Skip to main content

PATOLOJİ

Bazal membran

Esas olarak epitel ve endotel hücrelerinin altında bulunur. Bazal membran lamina rara + lamina densa (bu ikisine ba­zal lamina adı verilir) + lamina retikularisten oluşur. Te­mel yapı taşı tip LV kollajendir; buna ek olarak laminin (en yüksek oranda bulunan glikoprotein) fibronektin ve prote­oglikanlar içerir.

Bazallaminanın temel mukopolisakkaridi heparan sülfattır.

Elastik fibriller

Elastik lifler fibroblastlar ve damar duvarında düz kas hücreleri tarafından üretilirler.

Elastik liflerin ana komponenti elastin (glisin, lizin, alanın, valin, prolinden zengindir; ama hiç hidroksilizin içermez) bir kor ve bunu çevreleyen mikroflamentlerden oluşur.

Elastik liflerde elastin koru çevreleyen bu mikroflament­lerin yapı taşı ise fibrilindir (Marfan sendromunda temel bozukluk fibrilindedir ve elastik liften zengin doku­larda, özellikle elastin arterlerde patolojinin saptanmasıbu nedenledir)

 

EPİTEL HÜCRELERİ

Epitel hücreleri bir yüzleri ile bazallaminaya tutunan, yan yüzleri ile ise yanındaki epitel hücresine sıkıca tutunan yüzey örtücü karakterde hücrelerdir.

Deride bazallamina membran tip VII kollajen ile altında­ki dermisin bağ dokusuna tutunur.

Kas, yağ hücreleri ve schwan hücreleri de bazal lamina içerirler. Bazal tabaka, hücreler arası ilişkiyi hücrenin yer­leşimini ve hareketlerini düzenler.

İnterselüler makromoleküller ve iyonların kohezif etkisi­nin yanı sıra, epitel hücrelerinin yan membranıarında in­terselüler bileşke bölgeleri de vardır. Bunlar;

1-      En üst bölgede sıkı bağlar (zonula occludens) epitel hücrelerinin arasından herhangi bir materyalin geçişi­ni önler. Epitel hücreleri dışında endotel ve mezotel hücrelerinde de bulunur.

2-      Zonula okludensin altında bulunan zonula adherens hücrenin çevre hücrelere tutunmasında roloynar.

Zonula adherens ayrıca epitel hücrelerinde kontakt inhi­bisyondan sorumlu katerinleri de içerir.

Kalın barsak epitel hücrelerinde bulunan b–katherinler zo­nula adherensin bir parçasıdır, kontakt inhibisyonu sağlar.

Katherinler sayesinde kurulan kontakt inhibisyon sin­yali hücrenin nükleusuna APC (adenomatöz polipozis koli) molekülü ile iletilir.

APC’nin konjenital olarak yokluğu kalın barsakta kon­takt inhibisyonun kurulamaması, 100′ den fazla tubü­ler adenam oluşumu ve erken yaşta kalın barsakta multipl adenokarsinom gelişimi ile karakterizedir. Zonula okludens ve adherens beraberce terminal bar olarak adlandırılırlar.

 

Epitel çeşitleri
Tip Lokalizasyon Fonksiyon
Tek sıra skuamöz Pulmoner alveol, henle ince dalı, bowman kapsü-Iünün pa riyeta i tabakası, iç ve orta kulak, kan ve lenfatik damarlar, plevral ve peritoneal kaviteler. Döşeyici membran, sıvı trans-portu, gaz alış verişi, yüzeyleri kayganiaştırma, membranları döşeme.
Tek sıra kübik Pek çok bezin duktusu, over dış yüz epiteli, böbrek toplayıcı tubülleri Sekresyon, abzorpsiyon
Tek sıra kolumnar Duktus efferent, uterus, küçük bronşlar, sindnirim sisteminde mide ve daha sonraki bölümler, safra kesesi, bezlerin büyük duktusları. Transport, abzorpsiyon, sekres-yon, korunma
Psödostratifiye Trakea, primer bronş, epididim, duktus deferens, auditory tüp, timpanik kavite, nazal kavite, lakrimal kere, erkek üretrası, büyük ekstretuvar duktus Sekresyon, abzorpsiyonu kolay-laştırmak, korunma, transport
Çok sıralı (stratifiye epitelier)
Stratifiye skuamöz
(non-keratinize)
Ağız, epiglottis, özofagus, vokal kord, vajina Korunma, sekresyon
Stratifiye skuamöz(keratinize) Deri Korunma
Stratifiye kübik Ter bezi duktusu Abzorpsiyon, sekresyon
Stratifiye kolumnar Konjunktiva, bazı büyük boşaitıcı duktuslar, erkek üretrasının bir kısmı Sekresyon, abzorpsiyon, koruma
Transitional Kaliksten üretraya kadar üriner traktüs Korunma, koruma
 

 

Zonula adherense benzer bir yapı fasia adherenstir. Düz kas hücreleri, kalp kası hücreleri (intercoaleted disk ola­rak bilinir), glial hücreler ve nöronlar arasındaki bağIantı­da rol oynar.

 

3-      Bu iki yapının altında hücrelerin birbirlerine sıkıca tu­tunmalarını sağlayan desmozomlar (macula adhe­rens) bulunur.

Desmozomlarda adezyon kalsiyuma bağlı katerinler, des­moglein, ve desmokollin tarafından sağlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir