Skip to main content

PATOLOJİ

Lenfoid foliküllerde, folikül merkezlerinde B lenfositlere antijen sunan hücreler dendritik hücrelerdir. Bu hücreler insanda antijen sunma işini en iyi yapan hücrelerdir.

B lenfositleri ayrıca MALT’1 (mukozaya eşlik eden lenfoid doku) oluştururlar ve periferik kanda bulunurlar (dolaşan kandaki lenfositlerin sadece %10-20’si B’dir). B hücreleri­nin belirlenmesinde en yaygın olarak kullanılan belirteçler CD20, 19 ve 79a dır.

Folikül merkezindeki B lenfositler CD5- CD10+;mantle zondaki B lenfositler ise CD5+, C1 0- dir.

Sitoplazmik membranıarında antijen spesifik IgM bulu­nur (her B lenfositi için membran yüzeyindeki IgM spesi­fiktir ve klonaliteyi göstermek için kullanılır). Bu spesifik reseptör T lenfositindeki TCR nin karşılığı olarak BCR ola­rak adlandırılır. IgD sadece B lenfosit yüzeyinde oluşan, sekrete edilme­yen bir immünglobülindir. Iga ve lgb transmembran pro­teinleri taşır ve bu B hücre reseptör kompleksinin bir par­çasıdır.

insan doğduğu anda DNAsında ‘lg lerin antijene tutun­abildikleri bölge (variable) için yaklaşık 1011 farklı dizilim olasılığı taşırlar. Yani insan 1011 farklı antikor üretebile­cek olarak doğar. Her B lenfositi sadece bir çeşit variable alan üretebileceği için insanda BCR’lere bakıldığında 1011 farklı B lenfositi vardır. Bir antizenle karşılaşıldığında en uygun antikoru üretebilecek B lenfositi seçilerek plazma hücresine dönüştürülür. Uygun antikoru üretebilecek B lenfositinin seçimi lenfoid foliküllerde; dendritik hücreler ve Tlenfositler yardımı ile gerçekleşir.

Plazma hücreleri: Belli bir antijene karşı spesifik antikor üretmek için özelleşmiş B lenfositleridir. Her plazma hücresi antikor üretirken tek tip değişken (variable) böl­geyi kullanır ve tekbir antijen için spesifik bir antikor üretebilir. Ancak bu değişken kısımlarda zaman içinde hipermutasyonlar gelişerek antijen için daha spesifik antikor üretebilirler.

Plazma hücreleri antijene karşı spesifik karakterdeki vari­abl(değişken) kısmı değişmeden, sadece ağır zincirini de­ğiştirerek aynı antijene karşı akut süreçte IgM tipi antikor üretirken aynı antikorun IgG versiyonunu üretir (antikor switched).

Antikor switch’in gelişebilmesi için CD4+ T-Ienfositlerin CD1S4 CD40L reseptörü ile B lenfositlerin CD40 resep­törünün karşılaşması gerekir. Bu karşılaşma gerçekleşir ise üretilen antikor IgM’den 19 G ye döner.

Plazma hücreleri mitotik yeteneği olmayan hücrelerdir ve kemik iliğinde normal kişilerde %5’in altında bulunurlar.

Mültipl miyelomda ise plazma hücreleri kemik iliğinde %10’un üstüne çıkarlar. Ancak kanser kemoterapisi gö­ren bir kişide kemik iliğindeki hücreler hızla azalırken mitoz göstermeyen plazma hücrelerinin sayısı rölatif ola­rak artar (kemoterapötik ajanların bölünmeyen hücreler üzerine etkisi çok azdır). Bu kişilerde plazma hücreleri­nin kemik iliğindeki oranı %10’un üstüne çıkabilir.

 

3.   NK (Natural killer-Doğal öldürücü) hücreleri: Dola­şan kandaki lenfositlerin %10-15’ini oluştururlar. NK hüc­releri CD3 negatiftir ve CD3 gen yeniden dizilimi içer­mezler. Eskiden büyük granüllü lenfosit olarak adlandırılmışlardır.

NK hücrelerin belirlenmesinde CD56 ve CD16 kullanılır.

Yüzeylerinde bazı T hücre markerlarını taşıyabilirler. lg Fc kısmına karşı reseptör taşırlar (bu reseptör CD 16 olarak bilinir) ve lg ile örtülü hücreleri fagosite edebilirler. (Fc tıpkı nötrofil gibi NK hücreleri içinde bir kemotaktiktir)

NK hücreleri öncesinde duyarlı hale gelmedikleri virüsle enfekte hücreler ve tümör hücrelerine saldırarak öldüre­bilirler. Tümöre karşı en aktif immün sistem hücresi NK hücresidir.

Normal hücrelerdeki MHC klas l molekülü NK’nın etkisini baskılar. Eğer virüs ya da habaset ile klas I’in yapısı deği­şir ise NK bu hücreye saldırır.

NK hücrelerinin günümüzde akut iltihapta nötrofillerle birlikte ancak geri planda çalıştığı bilinmektedir.

e-   Makrofajlar ve antijen sunabilen hücreler

Kemik iliğinde miyeloid seri tarafından üretilen, olgunlaş­tığında kan dolaşımına verilen hücrelerdir. Akut enfla­masyonda yer alırlarsa da esasen kronik enflamasyo­nun temel hücreleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir