Skip to main content

PATOLOJİ

Tiroid neoplazmları

Tiroid kitleleri pratik hayatta değerlendirilirken bilinmesi gerekenler

  • Soliter nodüller genellikle multipl olanlara göre daha neoplastik olma eğilimindedir.
  • RIU’i yüksek (sıcak) nodüllerin benign olma ihtimali daha yüksektir.

 

Tiroitte milroskopide yaygın nötrofil ve aralarda lenfosit, plazmosit, makrofaj infiltrasyonu görülür. Tiroid follikülleri yıkılınca açığa çıkan kolloid tiroid içinde granülo matöz bir yanıtı uyarır. Bol multinükleer dev hücreler görülür. Hastalık kronikleştikçe mononükleer hücreler ve fibrozis baskın duruma geçer.

 

● Gençlerdeki nodüllerin neoplastik olma ihtimali yaşlılar­dakinden fazladır.

● Erkeklerdeki nodüllerin neoplastik olma ihtimali kadınlardakinden fazladır.

● En çok korkulması gereken nodüller genç, erkek has­tadaki tek, soğuk nodüllerdir.

 

Adenomlar

Foliküler epitelden kaynaklanan benign neoplazmlardır (foliküler adenom). Genelde soliterdir. Hiperplazi ya da karsinomdan klinik ve gross olarak ayırmak zordur.

Tiroid dokusu içinde soliter, yuvarlak, kapsüllü bir lezyon­dur. Foliküler adenomların ortalama çapı 3cm’dir. Ade­nom içi doku sıklıkla normal tiroid dokusuna benzer.

Adenomlarda hemoraji, nekroz, fibrozis alanları sıklıkla izlenir. Mitoz nadirdir.

Çeşitli histolojik subtipleri tanımlanmıştır (fetal, kolloidal, atipik, Hurtle hücreli, papiller trabeküler, mikrofoliküler gibi). Hürthle hücreli tipde değerlendirme diğer tiplerden farksızdır. En sık izlenen form makrofoliküler, kolloidal nodül tipidir.

Adenomlar ile foliküler karsinom klinik, sintigrafik ve İİAB ile ayrılamaz; foliküler adenom-foliküler karsinom ayırıcı tanısında tek geçerli veri kapsülün neoplastik hücreler tarafından enfiltre edilip, bu hücrelerin kapsül dışarıya çıkışının gösterilmesi ya da metastaz varlığıdır. Lezyonun cerrahi çıkarılması ve kapsülünün her alanının incelen­mesi ve hücrelerin kapsülü aşıp aşmadığı araştırılır.

Foliküler adenom otonomi kazanmış ve monoklonal olarak gelişmiştir. Adenomun gelişiminde temel patoloji TSH reseptör sinyal yolundadır. En sık izlenen mutasyon­lar TSH reseptöründe ya da Gs’in a-subünitindedir (bu mutasyonlar adenomiarın %10-75’inde saptanır). Bu mutasyonlar sonucu aşırı cAMP üretimi ve hücrede aşırı

proliferasyon gelişir.

Foliküler adenomların %20’sinde RAS mutasyonu sap­tanırken foliküler karsinomların %30-40’ında bu mutasy­on gösterilmiştir. Olasılıkla RAS mutasyonlu adenomiarda malign transformasyon olasılığı yüksektir.

Klinik Özellikler: Ağrısız, sıklıkla asemptomatik kitle­lerdir. Büyük olanları lokal semptomlara yol açabilirler. Az sayıda vakada hiperfonksiyon saptanabilir. Soğuk nodül­lerin habisite olasılığı daha yüksektir.

 

Karsinomlar

Tüm insan kanserlerinin %1.5’ini oluşturur. Tiroid karsi­nomlarının %80’ı düşük gradeli papiller karsinomdur; sıklıkla orta yaş erişkinlerde izlenir. Kadınlar çok daha sık etkilenir. Çocuk ve yaşlılarda izlenen tiroid karsinomlarında ise kadın/erkek oranı eşittir.

Çocukluk çağında iyonize radyasyona maruz kalma ti­roid karsinomu gelişimi için önemli risk faktörüdür. Ço­cukluk çağında ve radyasyon sonrası en sık gelişen tiroid karsinomu papiller karsinomlardır.

 

Tiroid karsinomu için risk faktörleri:

a-   Ionize radyasyon; papiller karsinom riskini arttırır.

b-   Otoimnün tiroid hastalığı (Hashimoto ve Graves);  Pepiller karsinom riskini arttırır.

c-   Genetik faktörler

d-   İyot eksikliği (endemik gutr); foliküller karsinom için riski arttırır.

e-   Medüller karsinom için ailesel olgular; MEN-2; RET proto-onkogen yeni dizilimi.

 

Tiroid karsinomlarını major tipleri ve sıklıkları

a-   Papiller karsinom (%75-85)

b-   Foliküler karsinom (%10-20)

c-   Medüller karsinom (%5)

d-   Anaplastik karsinom (<%5)

Papiller ve foliküler karsinomlarda tiroglobülin; medülIer karsinomlarda kalsitonin, medüller ve anaplastik karsi­nomlarda CEA saptanır.

 

Tiroid karsinomlarının patogenezi

Foliküler tiroid karsinomları

  • Foliküler karsinomların yaklaşık yarısında RAS onkojen ailesinde (HRAS, NRAS ve KRAS) mutasyon saptanmıştır. Bunlar içinde en sık NRAS izlenir.
  • Foliküller karsinomların üçte birinde ise t(2/3) (q13;p25) translokasyonu ve PAX8-PPARA1 füzyonu saptanmıştır.

 

Papiller tiroid karsinomları

  • Tirozin kinaz reseptörleri RET (10q11) ve NTRK1 (nötrofilik tirozin kinaz reseptör 1;1q21); yeniden dizilimi rol oynar. Ret/PTC yeniden dizilimi papiller karsinomların üçte birinde gösterilmiştir.
  • Bir başka mekanizma BRAF onkojen mutasyonudur. Papiller karsinomların 1/2 – 1/3 ünde izlenir.
  • Bir diğer yol RAS mutasyonlarıdır (papiller karsinomların %10-20’sinde izlenir).

Medüller tiroid karsinomları

  • RET proonkojen mutasyonu; MEN 2 gelişimi; ret/PTC translokasyonu medüller karsinomda saptanmaz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir