Skip to main content

SOLUNUM SİSTEMİ

Mezoteliyoma radyoloji ve makroskobik incelemede yay­gın plevral kalınlaşma ile karakterizedir.

Malign plevral

Malign mezotelioma lokalize başlar ve yavaş yayılır, za­manla tabloya efüzyon eklenir ve plevral boşlukta oblite­rasyon oluşturur. Mikroskopik olarak bifazik malign tü­mörlerdir. Epitelyal, sarkomatöz ve bu iki tipin karışımın­dan oluşan mikst tip olmak üzere mezoteliomaların mik­roskopik olarak üç alt tipi vardır.

Mezoteliomalar hiler lenf nodlarına yayılabilir ve nadiren uzak metastaz (mezoteliyomalar kan ve lenfatik metasta­zı nadiren yaparlar, genellikle lokal ilerleme eğilimindedir­ler) yaparlar. Direk invazyonla toraks duvarı ya da akciğe­ri etkileyebilir.

Malign mezoteliomaların %60-80’inde kromozom 1p, 3p, 6p veya 22q’da delesyon gösterilmiştir.

İmmünhistokimyasal olarak %70 p53 birikimi saptansada moleküller olarak p53 mutasyonu nadirdir.

%60-80 olguda SV40 virüs DNA’sı tümör hücrelerinde gösterilmiştir. SV40-antijeni karsinojenik olup p53 ve RB gibi genlere bağlanabilmektedir.

Mezoteliomalarda klinikte göğüs ağrısı, dispne ve rekür­ren plevral effüzyon saptanır. Sürvi ortalama 2 yıldır.

 

 

 

SİLİKOZİS

SİLİKOZİS

Dünyada en sık meslek hastalığıdır.

Serbest kristalin slika (kum, kuartz) inhalasyonu sonucu

Lokal fibrotik cevap sonucu hastalığın karakteristik özelliği olan asellüler fibröz silikotik nodül meydana gelir.

Cam sanayinde çalışan işçilerde gözlenir

Kuartz en sık görülen şeklidir.

           Hücresel immünite bozuktur

1.Basit silikozis

-akciğer grafisinde akciğer içine yayılmış izole nodüller gözlenir.

genelde solunumsal bozukluğa neden olmaz

2.Mikobakteriyel veya mikotik infeksiyonlar sonucu progresyon

3.Komplike silikozis

– izole nodüllerin biraraya gelmesi ile geniş fibrotik doku kitlelerinin oluşumu

– progresif masif fibrozise (PMF) neden olur

– obstrüktif ve restriktif solunum bozukluklarının birarada izlendiği solunum bozukluğu

En fibrinojenik madde silikozdur ve en hızlı fibrozis de silikozisde gözlenir.

Silikozisde en sık gözlenen enfeksiyon tüberkülozdur(%40); tüberküloz, silikozisdeki en sık ölüm nedenidir .Silikoziste hiler lenf bezleri kalsifiye olur ve karakteristik yumurta kabuğu kalsifikasyonu artaya çıkar. Silikoziste nodüler lezyonlar en sık akciğer üst loblarındadır.

BERİLYUMA BAĞLI HASTALIK

 

BERİLYUMA BAĞLI HASTALIK  1

 

BERİLYUMA BAĞLI HASTALIK

Uçak sanayinde çalışan işçilerde berilyozis görülür

Klinik ve histopatolojik olarak sarkoidoz gibidir

Akut form:

Diffüz pnömonitis şeklindedir.

Akciğer ödemine yol açabilir

Kronik form:

Tüm vücutta sarkoizoda benzer granülomlar oluşması ile seyreder.

Solunum fonksiyonlarının progresif kaybı

Tüberküloza duyarlılık artmıştır.

 Mineral Tozlan İle Oluşan Akciğer Hastalıkları (Pnömokonyozlar)
Etken Hastalık Maruz kalma şekli
Kömür tozu Antrakozis
  Basit K.İ.P: Akciğerde makûl ve nodüller Komplike K.İ.P ® PMF( Kaplan sendromu) Kömür madenleri
Silika Akut- Kronik silikozis ® Nodüler fibrozis ®PMFHiler lenf nodlarında yumurta kabuğu şeklinde kalsif ikasyon Kaplan sendromuTbc insidansında artış Maden, taş ocakları, taş kesme, seramik, kum, cam, mermer, döküm işçiliği
Asbest AsbestozisPlevrada lokalize veya diffuz fibröz plaklarDiffuz interstisyel AC fibrozisi (asbestozis)Kaplan sendromuMezotelyomaA.C, larinks, kolon ve özofagus mide kanseri Maden işçiliği, izolasyon sanayii, taş değirmen işleri, gemi tersaneleri, boyası ve sıvası eski evler
Berilyum A.C. Akut berilyozisAC. de Berilyum granülomatozisiİntersitisyel akciğer fibrozisiAkciğer kanseri Nükleer EnerjiHavacılık ve Uzay Endüstrisi
Demir oksit Siderozis Metal kaplama
Baryum sülfat Baritozis Madencilik
Tin oksit Stanozis Madencilik
K.İ.P:Kömür işçisi pnomokonyozu. PMF:Progresif masif fibrozis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORGANİK TOZLARA KARŞI PULMONER

 

 

 

 

ORGANİK TOZLARA KARŞI PULMONER CEVAP

Hipersensitivite pnömonitisi (Ekstrensek allerjik alveolitis)

Etiyoloji ve patogenez:

Organik tozların inhalasyonu diffüz granülom yapıları ile seyreden pulmoner parankimal cevaba neden olur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir