Skip to main content

Solunum ve Kalp Dolasım

Facies sternocostalis (facies anterior)

Sağ atrium ve sağ ventrikül tarafından oluşturulur. Küçük bir kısmını sol atrium ve sol ventrikül yapar. Bu yüzün orta hattında görülen sulcus interventricularis anterior isimli olukda a.v. interventricularis anterior seyreder. Bu oluk, septum interventriculare’nin dıştan yerini işaret eder.

Sağ atrium’un dış yüzü üzerinde bulunan auricula dextra ile sol atrium’un dış yüzü üzerinde bulunan auricula sinistra, atrium’lardaki pektinat kasların oluşturduğu musküler keselerdir.

Basis cordis

Büyük kısmı sol atrium, az bir kısmıda sağ atrium tarafından oluşturulur. Vv. pulmonales’ler, v. cava superior ve v. cava inferior basis cordis’de atrium’lara açılır.

Basis cordis, sulcus coronarius ile diyafragmatik yüzden ayrılır.

Sulcus coronarius (sulcus atrioventricularis): Dıştan atrium’lar ile ventrikülleri ayıran bu oluk içinde, koroner arterlerin ana gövdeleri ve sinus coronarius vardır.

Facies diaphragmatica (facies inferior)

Büyük kısmını sol ventrikül yapar. Küçük bir kısmını sağ ventrikül yapar. Diyafragma aracılığı ile mide ve karaciğerle komşudur.

Bu yüzün orta hattında görülen sulcus interventricularis posterior isimli olukda a.v. interventricularis posterior seyreder. Bu olukta önceki gibi septum interventriculare’nin dıştan yerini işaret eder.

Kalbin sol kenarını (margo obtusus) sol ventrikül oluşturur. Küçük bir kısmını sol aurikula yapar. Sol n. phrenicus ve a.v. pericardiacophrenica’lar bu kenara komşu seyreder.

Kalbin üst kenarını, sol atrium yapar.

Kalbin alt kenarını (margo acutus) sağ ventrikül oluşturur. Sağ n. phrenicus ve a.v. pericardiacophrenica’lar bu kenara komşu seyreder.

ATRIUM DEXTRUM

Dış yüzünde görülen sulcus terminalis, iç yüzünde crista terminalis isimli kabarıntıya karşılık gelir. Sulcus terminalis’in (yada crista terminalis’in) üst ucunda kalbin ileti sistemi ile ilgili olan nodus sinu – atrialis bulunur.

Atrium’un iç yüzünde görülen kaslara mm. pectinati adı verilir. Bu kaslar, crista terminalis’ten başlar, auricula dextra’ya uzanırlar. Pektinat kaslardan birisi diğerlerinden daha büyüktür ve tenia sagittalis adı ile bilinir.

Sağ atrium ile sol atrium içte septum interatriale denilen bir bölme ile ayrılır. Embriyonel hayattaki foramen ovale’nin kapanması ile oluşan fossa ovalis, septum interatriale’de ostium venae cavae inferioris’in üstünde ve solundadır.

V. cava superior ile v. cava inferior’un ağızları sağ atrium’a açılır. Ostium venae cavae inferioris’in ön kısmında kanat şeklinde bir kapak bulunur. Valvula venae cavae inferioris (Eustachian kapağı) denilen bu kapağın görevi, embriyonel hayatta plasenta’dan gelen oksijene kanı foramen ovale’ye yönlendirmektir.

Kalbin venöz kanının büyük kısmını taşıyan sinus coronarius’da sağ atrium’a açılır. Ostium sinus coronarii denilen ağzında, valvula sinus coronarii (Thebesius kapağı) denilen yarım daire şeklinde bir kapak bulunur.

Sağ atrium’un iç yüzünde direk olarak açılan vv. cardiacae anteriores ve vv. cardiacae minimae’ların (Thebesius venleri) ağızları vardır.

Ostium atrioventriculare dextrum

Geniş ve oval bir deliktir. Kalpteki en büyük kapak ostiumu’dur. Anulus fibrosus dexter denilen fibröz bir halka ile kuşatılır.

Delik, sistol sırasında valva atrioventricularis dextra (valva tricuspidalis) denilen bir kapak ile kapatılır.

Bu kapağın cuspis anterior, cuspis posterior ve cuspis septalis olarak üç küspisi vardır. Kuspis’ler, endokardium’un bir reduplikasyonudur ve her iki tarafı endokardium yapısındadır. Kuspisler’in atrium’a bakan yüzleri düzdür. Ventriküle bakan yüzlerinde bulunan çıkıntılara chordae tendineae denilen fibröz iplikçikler tutunur. Chordae tendineae’ların diğer uçları ventrikülde bulunan papiller kaslara tutunur. Chorda tendineae’ların fonksiyonu küspis’leri desteklemektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir