Skip to main content

Sinir Sistemi

T6 –  10  ——–  Mide, Pankreas, Dalak

T7 – 9  ———- Karaciğer, Safra kesesi,

T8 –  L1  ——-  Böbrek üstü bezi,

T9 –  10  ——— İnce bağırsak

T10 –  11  ———Testis ve ovaryum,

T10 –  L1  ——- Böbrek, Tuba uterina

T10  – L2  —— Alt ekstremite

T11 – 12  ——–  Epididymis, Ductus deferens, Vesicula seminalis,

T11 –  L1 ———    Flexura coli sinistra’ya kadar kalın bağırsaklar, Prostat, Pars prostatica urethra,

T11 –  L2  ——  Mesane, Ureter

T12 –  L1 ——-  Uterus

L1 – 2  ———-  Flexura coli sinistra’dan rektum’a kadar kalın bağırsaklar

 

PARASİMPATİK SİSTEM

Presinaptik nöronları hem beyin sapında hem de medulla spinalisde bulunduğundan kraniosakral sistem adı da verilmektedir. Hem presinaptik hem de postsinaptik nöronlarının nörotransmitteri Asetilkolin’dir. Bu yüzden parasimpatik sisteme kolinerjik sistem de denir.

Beyin sapındaki merkez, III, VII, IX ve X. kranial sinirlerin GVE liflerinin kaynaklandığı parasimpatik çekirdeklerdir. Medulla spinalis’deki merkez ise, GVE liflerin kaynaklandığı 2. 3. ve 4. sakral spinal segmentlerdir.

Parasimpatik sistemin kranial parçasında, 4 tane küçük parasimpatik periferik ganglion bulunur. Bunlar; Ganglion ciliare – Ganglion pterygopalatinum – Ganglion submandibulare ve Ganglion oticum’dur. Bu ganglionlarda, presinaptik parasimpatik lifler sinaps yapar. Sinapsdan sonra gangliondan çıkan lifler, postsinaptik parasimpatik lifler olarak hedef organa gider.

Pars cranialis systema parasympathici (kranial bölüm)

Bu bölümü; III, VII, IX ve X. kranial sinirlerin beyin sapında lokalize parasimpatik çekirdekleri oluşturur.

á Nuclei viscerales (Edinger – Westphal çekirdeği)

Mezensefalon’un tegmentum kısmında lokalizedir. Bu çekirdekten başlayan presinaptik parasimpatik lifler, n. oculomotorius ve dalları içinde ganglion ciliare’ye gelip, buradaki postsinaptik nöronlarla sinaps yapar. Bu nöronların uzantıları nn. ciliares breves adı ile ganglion’u terk edip, postsinaptik parasimpatik lifler olarak, m. sphincter pupilla ve m. ciliaris’e gider.

_ Ganglion ciliare: A. ophtalmica’nın lateralinde, m. rectus lateralis ile n. opticus arasındaki gevşek doku içinde, orbita apeksine yakın olarak lokalize, küçük, kırmızı – gri renkli periferik parasimpatik bir gangliondur.

á Nucleus salivatorius superior:Pons’da lokalize bu çekirdekten çıkan presinaptik parasimpatik lifler, n. facialis’in n. intermedius denilen duyu kökü içinde beyni terk eder. Sinirin iki dalı içinde seyrederek iki parasimpatik ganglionda sinaps yapar.

   â N. petrosus major: Ganglion geniculi’den fasial sinirin ilk dalı olarak ayrılır. Bu sinir, plexus caroticus internus’dan gelen n. petrosus profundus ile foramen lacerum’da birleşerek n. canalis pterygoidei’yi (Vidian siniri) oluşturur. Bu sinirin içindeki presinaptik parasimpatik lifler, fossa pterygopalatina’ya gelir ve burada bulunan ganglion pterygopalatinum’daki postsinaptik nöronlarla sinaps yapar.

_ Ganglion pterygopalatinum: Fossa pterygopalatinum’un derininde, foramen sphenopalatinum’a yakın olarak lokalize, kırmızı – gri renkli bir gangliondur. Periferik parasimpatik ganglionların en büyüğüdür. Gangliondan çıkan postsinaptik lifler, n. maxillaris ve dalları aracılığı ile glandula lacrimalis’e gider.

   â Chorda tympani: Bu dal, fissura petrotympanica’dan (Glaser yarığı) geçerek, n. lingualis’e katılır. N. lingualis içinde seyreden presinaptik parasimpatik lifler, bu sinirden bağlantı dalları aracılığı ile ganglion submandibulare’ye geçer ve burada sinaps yapar. Chorda tympani içinde ÖVA (tat) lifler de bulunur.

_ Ganglion submandibulare:M. hyoglossus’un üst parçası üzerinde yer alan fuziform şekilli, küçük bir periferik parasimpatik gangliondur. Gangliondan çıkan postsinaptik parasimpatik lifler, glandula submandibularis’e ve glandula sublingualis’e gider.

á Nucleus salivatorius inferior:Bulbus’ta lokalize bu çekirdekten çıkan presinaptik lifler, n. glossopharyngeus ve onun n. tympanicus (Jacobson siniri) isimli dalına geçerek, orta kulak boşluğuna gelir ve burada promontorium üzerinde bulunan plexus tympanicus’un oluşumuna katılır. Bu pleksus’dan başlayan n. petrosus minor içinde ganglion oticum’a gelen presinaptik parasimpatik lifler, buradaki postsinaptik nöronlarla sinaps yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir