Skip to main content

Solunum ve Kalp Dolasım

 

Larynx’in damar ve sinirleri

Larinks’in ana arterleri a. carotis externa’nın dalı olan a. thyroidea superior’dan gelen a. laryngea superior ile a. subclavia’nın truncus thyrocervicalis’inden gelen a. thyroidea inferior’un dalı olan a. laryngea inferior’dur.

Venöz kanı v. thyroidea superior ile v. jugularis interna’ya, v. thyroidea inferior ile de v. brachiocephalica sinistra’ya açılır. Lenfi, derin servikal lenf düğümlerine gider.

Trakeostomi (trakeotomi); incisura jugularis ile incisura thyroidea superior arası orta noktada, 2 ve 3. trakea halkalarından geçen vertikal bir insizyonla yapılır. İnsizyon yerinin altında iki taraf v. jugularis anterior’un birleşmesi ile oluşan arcus venosus jugularis ile karşılaşılabilir. Özellikle çocuklarda v. brachiocephalica sinistra, sternum’un arkasında yukarıya doğru seyrettiği için risk altındadır.

TRACHEA

Yaklaşık 10 – 11 cm uzunluğunda, kıkırdak ve fibromüsküler membrandan yapılı tüp şeklinde bir organdır. Larynx’in devamı olarak cartilago cricoidea’nın alt kenarı (6.servikal vertebra gövdesi) seviyesinde başlar. Angulus sterni (4. torakal vertebra gövdesinin alt kenarı) seviyesinde iki ana (primer) bronkus’a ayrılır. Ayrılma noktasına bifurcatio trachea adı verilir ve derin inspiryum’da 6. torakal vertebra seviyesine kadar iner.

At nalı şeklinde ve hiyalin kıkırdak yapısında olan 16 – 20 adet kıkırdak halkadan oluşur. Kıkırdak halkalar arasında ligamentum anulare denilen bağlar bulunur.

1. trakea halkası, en geniş olanıdır. Sonuncu halkanın alt kenarı, üçgen şeklinde ve çengele benzer bir çıkıntı şeklindedir. Carina trachea denilen bu çıkıntı, bifurcatio trachea’nın iç yüzünde bronkus’lar arasında aşağıya ve arkaya doğru uzanan bir kavis olarak görülür.

2-4. halkaların önünde tiroid bezinin isthmus’u vardır. Mediastinum superius’ta ön tarafı timus bezi kalıntıları, arcus aorta ve v. brachiocephalica sinistra ile komşudur.

Trachea’nın arka yüzü özefagus ile komşudur. Trakea ile özefagus’un komşuluğu sonucu yan taraflarında oluşan olukta n. laryngeus recurrens seyreder.

Trakea’nın her iki yanı 5. yada 6. trakea halkasına kadar uzanan tiroid bezinin lobları ile komşudur.

N. laryngeus recurrens sinister, seyri sırasında arcus aorta ile trachea arasından geçer.

BRONCHUS PRINCIPALIS DEXTER

Yaklaşık 2.5 cm uzunluğundadır. Sol ana bronkus’tan daha geniş, daha kısa ve daha dik seyirlidir. Daha geniş olması ve daha dik seyretmesi nedeniyle yabancı cisimler daha çok bu bronkus’a kaçar.

V. azygos’un altından geçip, 5. torakal vertebra seviyesinde hilum pulmonis’e girer.

Bronchus principalis dexter, 3 tane bronchus lobaris’e (sekonder bronkus) ayrılır.

Bronchus lobaris superior; 3, bronchus lobaris medius; 2 ve bronchus lobaris inferior; 5 tane bronchus segmentalis’e (tersiyer bronkus) ayrılır.

Bronchus lobaris inferior, bronchus principalis’in devamıdır. Bu bronkus’un

segmental dallarından olan bronchus segmentalis superior (apicalis); yatan hastalarda aspirasyon sonucu oluşan abselerin en yaygın yeridir.

BRONCHUS PRINCIPALIS SINISTER

Yaklaşık 5 cm uzunluğundadır. Sağ ana bronkus’tan daha dar, daha uzun ve daha oblik seyirlidir. Arcus aorta’nın altından, özefagus, ductus thoracicus ve aorta thoracica’nın önünden geçip, 6. torakal vertebra seviyesinde hilum pulmonis’e girer.

Bronchus principalis sinister, 2 tane bronchus lobaris’e ayrılır. Her bir lobar bronkus, 5 tane segmental bronkus’a ayrılır.

SEGMENTA BRONCHOPULMONALIA

Akciğerlerin bağımsız respiratuar unitidir. Kendine ait damarları ve bronkus’u vardır. Her bir akciğer toplam 10 tane segmentum bronchopulmonale’den oluşur.

Bronkopulmoner segment içinde bronchus segmentalis’lerin kıkırdak dokusu bittiğinde bronchiolus denilen hava yolları başlar. Bunlar sırasıyla;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir