Skip to main content

PATOLOJİ

Lobüler karsinomlarda östrojen ve progesteron reseptör­leri %90 pozitiftir. Prognozları invaziv duktal karsinoma benzer şekilde kötüdür.

Lobüler karsinomda tümör hücrelerinde 16q22.1 de yer­leşen e-katherin geninde mutasyon sıklıkla izlenir. Bu mutasyon tümörde infiltratif büyüme patternini oluşturur.

 

Tubüler karsinom

Klinikte tipik olarak genç yaş grubunda (sıklıkla 40 yaş ci­varında) izlenen, küçük boyutlarda (çapları sıklıkla 1 cm civarındadır) tümörlerdir. Miyoepitelial tabakası bulun­mayan, iyi diferansiye köşeli tubullerden oluşur. En iyi prognozlu meme tümörüdür.

Tubüler karsinomlar %10-56 olguda multifokal olabilir. Hemen daima tümör hücreleri diploiddir ve hormon re­septörleri sıklıkla pozitiftir (%95’i).

Sadece %10’unda aksiller metastaz saptanır. Çevresinde %40 duktal insitu karsinom; %10 lobüler insitu karsinom saptanır.

 

Papiller karsinom

Nadir bir tiptir. Papiller yapıda epiteliyal malign tümörler­dir. Sıklıkla insitu karsinomlar ile birliktedir. Duktal insitu kanserlerde papiller yapı sıklıkla saptanır.

 

Meme karsinomlarında tipler ve prognoz arası bağlantı

●    En iyi prognozlu meme karsinomu (non-invazif tü­mörler) → İn-situ duktal ve lobüler karsinomlar

●    En iyi prognozlu meme karsinomu (invazif) → Tu­büler karsinom

●    Orta derecede iyi prognozlular içinde en iyi prognoz → Papiller karsinom

●    Orta derecede iyi prognozlular içinde 2. sırada → Kolloidal (müsinöz) karsinom

●    Orta derecede iyi prognozlular içinde 3. sırada → Medüller karsinom

●    Kötü prognozlu meme karsinomları→ İnvazif duk­tal karsinomlar ve invazif lobüler karsinom

 

İnvaziv meme karsinomlarının özellikleri

Meme karsinomlarında en önemli prognostik gösterde tümörün stage’idir. En iyi prognoz non-invaziv (in-situ) meme karsinomların­dadır. İnvazif meme karsinomları içinde en iyi prognozlu olan ise tubüler meme karsinomudur.

 

Meme karsinomlarında prognostik bulgular

a-   Tümörün evresi (tümörün çapı, lenf nodu ve uzak me­tastazı) Tümör evresinde ilk ve en önemli veri tümörün in-situ ya­ da invazive karakterde olmasıdır. İn-situ aşamada yakala­nan meme karsinomları geniş rezeksiyon uygulandığında kür beklenen lezyonlardır.

Tümör evresinin saptanmasında (TNM) en önemli prog­nostik veri uzak metastazın varlığıdır; çünkü hastalarda yaşamı sonlandıracak olan uzak metastazdır (en sık beyin metastazı). Uzak metastazı bilinmeyen olgularda en önemli prognostik veri lenf nodu metastazının saptanma­sıdır. Bu da bilinmiyorsa o zaman tümör çapı önemlidir.

 

Meme karsinomunda pronoz
Major pognostik faktörler Minör prognostik faktörler
a-   Tümörün in-situ ya da invazive olmasıb-   Uzak metastazın varlığıc-   Lenf nodu metastazının varlığı (uzak metastaz saptanamayan hastalarda en önemli prognostik faktör)d-   Tümör çapıe-   Lokalize ilerlemiş tümörf-    Enflamatuar karsinom (3 yıllık sürvi %3-10) a-   Histolojik tipb-   Tümör garde’ic-   ER ve PR reseptörüd-   HER2/neu ekspresyon (c-erb B2)e-   Lenfatik-vasküler invazyonf-    Proliferatif indeksg-   DNA içeriği

 

b-   Tümörün histolojik tipi ve grade’i; iyi prognozlu olarak bilinen müsinöz, papiller, medüller ve tubüler karsinom­larda 30 yıllık sürvi %60’ken; invaze duktal karsinomlar­da bu oran %20’den azdır.

Meme tümörlerinde Grade “Scarff Bloom Richardson” sınıflaması ile saptanır.

c-   Östrojen ve progesteron resöptörü varlığı (reseptör varsa iyi prognoz; kemoterapi ve tamoksifene iyi cevap verecekleri kabul edilir)

d-   Kromozomal anaploidi ve proliferatif indeks

e-   Onkojen aşırı ekspresyonu ve tümör süpressör gen kay­bı; HER2/neu (C-erbB2) büyüme faktörü reseptörüdür; bir meme tümöründe tümör hücreleri C-erbB2 taşıyorsa hızla lenf düğümü metastazı yapacaktır ve prognozu da­ha kötü olacaktır. Meme karsinomların %20-30’unda HER2/neu aşırı eks­presyonu saptanmıştır. Bunların %90’ında 17q21 yerle­şimli gende ampifikasyon gözlenir.

Trastuzumab (Herceptin) spesifik hedef tümör hücrele­rinde gelişen HER2/neu’ye karşı geliştirilmiş monoklonal antikordur. HER2/neu pozitif olgularda Herceptinin ke­moterapi ile bir arada kullanılması başarılı sonuçlar ver­miştir. Ancak bu ilacın açıklanamamış kardiyak toksisitesi vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir