Skip to main content

PATOLOJİ

f-    Lenfatik, damar ve perinöral invazyon varlığı kötü prog­noz göstergesi.

g-   Anjiogenezisin varlığı kötü prognoz (tümör hücreleri tarafından VEGF ve bFGF üretimi).

h-   Ek kötü prognostik veriler meme derisinde yaygın ödem, hiperemi ve deride multipl nodüller görülmesi (enflamatuar karsinom), tümörün göğüs duvarına fiksas­yonu, internal mamalian nodların veya supraklaviküler lenf nodlarının tutulması ve uzak metastaz varlığıdır.

Meme tümörleri göğüs duvarına ve derin fasyaya invaze olursa palpasyonda fikse bir lezyon haline gelirler.

Özellikle gebelikte tümörün meme dokusunda hızlı ya-yı­Iımı ve tüm lenfatikleri doldurarak memenin tamamına yayılması (meme ağrılı, ödemli, hiperemik görünümde­dir) ve enflamatuar bir yanıt oluşturması “enflamatuar karsinom” olarak adlandırılır. İnflamatuar karsinomlar (lokal yüksek stage tümörler olduklarından anlamlı oranda kötü prognozludurlar.

Mamografide mikrokalsifikasyonlar (özellikle skiröz karsi­nomda) saptanabilir. %60-80’inde bulunur (Fibrokistik hastalıkta da mikrokalsifikasyon oluşabileceğini unutma­malıdır).

Hastaların yaklaşık yarısında ilk tanı anında lenf düğümü metastazları vardır.

Dış kadran tümörü bulunan %50 olguda yalnız aksiller, %15 vakada ise internal mamarian ve aksiller nodlar bir­likte tutulur. İç kadran ve santral tümörlerde aksiller lenf nodu tutulu­mu %25, internal meme düğümü tutulumu %40 olgu­da izlenir. Üçüncü sıklıkta tutulan lenf düğümü bölgesi supraklavi­küler nodlardır. Meme karsinomlarında uzak metastazlar her yerde olabi­lir. En çok akciğer, kemik, karaciğer, adrenaller, beyin ve meningslere metastaz olur. Plevral ve peritoneal veya se­rebro spinal sıvıda sitolojik inceleme ile tümör hücreleri belirlenebilir. Meme karsinomlarının tipleri ve metastaz yapma özellik­leri arasında bağlantı

Meme karsinomlarının radyolojik görünümleri

İnvazif duktal ve lobüler karsinomlar düzensiz sınırlı (ve sert) dansiteler olarak görülürler.

Meduller ve kolloidal karsinomlar iyi sınırlı (ve yumuşak) dansitelerdir. Bu nedenle radyoloji ve muayenede fibro­adenomlara benzerler.

Yapı distorsiyonları: Memenin normal parankimal pa­terninde bozulma özellikle lobüler karsinomda saptanan bir bulgudur.

Kalsifikasyonlar: Küçük, düzensiz, çok sayıda kalsifikas­yon odakları tarzında (düzensiz mikrokalsifikasyonlar) iz­lenir.

İn-situ duktal karsinomlar: Habaset ile ilgili mikrokalsifi­kasyonun en sık izlendiği tümörlerdir.

Fibroadenom kalsifikasyonları daha çok patlamış mısır görünümünde makrokalsifikasyon tipindedir.

 

Meme karsinomlarının moleküler genetik yön­temlerle sınıflandırılması

a-   Östrojen reseptörü pozitif; tüm meme karsinom­larının %80’i;

●    Orta derecede diferansiye; tubül formasyonu mevcut

●    Sıklıkla HER2 negatif

●    Sıklıkla bazal özellikte keratinler negatif

●    Nükleusta östrojen reseptörü pozitif

●    Hücre membranında e-katherin pozitif (Iobüler karsi­nomda infiltratif büyüme paterni ve İndian file görünü­müne neden olur)

 

b-   Östrojen reseptörü negatif; iki alt grubu var:

1-   HER2 (C-erb B2) pozitif karsinomlar; kötü prog­noz

●    Östrojen reseptörü negatif

●    Bazal özellikte keratinler negatif

●    Hücre membranında e-katherin pozitif

2-   Bazal tabaka benzeri karsinomlar;

●    BRCA-1 pozitif kişilerde sıklıkla gelişir; ancak bu gruptaki hastalarda BRCA-1 pozitifler sadece küçük bir yer kaplar.

●    Bazal özellikte keratinler pozitif (myoepiteliyal ve progenitör hücre tipi)

●    P katherin pozitif

●    Sıklıkla HER2 negatif

●    Östrojen reseptörü negatif

 

Erkekte jinekomasti nedenleri

  • Endojen hormon eksikliği

a-   Puberte

b-   Yaşlanma

●    Eksojen hormonal tedavi: Prostat karsinomunda östrojen tedavisi

●    İlaçlar: Spironalakton, simetidin, ergotamin tartarat, tiroid ekstresI, korionik gonadotropin, sitotoksik  ajanlar

●    Hipogonadizm

a- Klinefelter sendromu

b- Testikuler atrofi

c- Gonadal disfonksiyon (testIküler feminizasyon)

●    Tümörler: Leydig hücreli tümör germ hücre tümörleri (HCG üreterek), hepatoma, feminizan adrenal tümörler, hipofiz tümörleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir