Skip to main content

PATOLOJİ

Alopesi areata

Yüzeyde eritem ve kurut olmaksızın immünolojik temelli olarak gerçekleşen saç kaybı ile karakterizedir.

Hashimoto tiroiditi, vitiligo, pemisiyöz anemi, Addison hastalığında görülme olasılığı artar.

 

Alopesi nedenleri

1-   Skarlaşmayan alpesi

a-   Primer kutanöz hastalıklar

●    Telogen effuvium

●    Androjenik alopesi

●    Alapesi areate

●    Tinea kapitis

●    Travmatik alopesi

b-   İlaçlar

c-   Sistemik hastalıklar

●    Lupus eritematozus

●    Sekonder sifilis

●    Hipotiroidi

●    Hipertroidi

●    Hipopituitarizm

●    Protein, demir, biotin ve çinko eksikliği

 

2-   Skarlaşan alopesi

a-   Primer kutanöz hastalıklar

●    Kuteneous lupus

●    Liken planus

●    Folikülitis decalvans

●    Lineal skleroderma (morfea)

b-   Sistemik hastalıklar

●    Lupus eritomatosus

●    Sarkoidoz

●    Kutanöz metastaz

 

17. AKUT ENFLAMATUAR DERMATOZLAR

Ürtiker

Lokalize mast hücre degranülasyonu ile karakterize sık izlenen bir tablodur. Klinikte histaminin neden olduğu dermal kaşıntı, ödem ve kabarıklık bulguları izlenir. Her yaşta görülebilirse de tipik olarak genç erişkinleri (20-40 yaş) etkiler. Lezyonlar saatler içinde gelişir fakat aylar süresince kalabilir.

Lezyonlar, annuler ya da linear karakterde, küçük kaşın­tılı plaklardan, büyük ödemli plaklara kadar değişebilir. Vücutta her yeri tutabilir, en sık gövde, distal ekstrem­iteler ve kulaklar etkilenir. Pek çok olguda altta yatan neden belirlenemez.

Deride yüzeyel perivenüler mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu, papiller dermiste belirgin ödem ve eozinofil enfiltrasyonu saptanır. Epidermal değişiklik saptanmaz.

Lezyonların çoğu antijene spesifik IgE ile bağlantılıdır (tip 1 aşırı duyarlılık) ve mast hücre degranülasyonu sonucu klinik bulgular oluşur.

 

Herediter anjionörotik ödem

Gastrointestinal ve laringeal tutulum ile karakterize re­kürren ataklar oluşturan anjioödemdir. C1 esteraz inhibi­töründe defekt ve erken kompleman komponentlerinde düzensiz aktivasyon sonucu gelişir. C1 inhibitör defisitle­rinde gelişen herediter anjionörotik ödem tablosu “komplemana bağlı ürtiker” olarak bilinir.

 

Akut ekzamatöz dermatitler

Benzer histolojik özellikte 5 ayrı primer egzama tipi tanımlanmıştır:

a-   Alerjik kontakt dermatit

b-   Atopik dermatit (egzama, saman nezlesi ve astım; aile hikayesi bulunur; yeni doğanda ilk 6 haftada yanak, gövde ve ekstansör yüzlerde izlenirken çocuk büyüdükçe Jezyonlar fleksör yüzlere kayar ve sıklıkla simetriktir. Kaşıntı ve likenifikasyon ile karakterizedir)

c-   İlaçlara bağlı egzamatöz dermatit;

d-   Fotoegzematöz erüpsiyon (güneş gören deri etki­lenir)

e-   Primer irritan dermatit

 

Olgularda kaşıntılı, kırmızı, papülaveziküler lezyonlar izlenir, zaman geçtikçe lezyon kabuklanır.

Kronik olarak aynı etkene maruz kalınırsa psöriyazise benzer döküntülü plaklar izlenir (kontakt dermatitler).

Histolojide tipik bulgu spongioz (epidermiste spinal tabakada interselüler aralıkta serum birikimi, ödem) ve intraepiteliyal vezikül oluşumudur. Bu gruba dahil tüm hastalıklar eğer ağır olarak saptanırlarsa intraepiteliyal veziküller ile karakterizedir.

Akut ekzamatöz dermatitler içinde patogenezi en iyi bili­nen kontakt hipersensitivitedir. (kontakt dermatit) Burada başlangıçta epidermal yüzeye temas eden anti­jen, epitermis içindeki dendritik Langerhans hücreleri ile fagosite edilir ve bu hücreler antijeni dermal lenfatikler ile bölgesel lenf noduna taşınır. Lenf nodunda CD4+ T lenfositlerine sunulur ve antijene karşı etkin ve (bellek) T lenfasitleri oluşur. Bellek T lenfositleri deriye göç eder ve aynı antijen ile tekrar karşılaştığında sitokinlerini salarak hızla ve kuwetli enflamatuar cevabı oluşturur.

 

 

Ekzamatöz dermatitler
Tip Patogenez Histoloji Klinik
Kontakt Kimyasal maddelerin topikal uygulamaları sonucu Tip IV aşırı duyarlılık Spongiotik dermatit Belirgin kaşıntılı ve/veya yanan lezyonlar-Etkenden uzak durulmalı
Atopik dermatit Bilinmiyor; genetik temeli varTip I aşırı duyarlılık Spongiotik dermatit Kaşıntılı, fleksör yüzlerde eritamatöz plaklar, egzema, saman nezlesi ve astım yönünde aile hikayesi
Böcek ısırığına bağlı ekzamatöz reaksiyon Lokal injekte edilen antijen ve toksin Spongiotik dermatit Kama tarzı enfiltrasyonBol eozinofil Papül, nodül ve plak ile beraber vezikül oluşumu; lineer olabilirs
İlaçlara bağlı ekzamatöz dermatit; Sistemik uygulanan antijen veya haptenleri takiibens Spongiotik dermatitEozinofillerDerin enfiltrasyon İlaç alınımını takip eden erüpsiyonlar
Fotoekzamatöz erüption UV radyasyon (güneş ışığı) Spongiotik dermatitDerin enfiltrasyon Güneş gören deri etkilenir
Primer irritan dermatit Tekrarlayan travma -Erken aşama spongiotik dermatit – Geç aşamada epidermal hiperplazi Travma alanına lokalize mekanik veya kimyasal iritasyon (non-immünolojik)
 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir