Skip to main content

SOLUNUM SİSTEMİ

Ektopik ACTH salımı ve Cushing sendromu

 

Hiperkalsemi :

Diğer bir onkolojik acildir. Genel olarak tüm tümörlerin en sık yaptığı paraneoplastik sendromdur. Ancak akciğerin squamoz kanseri için çok tipiktir. Squamoz ca yaptığı PTH-like peptid ile hiperkalsemi oluşturur.

Tedavi: Hidrasyon, furosemid, kalsitonin, kortizon, bifosfonat

 

Eaton – Lambert Sendromu

            Motor nöronlardaki pre-sinaptik kalsiyum kanalına karşı antikor gelişir.

Bu nedenle asetil kolin kas-sinir kavşağına dökülemez. Hastada halsizlik belirgindir.

Tanı

EMG kullanılır.

Ensefalopati, myelopati, nöropati

TTP, hemolitik anemi, tromboflebitis migrans(Adeno kanser)

AKCİĞER CA’DA İNOPERABİLİTE KRİTERLERİ

AKCİĞER CA’DA İNOPERABİLİTE

N. rekurrens paralizisi

            Diafragma paralizisi

Superior vena cava sendromu

           Boyun, koltukaltı, lenf bezi metastazı

Bronkoskopide trakea bifurkasyosnunda düzleşme

Bifurkasyoya 2 cm’den yakın tümör

Toraks duvarının tümörle invazyonu

Plevra epanşmanı, atipik hücre bulunması

Uzak metastaz varlığı

Tümör tipinin küçük hücreli, anaplastik olması

 

Akciğer Kanserlerinin WH0 Sınıflandırması
Kanser Tipi % Oranı
Squamöz Kanser* 25-40
Küçük hücreli kanser*– Kombine küçük hücreli kanser 20-25
Adenokarsinom*– Asiner; papiller, bronkioalveolar, solid, mikst subtipler 25-40 
Büyük hücreli karsinom*– Büyük hücreli nöroendokrin karsinom 10-15
Adenosquamoz karsinom
Pleomorfik sarkomoid veya sarkomatoz elementler ile birlikte olan karsinom
Karsinoid Tümör – Tipik, atipik 1-5
Tükrük bezi tipi karsinom
Sınflandırılamayan tip* Majör tipler

 

BRONŞİAL KARSİNOM TİPLERİ

NONSMALL – CELL CA (KHDAK)

1. Epidermoid (squamoz Ca) (% 30)

Santral bronşdan kaynaklanır. İntraluminal büyür

En sık obstrüksiyon ve buna bağlı enfeksiyonla prezente olur

Kavitasyon sıktır (en sık kavitasyon ve atelektazi bunda görülür)

Tümör hücrelerinin keratin üretmesi (intrase-lüler eozinofilik keratin veya ekstrasellüler ke­ratin kitleleri olan globe korne yapıları)

Genelde iyi diferansiyedir ancak  anaplastik tipe döneşebilir.

Metastazlar geç görülür. Cerrahiden en çok yarar gören tiptir.

Radyolojide santral lezyon ve hiler lenf nodu tutulumu

Erkeklerdeki en sık tiptir.

Hiperkalsemi en sık bu tiptedir (parathormon).

 NONSMALL - CELL CA

NONSMALL - CELL CA  1

2. Dev hücreli Ca

Kaviteleşme 2. sıklıkta bu tipte görülür.

Kötü diferansiyedir.

Erken metastaz

Gonadotrop hormon salınımına bağlı etkiler en sık bu tipte görülür. (jinekomasti)

3. Adenokarsinom (% 30)

En sık görülen tiptir.

            Kadınlarda daha sıktır.

Subplevral kitle oluşturur.

K-RAS mutas­yonu adenokanserde sıktır (sigara içenlerde %30, içmeyenlerde %5).  

Küçük bronşlardaki mukoz glandlardan (periferde) kaynaklanır.

Plevra invazyonu ve mediastinal lenf nodları sıktır.

Beyin ve kemik metastazı daha sıktır

Skar dokusu zemininden en sık gelişen akciğer kanseridir.

Asbestozla en sık ilişkili bronşial karsinomdur.

Diğer bronş karsinomlarına göre sigara içmeyenlerde daha sıktır.

Musin salgılar

Endokardit gelişir. Hematolojik komplikasyonlar (Tromboflosit, anemi, tromboz) en sık bu tipte görülür.

4. Alveoler Cell Ca (Bronşioloalveoler Karsinom) (% 1 – 2)

Periferal soliter nodül veya multisentrik orijinli difüz nodüler lezyonlarla karakterizedir.

Çok büyük hacimlerde mukoid balgam expektorasyonu ile ilişkilidir.

Pnömoni tablosu ile karışabilir.

Adenokarsinomun bir alt tipidir. Tip I, tip II pnömositler (alveoler epitel hücreleri) ve Clara hücre­lerinden kaynaklanır.

Bronkioloalveolar karsinom akciğerin var olan alveolar yapısını bozmaz. Bu büyüme paterni “lepidic” patern olarak isimlendirilir. Neoplastik hücreler alveoler septumlardan alveol boşluklarına doğru uzanır

epidic

 

elepidic

 

epidic.png 1

5. SMALL – CELL CA (Oat Cell Ca)

SMALL - CELL CA

Sık görülen akciğer bronşial kanseridir.  (% 20 – 30)

Erkeklerde daha sıktır.

Sigara ile ilişkisi en çok kanıtlanmış tümördür (%99 vakada sigara kullanımı vardır).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir