Skip to main content

PATOLOJİ

b-   Kronik tofaseöz artrit; tekrarlayan akut epizatlar ve ürat kristal depolanması sonrasında gelişir. Beyaz renkte, tebeşir görünümünde ürat depoları (tofus) bulunur, bu sıklıkla eklem sinovyası kıkırdağı ve komşu eklem kap­sülünde izlenir. Bu bölgelerde kronik granülomatöz inflamasyona neden olur.

Sonuçta büyük ürat kristal depoları çevresinde makrofa­jlar, lenfositler ve fibroblastlar toplanır. Yabancı cisim tipi dev hücreler gelişir. Sonuçta sinovyada gelişen pannus zamanla fibrozise gider ve eklem kıkırdağında erozyon, takiben eklemde füzyon (ankilaz) gelişir.

●    Tofusların en sık görüldüğü bölgeler, kulak sayvanı ve memesi, tendonlar (dirsek ve Achill tendonu gibi), bursa ve yumuşak dokulardır. Kalp ve diğer iç organlarda da bulunabilirler.

●    Tofusun hiçbir zaman izlenmediği tek organ beyindir.

c-   Gut nefropatisi; Birkaç farklı lezyonu içerir. Belirgin hiperürisemili ve hiperürikasidürili hastalarda, ürik asit kristalleri renal tubüllerde (en sık distal tubül ve toplayıcı tubüllerde birikim izlenir) presipite olabilir ya da obstrük­siyona neden olabilir.

Bu özellikle miyeloproliferatif hastalıklı kişilerde sık izle­nen bir tablodur (kemoterapiyi takiben aşırı ürik asit atılımı esnasında).

Olguların çoğunda zamanla ürik asit kristalleri inter­stisyum ve medüllada (distal ve toplayıcı tubüllerde birikim → obstrüktif üropati) da birikebilir. Tofusun böbrekte bulunması son derece nadirdir. Bu nedenle gutta izlenen böbrek şikayetleri daima ürik asitin tubülleri tıkaması ve taş gelişimine sekonderdir.

Gut aynı zamanda böbrekte ürik asit taşlarının oluşumuna neden olur. Bunlar obstrüktif üropati ve piyelonefrit gelişimine yol açabilir.

Gut olgularında eklem sıvısındaki ürik asit kristalleri polar­ize ışık mikroskopunda negatif çift kırıcılık verdiklerinden mikroskop altında görülemezler.

Akut gut artritinde tedavide kolşisin kullanılır. Probenesid ve allopurinol ise proflaksi amacı ile kul­lanılır.

 

Kalsiyum pyrofosfat dihidrat kristal depolanımı hastalığı (Psödogut, kondrokalsinozis)

Klinikopatolojik olarak gut’a benziyen akut ve kronik artrit oluşturan bir tablodur. Herediter, sporadik ya da travma ve cerrahi sonrası gelişebilir.

Kalsiyum piyrofosfat kristalleri sıklıkla dejeneratif eklem hastalarında eklem sıvılarında artmış olarak bulunur.

Bu inorganik fosfat içeren kristaller bazofilik boyanırlar, rombid görünümdedirler ve polarize ışık mikroskobunda görülebilir (guttaki ürik asit kristalleri görülemez).

Sıklıkla yaşlı hastalarda izlenir; vücutta her eklemi tutabilirse de en sık diz ve ikinci sırada intervertebral disk­leri etkiler.

Eklem tutulumu geçici olabilir fakat olguların yarısında anlamlı eklem hasarı izlenir.

 

Akut Süpüratif Artritler

Sıklıkla etken bakterilerdir. Etken kan yoluyla ya da direkt travmayla gelebilir (ya da komşu lezyondan ilerleyebilir). Bakteriyel artritler sağlıklı kişilerde oluşabilir. Buna karşın immün yetersizlik, eklem travması, İ.V. ilaç kullanımı süpüratif artrit için predispozandır.

En sık etkenler gonakoklar (genç yaş grubunda en sık etken), stafilokok (tüm yaşlar bir arada değerlendiril­diğinde en sık neden), streptokok, H.influenza ve gram­negatif çomaklardır.

C5-7 eksik bireyler gonokok artritlerine özellikle hassastır.

Orak hücreli anemi hastaları ise salmonella artritine has­sastır.

Lokal ağrı, ateş, hassasiyet izlenir. Eklem ve çevre dokuya yoğun PNL infiltrasyonu bulunur. Eklem sıvısının aspi­rasyonunda püy gelmesi ve kültürde üreme olması tipikdir.

 

Lyme hastalığı

Bir spiroket olan Borrelia burgdorgeri nedendir. Hastalık insana kenelerin ısırmasıyla geçer (ıxodes tür­leri). USA’da en sık izlenen artropok ısırığı nedenli hastalıktır.

 

Evre 1: İlk hafta; kenenin ısırdığı yerde eritamatöz plak eritema kronikum migrans (öküzgözü görünümünde lezyon) ve lenfadenit gelişir; Borrelia’ya karşı gelişen IgM antikorlarının serumda saptanması ile tanı konulabilir.

Evre 2: Haftalar, aylar içinde;

● Merkezi sinir sisteminde: Meningoensefalit, kraniyal nörit;

● Kalp’de: kalp bloğu, perikardit, miyokardit.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir