Skip to main content

PATOLOJİ

1-   C3 ve C5 konvertazların regülasyonu: Bu regülas­yon konvertaz kompleksinin disosiasyonunun arttırılması(decoy-accelerating faktör; DAF) veya C3b’nin proteolitik yıkımı (faktör i) ile gerçekleşir.

 

2-   Aktif kompleman komponentlerinin, plazmadaki spesifik proteinlere bağlanması bu klasik yoldan akti­vasyonun ilk basamağıdır ve C1 ‘in immün komplekse tu­tunması ile başlar; C1 inhibitör (C1INH) ile bloke edilir. C1 NH, C1 kompleksteki iki protenin enzimatik aktivitesi­ni durdurur.

Aşırı kompleman aktivasyonu ayrıca MAC (membran at­tack kompleks) formasyonunu inhibe eder (CD59; mem­branın reaktif lizisini bloke eder)

 

Kompleman düzenlenmesi bozuklukları

1-   C3 eksikliği ® + ensık konjenital kompleman eksikliği; tekrarlayan bakteriyel infeksiyonlar; tedavi edilmezse ölümcüldür.

2-   C2 ve C4 defisiti ® + SLE tipi otoimmün hastalık.

3-   C5-C9 (MAC) defektif formasyonu ® + rekürran neisse­ria enfeksiyonları

4-   Membran proteinlerinin tutunması için gerekli fosfa­tidilinositolün sentezi için gereken enzimi kodlayan gen­de mutasyon sonucu paroksismal noktürnal hemog­lobinüri gelişir. Sonuçta fosfotidilinositol tutunan mem­bran proteinlerinin defektif ekspresyonu (DAF ve CD59 gibi) ve bunun sonucunda kontrolsüz kompleman akti­vasyonu gelişimi beklenir.

Paroksismal noktülnal hemoglobülinüri edinsel kök hücre hastalığı olarak kabül edilir ve tüm kan hücreleri komple­mana duyarlıdır ve yıkılır; sonuçta pansitopeni ve venöz trombüs gelişimi beklenir.

5-   C1INH defekti: Herediter angronörotik ödem sendro­mu olarak bilinir. Karakteristik özelliği deri, ekstremiteler, lorinks ve intestinal mukozada emosyonel stres ve trav­ma sonucu gelişen epizodik ödemlerdir.

 

Major etki                                                                                                                          Kompleman

Antijen antikor kompleksine bağlanabilme ve klasik yolu başlatma                     C1q

Antijenin üstüne oturarak alternatif yolu başlatan                                                     C3 (C3 ® C3B

Kompleman sisteminde opsonin olarak çalışan                                                       C3B (düşük oranda C4b)

Kompleman sisteminde kemotaktik olarak çalışan                                                  C5a

Kompleman sisteminde anafilatoksinler                                                                    C3a, C4a, C5a

Kompleman sisteminde membran atakt kompleksi oluşturan                                               C5, C6, C7, C8, C9

 

Araşidonik Asit (AA) metabolizma ürünleri (Eikosa­noidler)

AA metabolitleri enflamasyon ve hemostazı etkilerler. Üretim bölgelerinde lokal etkili (parakrin) ve hızla elimi­ne edilen moleküllerdir.

AA, linoleik asitten elde edilir ve bu madde hücre mem­branındaki fosfolipitlerin yapısında bulunur.

C5a gibi enflamatuvar mediyatörler, mekanik, kimyasal, fiziksel zararlarla ve fosfolipazın yardımıyla membran fos­folipitlerden serbestleşirler.

Steroidler fosfolipazları inhibe eder ve AA sentezini dur­dururlar.

Araşidonik asit metabolizmasında iki önemli blokaj şun­lardır:

Hücre membran fosfolipidlerinden araşidonik asit dönüşümünün blokajı: Steroidlerce gerçekleştirilir.

Siklooksijenazın blokajı: COX1 ve COX2 inhibitörleriyle; aspirin ve endometazin gibi Lökotrienlerin trombosit fonksiyonu üzerinde etkileri yoktur. Prostaglandinlerin de damar geçirgenliği üzerindeki etkileri minimaldir ve bronkokonstrüktif etkileri yoktur. Kemotaksis etkisi ise lökotrien B4 tarafından gerçekleştirilir.

PGD2 mast hücrelerinde major siklooksijenaz ürünüdür. Va­sodilatasyon, bronkokonstrüksiyon ve trombosit agregasyo­nunu inhibe edici etkiye sahiptir. Anafilakside rol alır.

PGE2 öncelikle immünmodülatör etkilidir. Lenfosit proli­ferasyonu, sitokin üretimi ve nötrofil fonksiyonunu inhibe eder. Hipotalamusta ateş oluşumunu uyarır.

 

Uzozomal enzimler

Nötrofillerde lizozomal içerik; spesifik granüller ve azu­rofilik granüller olarak iki farklı granül bulunur.

Spesifik granüller ekstraselüler aralığa boşalırlar ve lak­toferrin, lizozim, alkali fosfataz, tip lV kollajenaz, lökosit adezyon molekülleri, plazminojen aktivasyon, fosfolipaz A2 içerirler.

Azurofilik granüller miyeloperoksidaz, lizozim, katyo­nik proteinler, asit hidrolaz, elastaz, nonspesifik kollaje­naz, BPI, defensinler, katepsin G ve fosfolipaz A2 içerir.

Asit proteazlar asidik pH’dadırlar ve yalnızca fagolizo­zomlar içinde etkilidirler. Nötral proteazlar (elastaz, kollajenaz ve katepsin gibi) hücre dışında çalışırlar ve ekstrasellüler matrikste etkili olup doku yıkımına yol açar­lar.

Ayrıca C3 ve C5’i direkt parçalama (aktive etme) etkileri de vardır (C3a ve C5a) ve kininojenden bradikinin üreti­mini de uyarırlar. Proteazların etkilerini a1 antitripsin (nötrofilik elastazın majör inhibitörü) ve a2makroglobülin gibi antiproteaz­lar nötürleştirmeye çalışır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir