Skip to main content

Solunum ve Kalp Dolasım

Pancreas’ın kuyruğu ve a. splenica ile birlikte ligamentum splenorenale (lig. lienorenale, lig. phrenicosplenicum) içindedir.

V. splenica’ya açılan venler

 • vv. gastricae breves; ligamentum gastrosplenicum içindedirler.
 • vv. pancreaticae
 • v. gastroomentalis sinistra (v. gastroepiploica sinistra)
 • v. mesenterica inferior; genellikle recessus paraduodenalis’in ön duvarındadır. Bu recessus’a olan internal herniasyonlarda kese boynu bu damarı ve a. colica sinistra’nın bir dalını içerir.

V. MESENTERICA SUPERIOR

V. mesenterica superior’a açılan venler

 • vv. jejunales ve vv. ileales
 • v. gastroomentalis dextra (v. gastroepiploica dextra)
 • vv. pancreaticoduodenales
 • v. ileocolica
 • v. colica dextra
 • v. colica media

PORTO – CAV ANASTOMOZLAR

Portal obstrüksiyonlarda devreye giren bu anastomozlar sayesinde v. porta’daki kan v. cava superior ve inferior aracılığı ile kalbe getirilir.

 • Özefagus’un abdominal parçası üzerinde; v. gastrica sinistra’ya gelen özefageal dallar ile v. azygos ve v. hemiazygos’a açılan özefageal dallar arasındadır. Portal obstrüksiyonda anastomoz yapan bu venlerde özefagus varisi denilen genişlemeler olur.
 • Rectum duvarında; v. rectalis superior ile v. rectalis media ve v. rectalis inferior arasındadır.
 • Umbilicus’ta; lig. teres hepatis boyunca seyreden ve v. porta’nın sol dalına birleşen vv. paraumbilicales’lerle karın ön duvarını drene eden v. epigastrica superior ve v. epigastrica inferior arasındadır. Portal obstrüksiyonda umbilicus’ta caput medusae denilen ışınsal olarak seyreden venöz genişlemeler olur.
 • Retroperitoneal bölgede; retroperitoneal venler (renal, lumbal ve frenik venler) ile colon venleri ve area nuda’nın venleri arasındadır.
 • Patent ductus venosus’da; çok nadiren ductus venosus açık kalır ve v. porta’nın sol dalını v. cava inferior’a birleştirir.

CAVA – CAV ANASTOMOZLAR

V.cava superior ile v. cava inferior arasında çeşitli venler aracılığıyla kurulmuş anastomozlardır. İyi bilinen iki örneği şunlardır.

 • V. epigastrica superior (v cava superior’a dökülür) ile v. epigastrica inferior (v. cava inferior’a dökülür) arasındaki anastomozlar.
 • Üst iki lumbar ven, v. azygos ve v. hemiazygos aracılığı ile v. cava superior’a, alt lumbar venler ise direk v. cava inferior’a açılırlar.

LENFATİK SİSTEM

Enfeksiyon ve malign hastalıkların bir yayılım yolu olan lenfatik sistem, gelişimine kardiyovasküler sistemden sonra ve fetal yaşamın beşinci haftasının sonunda başlar. Kardiyovasküler sistem gibi mezenşimden gelişir.

Timus ve kemik iliği primer lenfoid organlardır. Dalak ve lenf düğümleri ile, palatin ve nazofaringeal tonsiller, ince bağırsaklardaki Peyer plakları, respiratuar ve ürogenital sistemdeki lenfoid doku kitleleri sekonder lenfoid organlardır.

Lenfatik sistem, dokuları çevreleyen ve interstisyel (dokular arası) sıvı ile direk temasta olan lenf kapillerlerinden başlar.

LENFATİK SİSTEMİ OLUŞTURAN YAPILAR

nLenf

nLenf kapillerleri (kılcal lenf damarları) ve onların oluşturduğu pleksuslar (rete lenfokapillere)

nLenf damarları (lenfatikler)

nLenf düğümleri; kapsüllü ve kapsülsüz olarak iki gruptur.

 • Kapsülsüz lenf düğümleri olarak bilinen lenfoid doku kitleleri (Peyer plakları). Bunlar tonsilla’lar, ince bağırsaklar  ve appendix vermiformis’te bulunur.
 • Kapsüllü lenf düğümleri olarak bilinen timus ve dalak

LENF

Ventrikül kontraksiyonu ile oluşturulan kan basıncı; su, küçük proteinler (albumin gibi) ve diğer maddelerin kuvvetle kapillerlerden hücreler arasındaki boşluklara itilmesine neden olur.

Bu dokulararası sıvı çevresindeki dokuların beslenmesini ve yıkanmasını sağlar. Sıvı, lenf kapillerlerine girince lymph (lenf; berrak sıvı) adını alır.

Vücuttaki toplam lenf miktarı 1-2 litredir. Vücut ağırlığının % 1-3’ünü yapar. Berrak ve renksiz bir sıvıdır. Kana benzer, ancak kanda bulunan birçok protein, tuz ve eritrosit lenfte yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir