastik kemik yıkımını uyarır. lL-2 CD4 (+) T lenfosit kaynaklıdır (TH1 hücrelerince üretilir) T ve B lenfositler üzerine etkilidir. Otokrin etki göstermesi bu mediyatörün karakteristiğidir. T hücre büyüme faktörüdür (otokrin etkisi vardır) B hücre proliferasyonunu da uyarır NK hücrelerinin major uyaranıdır Temel etkisi hücresel immünitenin uyarılmasıdır. Akut travma süresince baskılanır ve sirkülasyonda saptanamamaktadır. TNF-α gibi ACTH ve glukokortokoidlerin potent stimülatörüdür. Akut travma sonrası ve ciddi hastalıklarda IL-2 sekresyonu bozulmaktadır. Bundan barsak bariyeri negatif yönde etkilenmektedir. Perioperatif transfüzyon sonrası da IL-2 yapımı azalmaktadır. IL-2 sekresyon ve aktivitesindeki bu azalma lenfosit apopitozisinde hızlanmaya yol açmaktadır. Bu durum, geçici hücresel immünite bozukluğuna yol açabilmektedir. lL-3 T lenfosit kaynaklıdır. Kemik iliği üzerine etkilidir. Koloni uyarıcı faktor olarak çalışır. Kemik iliğinde miyeloid ve eritroid farklılaşma ve üremeyi uyarır (mast hücre ve nötrofil polimorf üretimini artırır) lL-4 CD4 (+) T lenfosit kaynaklıdır (TH2 hücrelerince üretilir) TH2’leri uyarır; TH1’leri inhibe eder. Bu etki temelde hümöral immüniteyi uyarır. B lenfositleri uyararak lg üretimini artırır. IgE ve lgG1 sentezini artırır lL-5 CD4 (+) T lenfosit kaynaklı (TH2 hücrelerince üretilir) B hücre farklılaşmasını ve humoral immüniteyi uyarır. Eozinofil kemotaksisi, eozinofillere diferansiasyonunu ve lgE sentezini uyarır; alerjik tablolarda özellikle astımda önemli rol alır. lL-6 T lenfosit kaynaklı (TH2 hücrelerince üretilir) TNF- ve lL-1 ile birlikte iltihabın sistemik etkisinden sorumludur (ateş, akut faz protein sentezini v. s. ) B Lenfositleri, lg sentezini, akut faz protein sentezini uyarır osteoklastları uyararak kemik yıkımını arttırır. Sitokinlerin majör etkileri Kaynak hücre Majör etki lL-7 Stromal ve Epitelyal hücreler Kemik iliğinde lenfositlerin (hem T hem B) üretimini yarır. B hücre farklılaşmasını, T hücrelerinin büyümesini yarır lL-8 T hücreler ve makrofajlar tarafından üretilir Nötrofil, bazofil ve T hücre kemotaksisi lL-9 Lenfositler Kemik iliğinde T hücre büyümesini uyarır lL-10 T lenfosit kaynaklı (TH2) Temelde immünsüpresif etkilidir (özellikle T lenfositler üzerinde immünsüpresandır ayrıca INF-, TNF ve IL-1 sentezini inhibe eder) ; hafif oranda B lenfositleri uyarır lL-11 Kemik iliğindeki stromal hücreler Kemik iliğinde trombosit üretimini uyarır Akut faz proteinlerinin yapımını uyarır lL-12 Makrofajlar ve B hücreleri tarafından üretilir. Th1 hücreleri ve NK hücrelerince INF- üretimini uyarır. NK hücrelerinin en güçlü uyaranlarındandır. Granülomlarda makrofajların kemotaksisini uyarır lL-13 Lenfositler Lenfositlerin büyümesi ve lgE sentezini uyarır. Epitelyum hücrelerinden mukus üretimini arttırır. lL-15 Makrofaj NK ve CD8 T lenfosit proliferasyonu lL-17 Bellek-aktive T lenfositler Chemokin, lL-1 ve TNF üretiminde artma lL-23 Makrofaj İnflamasyon, bellek CD4+ T hücre proliferasyonu; INF-üretiminde artış; Th1 diferansiasyonunda artış TNF- Makrofajlar, mast hücreleri ve T-B lenfositler IL-1 ile birlikte akut ve kronik iltihabın her basamağını uyarır, fibmoblastlardan kollajen üretimini uyarır. TNF- ve IL-6 ile iltihabın sistematik etkisinden sorumludur. TGF- T hücreleri, makrofajlar, B hücreleri, mast hücreleri İmmünsüpressif etkilidir (antisitokin). Kronik iltihapta fibroblastları aktive ederek fibrozisi uyarır Rejenerasyonu durdurur.

İnflamasyonun Sistemik Etkileri

          İltihaplarda etkinin başlangıcı makrofajlardan salınan TNF- ve IL-1 ile başlar; bu iki mediyatöre IL-6’nın katılması iltihabın sis¬temik etkisinin oluşumunu sağlar.