Skip to main content

PATOLOJİ

Gliomatosis peritonei: Bir teratomun batın içinde patla­ması ve elemanlarından beyin dokusunun periton içine yayılmasını tanımlar.

İmmatur teratomun patlaması sonucu geliştiğinde kötü prognozlu, hızla ölüme giden bir lezyondur; benign tera­tom patlaması kötü prognoz bulgusu değildir.

 

Özel Teratomlar (monodermal)

Son derece nadir izlenen ve tek tip dokudan oluşan tera­tomlardır. Struma ovarii tamamen matür tiroid doku­sundan oluşan teratomlara verilen isimdir.

Nadiren hipertroidizme ve tiroid karsinomlarına neden olabilir.

Ovaryan karsinoidlerin bu yolla geliştiğine inanan yazar­lar vardır (karsinoid sendrom gelişimine neden olabilir).

 

Overin seks-kord stromal tümörleri

Granüloza-teka hücreli tümörler

İki alt tipi vardır:

a-   Erişkin tip; granüloza hücreli tümör %90 unilateral­dir. Menopozdan sonraki yaşlarda sık görülür. Tüm over tümörlerinin %5ini oluştururlar.

Granüloza hücreli tümörlerin %75’i östrojen gibi steroid hormonlar salgılar.

Ürettikleri östrojen küçük yaştaki hastalarda prekoks pu­bertaya, erişkinde endometrial hiperplaziye (ya da en­dometrioid adenokarsinoma) neden olur. Nadiren bu tümörler androjen sentezleyip virilizasyona neden ola­bilirler.

Karakteristik mikroskopik özelliği hücrelerin küçük ve üni­form oluşu ve özellikle çekirdeklerinde “kahve çekirde­ği” görünümünün bulunuşudur.

Küçük rozetler tarzında dizilmiş inmatür mikrofoliküller izlenir (Call-Exner cisimcikleri).

Teka hücre komponenti grublar ve tabakalar halinde kü­bik-poligonal hücreler halinde izlenir. Bazı tümörlerde granüloza ve teka hücreleri luteinize olabilirler.

Olguların %5-25’i malign seyirlidir. Sıklıkla 5-10 yıl gibi uzun yıllar sonra lokal nüksler ile rekürrensleri izlenir. 10 yıllık sürvi %85’dir. Tümörde teka hücreleri baskın olarak saptanır ise sıklıkla bening gidişlidir.

 

b-   Juvenil Granüloza Hücreli Tümör

En sık ilk dekatda, hemen daima 20 yaş altında görülür­ler. Kahve çekirdeği görünümü bu tümörde yoktur. %5’i maligndir. Tümör ve stroma hücrelerinde luteinizasyon görülür.

 

Teka hücreli tümörler (tekoma; tekofibroma; fibro­ma)

Ovaryan stromadan kaynak alırlar. Tüm over tümörleri­nin %4’üdürler. %90’ı unilateraldir.

Teka-fibromlar over üzerinde yerleşen sert solid tümörler­dir. Tipik olarak teka-fibromlar iğsi hücrelerden oluşurlar. Bu hücrelerin bazıları şişkindir ve lipid içerirler (Steroid sentezlerler). Bu yüzden sarı renkli görünürler.

Teka-fibromlar 6 cm’nin üzerinde ise %40 olguda asit oluşur. asit gelişen olgularada az oranda özellikle sağ ta­rafta hidrotoraks tabloya eşlik eder → bu tablo Meigs sendromu (Over tümörü + hidrotoraks + asit) olarak ad­landırılır.

Çoğunlukla postmenopozal kadınlarda görünürler. Bu tü­mörlerde östrojen sentezi izlenebilir. Östrojen üretimi olduğunda endometriyal hiperplazi ve karsinom riski ortaya çıkar. Çoğu benign gidişlidir. Malign formları mik­roskobik olarak fibrosarkoma benzer.

 

Sertoli-Leydig Cell Tümör (androblastom)

Çok nadir, bifazik tümörlerdir. Maskulinizasyon ya da da­ha az oranda defeminizasyona neden olabilirler. Çok azı östrojenik etki gösterir.

Ortalama 25 yaşta görülürler. Tek taraflı ve sıklıkla solid tümörlerdir. Rekürrens ve metastaz %5 civarında izlenir.

Klinikte memelerde atrofi, amenore, sterilite ve saç kay­bı izlenebilir; ağır olgularda virilizasyon ya da hirşutizm, erkek tipi kullanma, klitorisde hipertrofi ve ses değişiklik­leri izlenir.

 

Hilus hücreli tümör (pür Leydig hücreli tümör)

Over hilusunda sarı nodüller olarak görülürler. Androjen salgılayabilirler; unilateraldir, sıklıkla 17-ketosteroid sevi­yesi yüksektir. Reinke kristalleri izlenebilir, bu tanı da son derece yardımcıdır. Hastalarda maskulinizasyon bul­guları sıklıkla saptanır.

 

Gonadoblastom

Bir Seks-kord stromal hücreli tümör ve bir germ hücre tü­mörün bir arada bulunduğu durumu tanımlar. Belirsiz na­türde gonadları olan ya da anormal seksüel gelişme gös­teren bireylerde sık izlenir. %80’i kadın; %20’si erkek fe­notipindedir. Özellikle Y kromozomu taşıyan Turner sen­dromlu çocuklarda sık izlenir.

Gonadoblastom saptanan olguların %50’sinde disgermi­nomun tümör içinde yer aldığı izlenir. Tümörün tamamı çıkarılabilirse prognoz çok iyidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir