Skip to main content

PATOLOJİ

b- Liposarkom Fibröz dokunun tümörleria- Nodüler fasitis

b- Fibromatosislers (yüzeyel; derin)

c- Fibrosarkom Fibrohistiyositik tümörlera- Fibröz histiyositom

b- Dermatofibrosarkoma protuberans

c- Habis fibröz histiyositom İskelet kasının tümörleria- Rabdomiyom

b- Rabdomiyosarkoms Düz kas tümörleria- Leiomiyom (piloleiomiyom, angiomiyom derin leiomiyomlar); en sık uterusta, ardından midede izlenir.

b- Leiomiyosarkom: en sık uterusta; ardından midede izlenir. Vasküler tümörlera- Hemanjiomlar (kapiller, intramusküler, epiteloid, piyojenik granülom, kistik lenfanjiom –higroma-.

b- Lenfanjioma

c- Hemanjioendotelioma (sınırda habaset, Weibel-Palade cisimleri)

d- Angiosarkom (lenfödem alanlarından çıkabilir, en sık olarak mastektomi sonrası izlenir –postmastektomi anjiosarkomu; Stewart-Traves sendromu- anjiosarkomlarda tümör hücrelerinde Weibel-Palade cisimleri ve von Willebrand faktör saptanır)

e- Kaposi sarkomu (sınırda habaset)

f- Hemanjioperisitoma (habis) Perivasküler tümörlera- Glomus tümörü (tırnak yatağı, ağrılı, 1 cm den küçük)

b- Hemanjioperisitoma (sınırda ya da düşük habaset potansiyeli) Periferik nöral tümörlera- Travmatik nöroma

b- Nörofibrom

c- Pleksiform nörofibrom

d- Nörotekoma

e- Schwannom

f- Ganglionörom

g- Paraganlioma ve feokromasitoma

h- Habis periferik sinir kılıf tümörü (habis schwannom, nörofibrosarkom): olguların %50’sis nörofibromatosis tip 1 hastasıdır

i- Habis Triton tümörü, rabdomiyoblast içeren, habis periferik sinir kılıf tümörü

j- Clear cell sarkom Kökeni bilinmeyen tümörlera- Granüler hücreli tümör (granüler hücreli miyoblastom)

b- Sinovyal sarkom

c- Alveolar soft part sarkom

d- Epiteloid sark

 

 

 

 

 

14. DERİ HASTALIKLARI

 

Normal deri

Deri ektoderm kaynaklıdır. Deri temelde keratinize çok katlı yassı epitel (epidermis) ve altında tip 1 kollajenden zengin dermisten oluşur.

Epidermis (4-5 tabaka skuamoz epitelden oluşur. Sırasıyla bazal tabaka, (bazal membran) stratum bazale, stratum spinale, stratum granülare (granüller dejenere golgi, ribozom ve kompakt keratin fiamentlerinden oluşur) ve nükleusarını kaybeden hücrelerden oluşan stratum korneum -keratinden oluşur); ağız içi ve özefagus gibi mukozalar non-keratinize olduklarından en üst tabakada stratum korneum bulunmaz ve en üst tabaka stratum luciudum tarafından oluşur.

Sadece palmer (avuç içi) ve planter (ayak tabanı) bölgel­erde bulunan (ileri derecede keratinize alanlar) “clear tabaka” dir ve stratum korneumun altındadır ve asidik boyalarla daha kuvvetli boyanır.

Epidermisin ilk üç tabakası metabolik olarak aktiftir. Serbest sinir uçları epidermis içinde sonlanırlar.

Özellikle spinal tabaka hücreleri arasında, deriye sağlamlığını veren ve keratinositleri birbirlerine sıkıca bağlayan gelişmiş desmozomlar bulunur.

Epidermiste tüm tabakaları oluşturan skuamöz hücrelere keratinositler adı verilir.

Total epidermal turn-over 52-75 gündür; psöriasis’ de bu süre 8 günün altına iner.

Melanositler, bazal tabaka hücreleri arasında bulunur; melanin üretirler.

Nöral krest kökenlidirler. Deri dışında göz, menings ve sindirim sisteminde oral mukoza, özofagus ve anal mukozada fizyolojik olarak melanosit bulunduğu unutul­mamalıdır. Melaninin temel işlev UV radyasyonun DNA üzerindeki hasar yaratan etkisini (serbest oksijen radikalleri ile) azaltmaktır. ACTHyüksekliği ve gebelik sürecinde (östrojen ve progesteron) melanosit aktivasy­onunda artış unutulmamalıdır.

Merkel hücreleri derinin nöroendokrin hücreleridir; nöral krest kökenlidirler ve sadece bazal tabaka hücreleri arasında yerleşirler.

Langerhans hücreleri, dendritik hücre grubundan, anti­jen sunabilen hücrelerdir; deride her tabakada bulun­abilirler; ancak en sık en kalın tabaka olan stratum spin­ozumda bulunurlar. Deri dışında diğer çok katlı yassı epi­tel ile döşeli alanlarda (ağız içi, tonsil, özofagus ve serviks gibi) ve mesane gibi transizyonel epilde de bulunurlar. Ayrıca konjunktivada bulunurlar, ancak korneada bulun­mazlar.

Dermis; papiller dermis, retiküler dermis ve hipodermis’­den (hipodermis derin dermisi tanımlar ve özellikle sub­kutan yağ dokuyu içerir) oluşur. Dermisin kollajeninin %80-85’i tip 1, %20’si tip 3’tür. Bazal tabaka ise tip 4 kollajen içerir. Elastik lifler ise dermis içine dağılmıştır ve özellikle aksiıla gibi hareketli bölgelerde daha yüksek oranda bulunurlar. Bazal tabakayı dermise bağlayan tip 7 kollajenden oluşan yapı hemidesmozom olarak adlandırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir