Skip to main content

Solunum ve Kalp Dolasım

PERICARDIUM SEROSUM

İki yapraklıdır. Dışta olanına lamina parietalis, iç tarafta kalanına lamina visceralis (epicardium) adı verilr. İki yaprak arasında kalan boşluğa cavitas pericardiaca denir ve içinde 5 – 25 cm3  kadar liquor pericardii denilen sıvı bulunur. Perikarditlerde sıvı miktarı 500 cm3  hacme ulaşabilir.

Lamina visceralis, miyokardiyum’un ve büyük damarların üzerini örtüp lamina parietalis’e atlar. Bu atlamalar sonucu büyük damarlarla ilgili iki tane kılıf oluşur.

Bu kılıflardan aorta ascendens ile truncus pulmonalis’i sarana vagina serosum arteriosum, v. cava superior, v. cava inferior ve vv. pulmonales’leri sarana da vagina serosum venosum adı verilir.

İki kılıf arasında kalan geçit ise sinus transversus pericardii adı ile bilinir. Bu sinüsün önünde aorta ascendens ile truncus pulmonalis, arkasında da v. cava superior vardır. Sol atrium’un arkasında yer alan pericardium çıkmazına ise sinus obliquus pericardii denir. Pulmoner venler ile v. cava inferior arasındadır.

Pericardium’un damar ve sinirleri

Ana arteri; a. thoracica interna’nın dalı olan a. pericardiacophrenica’dır. A. musculophrenica ve aorta thoracica’dan da beslenir. Venleri, v. azygos’a  ve v. thoracica interna’ya açılır. Duyusu n. phrenicus’lar ile taşınır.

Lamina visceralis, koroner arterler tarafından beslenir. Venöz kanı da kalbin venleri ile taşınır. Duyusunu kalbin parasimpatik (n. vagus) ve simpatik sinirleri taşır.

 

ARTERLER

TRUNCUS PULMONALIS (A. PULMONALIS)

Kalple ilgili damarların en önde olanıdır. Aorta ascendens’le birlikte visseral perikardiyum tarafından oluşturulan vagina serosum arteriosum içindedir.

T5 vertebra seviyesinde, bifurcatio trachea altında, a. pulmonalis dextra ve a. pulmonalis sinistra denilen iki uç dalına ayrılır.

Ductus arteriosus, fetusta a. pulmonalis sinistra ile arcus aorta’yı irtibatlar.

AORTA ASCENDENS

Sol 3. kıkırdak kaburganın alt kenarı seviyesinde, sol ventrikülden başlar.

Truncus pulmonalis’le birlikte visseral perikardiyum tarafından oluşturulan vagina serosum arteriosum içindedir.

A. coronaria dextra ve sinistra bu arterin dallarıdır.

ARCUS AORTAE

Sağ 2. sternokostal eklemin üst kenarı seviyesinde, aorta ascendens’in devamı olarak başlar. T4 vertebranın alt kenarı (sol 2. kıkırdak kaburganın sternal ucu) seviyesinde aorta descendens adını alır.

Tamamı mediastinum superius’dadır. Manubrium sterni’nin arkasındadır.

Arcus aorta’nın duvarında arteryel kan basıncına duyarlı baroreseptörler vardır. Ayrıca arcus aorta’nın duvarlarına komşu küçük kırmızı – kahve renkli oluşumlar bulunur. Glomera aortica (corpora paraaortica) denilen bu oluşumlar içinde düşük oksijen konsantrasyonuna yada yüksek karbondioksit yada hidrojen iyonu konsantrasyonuna duyarlı kemoreseptörler bulunur.

Arcus aorta’nın ön tarafından sol n. phrenicus ve sol n. vagus geçer.

Arka tarafı; trachea, oesophagus, ductus thoracicus ve sol n. laryngeus recurrens ile komşuluk yapar.

Arcus aorta’nın alt yüzü; bifurcatio trunci pulmonalis, bronchus principalis sinister, ligamentum arteriosum ve sol n. laryngeus recurrens ile komşudur.

Arcus aorta’nın konveksliğinden üç dal çıkar. Sağdan – sola doğru; truncus brachiocephalicus, a. carotis communis sinistra ve a. subclavia sinistra’dır. Bu dallar; T3 – T4 arası diskus seviyesinde arcus aorta’dan çıkar.

 

 

 

TRUNCUS BRACHIOCEPHALICUS (İNNOMİNAT ARTER)

Arcus aorta’nın en büyük dalıdır. Sağ articulatio sternoclavicularis’in üst kenarı seviyesinde a. subclavia dextra ve a. carotis communis dextra olarak 2 uç dalına ayrılır. Truncus brachiocephalicus yan dal vermez. Nadiren a. thyroidea ima isimli bir dal verebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir