Skip to main content

PATOLOJİ

Lenfasitler ve plazma hücreleri

Kemik iliğinde lenfoid seri tarafından üretilen ve kan do­laşımına verilen hücrelerdir. T ve B hücreleri özellikle kro­nik enflamasyonda baş roloynarlar.

1. T lenfositler

Lokalizasyon: Lenf nodunda parakortikal (parafolikü­ler) bölgede, dalakta beyaz pulpada periarteriolar böl­gede, timusta ve periferik kanda (dolaşan kandaki len­fositlerin %60-70’i T lenfosittir) bulunurlar.

Yüzeylerinde daima TCR (T hücre reseptör, %95 atı ve %5 M) bulunur. Bu reseptör B lenfositlerin yüzeyinde bulunan 19 reseptörüne karşılık gelir ve her T hücresi için spesifiktir ve dolayısıyla T hücrelerinde klonaliteyi (mo­noklonaliteyi) göstermek için kullanılır (PCR ile saptanabi­lir).

T hücre sitoplazmik membranında TCR, CD3 ile bağlantı­lıdır ve CD3, T hücreler için bilinen en geniş (seçici) mar­kerdır (pan T hücre markerı olarak da bilinir). T lenfositler Kemik iliğinde lenfoid kök hücreden orijin alırlar, timusa göç ederler; burada seçilir ve prolifere ola­rak tekrar kan dolaşımına girerler. Üç fonksiyonel alt tipi vardır; helper (yardımcı), sitotoksik ve memory (bellek) Tlenfositi olarak adlandırılırlar.

a)   CD4(+) (helper/inducer) olgun T lenfositlerin %60’lnl oluşturur.iltihabın yönetiminde temel hücrelerdir. ilti­habın humoral ya da hücresel immünite yönünde şekil­lenmesini sağlarlar. CD4(+) T lenfositleri sekrete ettikleri sitokinlere göre iki alt tipe ayrılırlar:

*TH 1: IL-2 ve INF ¡ sekrete ederek hücresel immüniteyi uyarır.

*TH2: IL-4 ve IL-5 sekrete ederek humoral immüniteyi uyarıro B lenfositlerin plazma hücresine dönüşümünü ve antikor üretimi uyarır.

CD 4 T lenfositleri ise insanda özellikle antijen sunma ye­teneği olan makrofajlarda (beyinde mikroglia, karaci­ğerde kupffer hücresi, MHC klass 2 ile sunulan antijen CD4 + Tleryositinde TCR+CD3+CD4 kompleksi ile tanınır. Kemikte osteoklast, akciğerde alveoler makrofaj gibi) bu­lunan klas 2 MHC reseptörü ile çalışırlar.

 

Antijen sunan hücre ile CD4(+) T lenfasit arasındııki bağlantı
Antijen sunan hücreMHC Klas 1II reseptörü ile antijenin sunulması(a ve b zincirleri)CD80 veya CD68 CD4(+)T lenfositCD4 reseptöruTCR heterodimeriCD3 proteinleriz zincirleriCD28

 

Bu makrofajlar CD4(+) T lenfositlerine antijeni klas 2 MHC reseptörü ile sunarlar. Bu hücre antijenin niteliğine bağlı olarak Th1 ya da Th2 tipine farklılaşarak ortama farklı mediyatörler salar ve antijene uygun hücresel ve/veya hümoral immünitenin gelişmesini sağlar.

 

Aktive CD4(+)T lenfositi ile B lenfosit arasındaki bağlantı
Antijen sunan hücreMHC Klas 1II reseptörü ile antijenin sunulması(a ve b zincirleri)CD 154(CD40L) CD4(+)T lenfosit(D21: Ekzojen antijeninyüzeyindeki kompleman komponentine bağlanır.Membran yerleşimli l9 (lgM;BCR): Ekzojen antijene bağlanır.CD40

 

b)   CD8(+) (süpresör/sitotoksik) matür T lenfositlerin %30’unu oluşturur. Hücresel immünitede, T hücrelerine bağlı sitotoksisitede temel roloynarlar. Özellikle virüs ile enfekte hücrelerin ortadan kaldırılmasında rol alırlar. MHC class 1 de sunulan viral partkülü tanırlar ve Perforin granzym üreterek virüs taşıyan hücreyi öldürürler. Virüslere karşı en aktif immün sistem hücresi CD8 lenfos­itidir.

Tip 4 aşırı duyarlılığın T hücrelerine bağlı sitotoksisite ti­pinde baş roloynarlar.

Klas 1 MHC reseptörü insanda nükleusu bulunan bütün hücreler ve trombositlerde saptanır. MHC klass 1 resep­törü ile sunulan antijen CD8+ TCR+CD3 den oluşan bir kompleks ile T lenfositi tarafından tanınır.

c)   Bellek T hücreleri: Antijenin niteliğini uzun süre kayıt­Iı tutmak ve aynı antijen ile tekrar karşılaşılır ise hızla ve yüksek düzeyde yanıt oluşturmak için kullanılan hücreler­dir. Sıklıkla kemik iliğinde yerleşirler.

 

2.   B lenfositler

Lokalizasyon lenf düğümünde süperfisyel kortekste ki lenfoid foliküllerde germinal merkez ve mantle zonu oluştururlar dalakta ise beyaz pulpada lenfoid foliküller­de bulunurlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir