Skip to main content

Solunum ve Kalp Dolasım

Diaphragma’daki foramen venae cavae’dan geçip, 6. kıkırdak kaburganın sternal ucunun arkasında sağ atrium’a alt – arka bölümünden açılır. Kapak içermez. Sağ atrium’a açıldığı yerde valvula venae cavae inferioris denilen bir kapak bulunur.

V. cava inferior trombozu, bacaklarda ve sırtta ödeme neden olur. Ascite yoktur. Kısa sürede yüzeyel ve derin venlerin genişlemesiyle kollateral venöz sirkülasyon gelişir. Kollateral sirkülasyon aracılığı ile v. cava inferior, v. cava superior’a bağlanır.

V. cava inferior’a açılan venler

 • v. iliaca communis dextra ve sinistra
 • vv. lumbales
 • v. lumbalis ascendens
 • vv. phrenicae inferiores dextra ve sinistra
 • vv. hepaticae
 • vv. renales
 • v. testicularis (ovarica) dextra
 • v. suprarenalis dextra (v. suprarenalis sinistra, v. renalis sinistra’ya açılır)

V. TESTICULARIS

İnguinal kanaldan geçerek karın boşluğuna çıkar. Sağ tarafta v. cava inferior’a, sol tarafta da v. renalis sinistra’ya açılır. Kapakları vardır. Varicosel, testiküler venlerdeki genişlemedir. Genellikle sol tarafta daha çok görülür.

V. OVARICA

V. ovarica’lar, ligamentum latum uteri içindeki pleksustan başlar. Sağda v. cava inferior’a, solda v. renalis sinistra’ya açılır.

V. RENALIS

Renal arterlerin önünde seyrederler. V. cava inferior’a açılırlar.

V. renalis sinistra, aorta abdominalis’in önünden geçer. Venin aorta abdominalis ile yakın komşuluğu bölgenin cerrahi girişimlerinde önemlidir.

VV. SUPRARENALES

Sağ tarafın veni v. cava inferior’a, sol tarafın veni v. renalis sinistra’ya açılır.

Suprarenal bezler, üç kaynaktan arteryel kan desteği alır. Ancak tek bir venle drene olduklarından, suprarenal venlerin hasarı bezde infarktüse neden olabilir.

VV. HEPATICAE

Karaciğer’in arka yüzünden çıkan bu venler, sulcus venae cavae’da v. cava inferior’a açılırlar. Kapakları yoktur.

PORTAL SİSTEM VE V. PORTA HEPATIS

Portal sistem, vücutta iki organda vardır. Karaciğer ve Hipofiz bezi

Karaciğerin portal sistemi, tüm sindirim kanalı (canalis analis’in alt parçası hariç), özefagus’un abdominal parçası, dalak, pancreas ve safra kesesinin venöz kanını drene eden venleri kapsar. Portal sistem adı geçen organlardan kanı karaciğer’e taşır ve burada bir arter gibi dallanarak sinuzoidlerde sonlanır. Sinuzoidlerden başlayan dallar birleşerek vv. hepaticae’ları oluşturur ve v. cava inferior’a açılır. Kan, böylece iki damar setinden geçer. Birisi adı geçen organların kapillerleri, diğeri de hepatik sinuzoidlerdir.

V. PORTAE HEPATIS

L2 seviyesinde, collum pancreatis’in arkasında, v. cava inferior’un önünde v. splenica ile v. mesenterica superior’un birleşmesi ile oluşur. Karaciğere gelen kanın %70’ni (%30’unu a. hepatica propria) getirir. Yaklaşık 8 cm uzunluğunda olup, kapak içermez. V. cava inferior’un önünden, duodenum’un birinci parçası, ductus choledochus ve a. gastroduodenalis’in arkasından geçerek yukarı doğru yükselir.

Omentum minus’un yaprakları (ligamentum hepatoduodenale) arasında, ductus choledochus (sağda) ve a. hepatica propria’nın (solda) arkasında olarak bu yapılarla birlikte porta hepatis’e ulaşır. Burada sağ ve sol iki dalına ayrılır.

V. portae hepatis’e açılan venler

 • v. splenica
 • v. mesenterica superior
 • v. gastrica sinistra; curvatura minor’da seyreder. Omentum minus’un yaprakları arasındadır. Hiatus oesophageus’tan geçen özefageal dallar alır. Özefageal dalların v. azygos ve v. hemiazygos’un özefagus’u drene eden dalları ile olan anastomozları, özefagus’un alt ucunda porto – caval anastomoz oluşturur.
 • v. gastrica dextra; omentum minus’un yaprakları arasında küçük kurvaturda seyreder. Curvatura minus’un pilorik parçasını drene eder. Dıştan ostium pyloricum’un yerini işaret eden v. prepylorica (Mayo veni) bu vene açılır.
 • vv. paraumbilicales; karın ön duvarı venleri ile v. porta’yı bağlar. Ligamentum umbilicalis medianum ve lig. teres hepatis boyunca seyrederler. En iyi gelişmiş bir tanesi lig. teres hepatis üzerinde yada içinde, lig. falciforme hepatis’in yaprakları arasında v. porta’nın sol dalına açılır.
 • v. pancreaticoduodenalis superior posterior; genellikle v. porta’ya açılır.
 • vv. cysticae; v. porta’nın sağ dalına drene olurlar.

V. SPLENICA (V. LIENALIS)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir