Skip to main content

PATOLOJİ

Otopsi serilerinde nasofarenks ve farinks tavanında %90 küçük adenohipofiz dokusu saptanır (en sık ektopik yerleşim).

Adenohipofizde her hormon farklı bir hücrede üretilir sadece FSH ve LH aynı hücrede üretilir.

Ön hipofizin hücre populasyonu: HOLE ile boyanma karakteristiklerine göre isim alırlar: Asidofil (kırmızı); bazofil (mor); kromofob (boyanmaz) hücrelere ayrılırlar. Bugün kullanılmamaktadır.

 

Biyokimyasal olarak hormonlar üç yapısal grupta sınıflandırılır
Peptit yapıda olanlar İnsülin, prolaktin, parathotmon Hedef hücre plazma membranında reseptör; sekonder messenger ile uyarı hücre nükleusuna iletilir.
Amin yapıda olanlar Epinefrin, histamin, serotonin Hedef hücre plazma membranında reseptör; sekonder messenger ile uyarı hücre nükleusuna iletilir.
Steroid yapıda olanlar(granüllerde depolanmaz ve başka bir hormonun etkisi ile sentezlenir.) Kortizon, östrojen, androjen Hedef hücre nükleusunda reseptörü bulunur, sekonder messenger kullanılmaz.
 

 

 

Ön hipotizde 5 çeşit hücrede, 6 çeşit hormon üretilir
SomatotropAsidofilik LakrotropAsidofilik KorikotropBasofilik TürotropSoluk basofilik GanodotropBasofilik
Büyüme hormonu (Growth hormon; peptit yapıdadır ve hipofizden en çok salgılanan hormondur) Prolaktin (peptit yapıdadır) ACTH ve diğer Proopiomelanokortin(Beta-lipotropin) Beta-lipotropin üçalt ürüne bölünür; a- Endorfinler; b- Enkefalinler c- Beta-melanosit-stimülan hormon (peptit yapıdadır) TSH (glikoprotein yapıdadır) FSH ve LH (glikoprotein  yapıdadır)
İnhibitörü;Somatostatin IGF-1 İnhibitörü;Dopamin İnhibitörü; kortizol İnhibitörü; T4, T3, somatostatin Dopamin İnhibitörü; İnhibin,Östrojen, testosteron

 

TRH PIF CRH GHRH GIH GnRH
+ + + +
TSH PRL ACTH GH GH FSH/LH

 

Büyüme hormonu duyarsızlığı: Laron sendromu

(Laron cüceliği): Otomozal resesif bir hastalıktır. Simetrik cücelik izlenir.

Kallmann sendromu: X’e bağlı geçiş, hipogonadotropik hipogonadizm, anosmi, yarık damak dudak, nörojenik tip sağırlık, renk körlüğü, mental retardasyon, susama merkezi defekti beklenen bulgulardır.

 

Hipofiz hastalıkları

Hipofiz tümörlerinin %95’ten fazlası adenom yapısındadır ve selimdir. Adenomlar genellikle tek hücre tipiden oluşur ve harmonal olarak aktiftir.

En sık izlenen adenom prolaktinomadır, hipofiz adenom­larının %30’unu oluşturur.

Hipofiz tümörleri hiper ya da hipopituitarizme yol aça­bilmelerinin dışında intrakranial yer kaplayıcı bir lezyon oluşturduklarından sergiledikleri görme defektleri (özel­likle bilateral hemianopsi), başağrısı, oküler kas paralizisi nedeniyle diplopi gibi etkileri de gözlenir.

 

5. HiPOPİTUİTARİZM

Doku miktarının yetersizliği ile karakterize hipofonksi­yonu tanımlar. Oluşabilmesi için adenohipofizin %75’i kaybedilmiş olmalıdır.

Hipopituitarizm, posterior hipofiz disfonksiyonu (dia­betes insipitus) ile bir arada ise neden hemen daima neden hipotalamik bir hasardır.

 

Hipopituitarizmin nedenler

a-   Tümöral invazyon: Hipofiz, hipofiz sapı ve hipotalamik nükleusların invazyonu.

b-   Travma: Kafa travması ve beyin cerrahisi

c-   Enfarkt: Postpartum Sheehan sendromu, apopleksi

d-   Radyasyon: Beyin tümörleri ve kafa tabanı radyasyon uygulamaları

e-   İmmün hastalıklar: Sarkoidoz, otoimmün hipofizit

f-    Enfeksiyonlar: Bazal menenjit, tüberküloz

g-   Çoçukluk çağı metabolizma hastalıkları; erişkin yaşta hemokromatozis

h–   İdiyopatik

 

Hipopituitarizmin en sık nedenleri

●    Hipotizin non-sekretuar adenomları (Null cell ade­nom, onkositik adenom); erişkinde en sık hipopitu­itarizm nedenidir.

  • Hipofiz çevresi tümörler: Özellikle kraniofaringioma; çocukta hipopituitarizmin en sık nedenidir.

Hipofiz apopleksi; hipofizde yerleşen bir tümörün kom­ple infarktı ya da kanamasını tanımlar. Hastada ani başlayan aşırı şiddetli bir baş ağrısı, okulomotor sinire bası sonucu diplopi ve hipopituitarizm gelişimi izlenir. Ağır olgularda bilinç kaybı ve ani ölüm izlenebilir. Acil cer­rahi tedavi gerektiren bir durumdur.

 

Boş sella sendromu

Primer boş sella tablosu araknoid zarın oluşturduğu sellar diaframın defekti sonucu gelişen herniasyon ile ser­rebrospinal sıvıda basınç artar ve hipotizde atrofi gelişir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir