Skip to main content

PATOLOJİ

Kallikrein ayrıca enflamasyon bölgesinde kemotaktik ak­tiviteye yol açar ve C5’i C5a’ya direkt olarak çevirebilir.

Faktör Xlla oluştuğu anda faktör XI’i ® Xla’ya çevirerek pıhtılaşma sistemini aktifler. Fakat bu sistemin fibrine ka­dar ilerleyebilmesi için ortamda (trombositlerin adezyonu ile ortama salınan) Ca++ H ve ADP bulunmalıdır. Bütün fak­törler bulunduğunda ara basamaklar sonunda, protrom­binin trombine dönüşümü sağlanır (Faktör Ila). Trombin fibrinojeni (Faktör I) fibrine dönüştürür.

Üretilen fibrin trombositleri birbirlerine bağlayarak trom­bosit agregasyonu sonucu oluşan yığının sağlamlaşması­nı, trombüsün oluşumunu sağlar.

Sonuçta Hageman faktörün uyarılması (faktör XII) dört sistemi aktifleştirir; bunlar;

●    Kinin sistemi

●    Fibrinolitik sistem

●    Kompleman sistemi

●    Pıhtılaşma sistemi

 

Kompleman sistemi

Kompleman bağışıklık ve enflamasyonda önemli rol oy­nar ve en yüksek konsantrasyonda plazmada bulunur.

Kompleman sisteminin son ürünü olan “Membran atak kompleks” (MAC; C5-C9) adı verilen ürün mikroorganiz­maların membranıarında oluşur ve membranda delikler açarak, ölmeleri ne neden olur.

Kompleman sisteminin ana işlevi bu olsa da ara basa­maklardaki ürünler enflamasyon süreci içinde son derece anlamlı fonksiyon görürler.

C1’den C9’a kadar sıralanan kompleman komponentleri karaciğerde üretilir ve her an için plazma da inaktif olarak bulunur.

En önemli kompleman sistemi basamağı C3’ün aktivas­yonudur.

C3 aktivasyonu üç yoldan gerçekleşir:

 

1-   Klasik yol

Ön planda antijen antikor kompleksieri üzerinde komple­manın aktifleşmesini tanımlar. Bu aktivasyonu en fazla uyaran Ig’ler IgM ve IgG3′dür. En kuvvetli uyaran IgM’dir; kronik iltihapta ise IgG3’dür.

lg üzerine ilk oturan kompleman komponenti ise C1q’dur.

Klasik yolu başlatabilecek diğer etkenler antikor agregatla­rı, proteazlar, ürat kristalleri ve polinükleotidlerdir.

 

2-   Alternatif yol

C3’ün, ön planda mikrobiyal yüzey polisakkaridler (endo­toksinler) üzerinde aktifleşmesini tanımlar; C3 ® C3b dö­nüşümü ile başlar.

Alternatif yolu başlatabilen diğer etkenler parazitler, mantarlar, virüsler, zimosan (mantar hücre duvarı kay­naklı), yılan zehiri ve polisakkaridlerdir.

Alternatif yolda kullanılan C3konvertaz, properdin tara­fından stabilize edilir.

 

3-   Opsoninleme işlevini bildiğimiz lektin ve kollektinler, (bakteri ve virüslerin yüzeyinde karbonhidrat taşıyan pro­teinler) klasik yolun erken komponentlerini aktive eder­ler.

 

Alternatif yolun-kullanılma süreci

Alternatif yolda C3 ® + C3b’ye dönüşür. Bu da faktör B ve D etkisi ile C3bBb oluşur bu C3 konvertaz etkisindedir ve properdin tarafından stabilize olur.

 

Klasik yolun kullanılma süreci;

Klasik yolda C1 ® + aktive C1 ‘e döner bu da C4+C2 ® +C4b2a’ya dönüştürür, bu molekül klasik yol C3 konvertaz etkisi gösterir.

Hangi yol etkin olursa olsun ortak aşama C3’ün, C3 kon­vertaz ile C3a ve C3b’ye parçalanmasıdır.

C3b’de ( klasik yolda C4b2a3b oluşturarak; alternatif yol­da C3bBb3b oluşturarak) C5’in C5a ve C5b’ye ayrışması­na yol açar. C5b, C6, Cl, C8, C9 (C5-9) MAC (membran atak kompleksi) oluşumunu sağlar.

 

Kompleman komponentlerinin ara ürünlerinin etki­lerini toparlayacak olursak:

Vasküler etkiler: C3a ve C5a (bazı kaynaklarda C4a’da bunlara eklenir) mast hücrelerinden histamin salgılatarak vazodilatasyona neden olur (anaflatoksin adını alır­lar). C5a aynı zamanda araşidonik asit metabolizmasının lipooksijenaz yolunu aktive eder (nötrofil ve monositler­de).

Lökosit aktivasyonu, adezyonu ve kemotaksis: C5a integrin düzenlemesi ile adezyonu kolaylaştırır. Ayrıca nötrofil, monosit, eozinofil ve bazofiller için kuvvetli bir kemotaktik ajandır.

Fagositoz: C3b fagositoza yol gösteren moleküller (op­sonin) olarak görevalır.

 

Kompleman aktivasyonunun regülasyonu

Komplemanın gereksiz ya da aşırı aktivasyonu normal in­san hücrelerinide hasara neden olabilir. Bu nedenle kompleman aktivasyonu daima kontrol edilmeli ve dü­zenlenmelidir. Bu düzenleme iki aşamada net gösteril­miştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir