Skip to main content

Solunum ve Kalp Dolasım

r. coni arteriosi; arterin ilk dalıdır. Benzer bir dal sol koroner arterden de gelir. Her iki koroner arterden gelen bu iki dal, truncus pulmonalis’in çevresinde halka şeklinde bir anastomoz oluşturur. Buna Vieussens halkası adı verilir.

r. interventricularis posterior; sulcus interventricularis posterior’da seyreder. İncisura apicis cordis’de r. interventricularis anterior ile anastomoz yapar.

A. coronaria sinistra: Sol (yada arka) sinus aorta’dan çıkar. 0.5 – 2 cm. lik bir kütük şeklinde başlar. Sağ koroner arterden daha kalındır. Sol ventrikülün ve sol atrium’un büyük bölümünü, sağ ventrikülün küçük bir bölümünü ve interventriküler septum’un 2/3 ön parçasını besler.

Arter, auricula sinistra altından sulcus coronarius’a girer ve iki uç dalına ayrılır.

r. interventricularis anterior; aynı isimli olukta seyreder. İncisura apicis cordis’de r. interventricularis posterior ile anastomoz yapar.

r. circumflexus; sulcus coronarius’ta sola doğru seyreder ve dallarını verir.

Kugel’in anastomoz arteri (r. atrialis anastomoticus); r. circumflexus’dan ayrılır ve interatrial septum’dan geçip, sağ koroner arterle direk yada indirek olarak anastomoz yapar.

KALBİN VENLERİ (VENAE CORDIS)

            Kalbin venleri üç grupta toplanır.

I – Sinus coronarius; yaklaşık 2-3 cm uzunluğunda olup, sulcus coronarius içinde seyreder. Sağ ventrikülün ön bölgesi ile her iki atrium ve sol ventrikülün küçük bir bölümü hariç, tüm kalpten venöz kanı sağ atrium’a getirir.

Sinus coronarius’a açılan venler

            – v. interventricularis anterior (v. cardiaca magna, v. cordis magna)

– v. coronaria sinistra; v. interventricularis anterior’un devamıdır.

– v. coronaria dextra (v. cardiaca parva, v. cordis parva); sağ atrium ile sağ

ventrikül arasında sulcus coronarius’un arkasında seyreder.

– v. interventricularis posterior (v. cardiaca media, v. cordis media)

– v(v). ventriculi sinistri posterior(es); sol ventrikülün diyafragmatik yüzündedir.

v. obliqua atrii sinistri (Marshall veni); sol atriumun arka yüzünde aşağı doğru

seyreder. Ven yukarıda v. cava sinistra’nın embriyonik kalıntısı olan plica

venae cavae sinistrae şeklinde uzanır. Bu plika ve ven v. cardinalis

communis sinistra’nın kalıntısıdır.

– vv. atrioventriculares, vv. atriales, vv. ventriculares

II – Vv. cardiacae minimae (vv. cordis minimae, Thebesius venleri); tüm kalp boşluklarına açılırlar.

III – Vv. cardiacae anteriores; sağ ventrikülün ön parçasını drene eden bu venler, direk olarak sağ atrium’a açılırlar.

LENF DOLAŞIMI

Kalbin lenf damarları, birleşip tek bir damar olarak nodi tracheobronchiales’de sonlanır.

PERICARDIUM 

İki tabakalı bir yapı gösterir. Dışta  ve daha kalın olanı pericardium fibrosum, içte olanı pericardium serosum’dur.

? Pericardium parasentezi, sternum’a yakın sol 5. yada 6. interkostal boşluktan yada sol ksifosternal eklemden yukarı ve arkaya doğru yapılır.

PERICARDIUM FIBROSUM

Corpus sterni ve 2 – 6. kıkırdak kaburgaların arkasında, 5 – 8 torakal vertebraların önündedir. Altta diafragma’nın centrum tendineum’una, yukarıda, büyük damarların adventisiya’sına ve lamina pretrachealis’e karışır. 500 – 800 cm3 lük bir hacme sahiptir.

N. phrenicus’lar ve a.v. pericardiacophrenica’lar, pleura mediastinalis ile pericardium fibrosum arasında seyreder.

? Pericardium fibrosum; aorta ascendens, v. cava superior, a. pulmonalis dextra ve sinistra ile dört tane olan v. pulmonalis’leri örter. V. cava inferior, centrum tendineum’dan geçer ve bu nedenle pericardium fibrosum tarafından örtülmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir