Skip to main content

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VE FARMAKOLOJİSİ

          d-             Antikonvülsan tedavi: Fenobarbital ilk seçenektir. İkinci sırada fenitoin, daha sonra diazepam, lorazepam ve rektal paraldehit gelir.

Prognoz: Konvülsiyonun etyolojisine göre değişiklik gösterir.

Perinatal asfikside 5.dakika APGAR skoru üçün altında ise prognoz kötüdür.

Hafif subaraknoid kanamalarda asfiksi yoksa prognoz iyi olmasına rağmen, ağır intraventriküler kana­malarda prognoz kötüdür.

Hipoglisemi ve hipokalsemi hemen tedavi edilmişlerse prognoz iyidir, ancak uzun süre devam etmişse kötüdür.

Enfeksiyonlara bağlı konvülsiyonlarda da prognoz kötüdür.

Sekeller: Serebral harabiyet, mental retardasyon, hareket bozuklukları, mikrosefali, sağırlık, görme bozuklukları.

 

 

ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR

Fenitoin / Difenilhidantoin

            Hem Na, hem de Ca kanallarını bloke eder. Böylelikle membran stabilizasyonu ortaya çıkartır.
K kanallarını aktive edip, K’nın dışa akışını artırır.
Parsiyel nöbetlere ve Grandmal epilepsiye karşı en etkili ilaçtır.
            Absens tipi nöbetlere etkisizdir ve hatta durumu kötüleştirir.

NOT: Jenaralize epilepsi ilaçları absans nöbetİ kötüleştirir. Bunun yanında absans ilaçlarıda jenaralize nöbetleri kötüleştirir.

Yan etkileri;

SSS depresyonu

Nistagmus

Ataksi

Bulantı, kusma

Gingival hiperplazi (çocuklarda)

 Hirsutizm

Megaloblastik anemi (Folat eksikliği)

D vit. Eksikliğine bağlı osteomalazi

K vit. Eksikliğine bağlı kanama diatezi

Konfüzyon, halusinasyon

LAP, lenfositoz

Hiperglisemi, glikozüri (insulin salınımını azaltır)

ADH salgılamasını engeller (Diabetes insipitus)

Antiaritmiktir.

                  Teratojeniktir. (Fetal hidantoin sendromu) : lUGR, Mikrosefal, Zeka geriliği, Kalp anomalileri, İç epikantal katlantılar, Çökmüş burun kemeri, Falangeal hipoplazi

Karbamazepin

Moleküler yapı olarak TAD’lardan imipramine benzer.

Adenozin agonistidir.

Na kanal blokajı yapar.

Fenitoinin kullanıldığı tüm epilepsi türlerinde ilk tercihtir.

Mental fonksiyonları en az etkileyen antiepileptiktir.

Trigeminal nevraljide en tercih edilen ilaçtır.

Plazma vazopressin düzeyini yükselttiği için diabetes insipidus tedavisinde kullanılır.

Yapıca imipramine çok benzediğinden, antikolinerjik yan etkileri en fazla olan antiepileptiktir.

 

Fenobarbital

Fenitoinin kullanıldığı epilepsi türlerinde çocuklarda tercih edilir.

Febril konvülsiyon proflaksisinde ilk tercihtir.

Primidon

Fenobarbitale dönüşerek etki gösterir.Esansiyel tremorda kullanılır.

Etosüksimid

T tipi Ca kanal blokörüdür.

Absens tipi nöbetlerin primer ilacıdır.

Yan etkileri

Bulantı kusma

Uyku hali

Letarji

Baş dönmesi

Huzursuzluk

Stevens-Johnson sendromu

Ürtiker

                    Lökopeni

Aplastik-anemidir.

Absans nöbetlerinde kullanılan ilaçlar: Etosüksimid
Valproik asit
Lamotrigin
Klonazepam
Asetazolamid
Trimetadion

Sodyum Valproat (Valproik Asit) 

Na kanallarını bloke eder.

Glutamik Asid Dekarboksilaz enzim aktivatörü ve GABA transaminaz enzim inhibitörüdür.

T tipi Ca kanal blokörüdür.

En geniş spektrumlu antiepileptiktir. Hem grandmal, hem de absens nöbetlerinde etkilidir.

Miyoklonik nöbetlerde en etkili ilaçtır. Bipolar hastalık proflaksisinde Lityum kadar etkilidir.

Hem Grand mal, hem de absens nöbetlerinde kullanılabilen ilaçlar: Valproik asit

Klonazepam

Lamotrigin

Zonisamid

Yan etkileri;

Bulantı kusma

Sedasyon

Ataxi tremor

Hepatotoksisite

       Pankreatit

Alopesi

Cilt döküntüleri

asidoz

              Hiperamonyemi : Valproik asit yağ asidi olduğundan mitokondride beta oksidasyonu inhibe eder. Ayrıca mitokondrial disfonksiyon yapar. Buna bağlı Hiperamonyemi oluşturabilir.

Trombositopeni’dir.

             Teratojenik etki: Spina bifida nöral tüp defekti.

 

Benzodiazepinler

Proflaksi: Klonazepam / Klorazepat
Akut tedavi: Diazepam / Lorazepam

Vigabatrin (Vinil GABA)

GABA’nın parçalanmasından sorumlu olan GABA transaminaz enziminin irreversibl inhibitörüdür.

Presinaptik nörondan GABA salınımını da artırır.

Diğer ilaçlara dirençli parsiyel nöbetlerde kullanılabilir.

İnfantil spazmlarda (West sendromu) kullanılır (Bu endikasyonda ACTH kullanımı da vardır).

İrreversibl görme alanı defektleri ortaya çıkartabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir