Skip to main content

Solunum ve Kalp Dolasım

A. CAROTIS COMMUNIS

A. carotis communis dextra, articulatio sternoclavicularis’in arkasında truncus brachiocephalicus’dan ayrılır. A. carotis communis sinistra ise, arcus aorta’dan çıkar.

Cartilago thyroidea’nın üst kenarı (C3 – C4 vertebra arası discus) seviyesinde a. carotis externa ve interna denilen uç dallarına ayrılırlar. İki dal arasından n. glossopharyngeus geçer.

Ayrılma yerinde (bifurcatio carotidis) yada a. carotis interna başlangıcında bir genişleme bulunur. Sinus caroticus denilen bu genişlemede arteryel kan basıncı değişikliklerine duyarlı baroreseptörler bulunur.

Bifurkasyon yerinin arkasında bulunan kırmızı – kahve renkli küçük oluşum, glomus caroticum adı ile bilinir: Glomus içinde düşük oksijen konsantrasyonuna yada yüksek karbondioksit yada hidrojen iyonu konsantrasyonuna duyarlı kemoreseptörler bulunur.

Karotid nabız en iyi bifurcatio carotidis’te hissedilir. Cartilago thyroidea’nın üst kenarı seviyesinde ve tam lateralinde alınır.

A. CAROTIS EXTERNA

Baş ve yüzü besleyen esas arterdir. Seyri sırasında hem kendisi hem de dallarının çoğu n. hypoglossus tarafından önden çaprazlanır. Trigonum caroticum ve trigonum submandibulare’den geçip, parotis bezi içine girer ve burada uç dallarına ayrılır.

Yan dalları                                                              Uç dalları

 • A. thyroidea superior                             h A. temporalis superficialis
 • A. pharyngea ascendens                     h A. maxillaris
 • A. lingualis
 • A. facialis
 • A. occipitalis
 • A. auricularis posterior

 

 

 • A. thyroidea superior; a. carotis externa’nın ilk dalıdır. N. laryngeus externus’la birlikte seyreder. Tiroid bezini ve paratiroid bezleri besler. A. laryngea superior isimli dalı, larinks’i besler. Bu dal n. laryngeus internus’la birlikte seyreder ve membrana thyrohyoideum’u deler.
 • A. pharyngea ascendens; a. carotis externa’nın en küçük dalıdır.
 • A. lingualis; dilin esas arteridir.
 • A. facialis(a. maxillaris externa); submandibuler bezin arkasından geçip yukarı doğru yükselir. M. buccinator ve m. levator anguli oris’in üzerinden geçer ve a. angularis adı ile gözün medial köşesinde sonlanır. Arterin pulsasyonu en iyi mandibula bazisinde alınır. Kompresyonu da aynı yerden yapılır.

A. facialis’in önemli dalları

 • a. palatina ascendens; yumuşak damak, tuba auditiva, ve farinksi besler.
 • r. tonsillaris; tonsilla palatina’nın esas arteridir.
 • a. submentalis; en büyük dalıdır.
 • a. labialis superior ve a. labialis inferior
 • r. lateralis nasi; burnun dış yüzünü besler. A. ophtalmica’nın dalı olan a. dorsalis nasi ile anastomoz yapar (bu anastomoz aracılığı ile a. carotis externa ve a. carotis interna bağlanır).
 • A. occipitalis
 • A. auricularis posterior; bir tek bu dalını trigonum caroticum’da vermez.
 • A. temporalis superficialis; uç dallarından daha küçük olanıdır. Seyri sırasında arcus zygomaticus’un arka bölümü üzerinden geçer ve kanamalarında buradan komprese edilir. Pulsasyonuda bu seviyede ve tragus’un hemen önünde alınır.
 • A. maxillaris (a. maxillaris interna); daha büyük olan uç dalıdır. Parotis bezi içinde a. carotis externa’dan ayrılır. Ligamentum sphenomandibulare ile collum mandibula arasından geçer. Fossa infratemporalis’e gelir. Burada n. buccalis ile birlikte m. pterygoideus lateralis’in iki başı arasından geçer.

Fissura pterygomaxillaris’ten geçip, fossa pterygopalatina’ya gelir. Arter, m. pterygoideus lateralis ile yaptğı komşuluğa göre üç parçaya ayrılır.

A. maxillaris’in önemli dalları

 • a. meningea media; en önemli dalıdır. Dura mater’i besleyen esas arterdir.

Foramen spinosum’dan geçip, kafa boşluğuna girer.

 • a. alveolaris inferior; foramen mandibula’dan geçip, canalis mandibularis’e

girer. Alt dişleri besler.

 • a. alveolaris superior; üst dişleri besler
 • a. palatina descendens (a. palatina major); n. palatinus major ile birlikte

canalis palatinus major içinde seyreder. Üst damağı besler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir