Skip to main content

PATOLOJİ

Sıklıkla tek taraflıdır. Metastazını sıklıkla karşı overe; ar­dından retroperitonaellenf düşümlerine ve peritoneal ka­viteye yapar. Bu yüzden operasyonda mutlaka karşı over­de örneklenmelidir.

Gebeliğe en sık eşlik eden over tümörleri teratom, müsi­nöz kistadenom; malign tümör ise disgerminomlardır.

Makroskopisinde kanama ve nekroz nadirdir.

Mikroskobisi seminoma benzer. Granülom formasyonları ve HCG içeren multinükleer hücreler (sinsisyotrofoblast­lar) görülebilir. Tüm disgerminomlar maligndir fakat prognoz atipi ile karakterizedir ve sadece 1/3’ü agresif seyirlidir. 5 yıllık sürvi %70-90’dır.

Unilateral tümör kapsül infiltrasyonu yapmamış ise basit TAH+BSO ile %96 kür sağlanır. Çok radyosensitiftir.

Disgerminom radyoterapiye en duyarlı over tümörüdür.

 

Ekstraembriyonik diferansiyasyon gösteren over tü­mörleri:

Yolk sac tümör (Endodermal sinus tümörü)

Testisin aynı adlı tümörüyle homologdur. a-FP ve a1 an­titripsin sekrete edebilirler. Ortalama görülme yaşı 19’dur. Teratamların ardından en sık ikinci habis ekstraembriy­onik germ hücre orjinli tümördür.

Makroskobisinde hemoraji ve nekroz sıklıkla izlenir.

Mikroskobik testistekine benzer. Schiller-Duval ci­simcikleri (glomerüllere benzer yapılar) ve PAS (+), intra ve ekstrasellüler alfa-fetoprotein (AFP) globülleri izlenir. Hastalar tedavi sonrası serum AFP seviyeleri ile takip edi­lir.

Çoğunlukla yolk sac tümör tek taraflıdır.

Abdominal ağrı ve hızlı büyüyen pelvik kitle şikayetleri ti­pikdir.

Yolk sac tümörde prognoz anlamlı ölçüde kötüdür; has­talarda tanı sonrası beklenen ortalama ömür 2 yıldır.

 

 

Embriyonal karsinom

Morfoloji ve klinik testistekine benzer. Kötü prognozlu­dur.

AFP ve HCG seviyeleri yüksektir (pozitif gebelik testi vere­bilirler). Genç yaşlarda görülür (ortalama 15 yaş).

Makroskopik olarak kanama nekroz; mikroskopik olarak düzensiz epiteliyal adalar, papiller ve glandüler gruplar dikkati çeker.

Tümör hücreleri arasında bol miktarda sinsityotrofoblas­tik hücre görülebilir.

Polyembryoma; çok nadirdir, farklı stagelerde gelişmiş embriyonal cisimlerden oluşur.

 

Koriokarsinom

Çoğunlukla başka germ hücreli tümörlerle kombinedir. HCG ileri derecede yükselmiştir (pozitif gebelik testi). Son derece habistir; sıklıkla kan yolu ile erken dönemde me­tastaz yapar (akciğer, karaciğer ve kemiklere) ve plasen­tal özdeşlerine göre kemoterapiye daha dirençlidir. Sıklık­la ilk 3 on yılda tanı alırlar.

Makroskopik olarak ileri derecede kanamalı ve nekroze­dir; malign karakterde koryon villus yapısı oluşturmayan sito ve sinsisyotrofoblastik hücrelerden oluşur.

 

Embriyonik diferansiyasyon gösteren tümörler:

Teratomlar: Üç alt tipde izlenirler:

 

Benign (Matür) Kistik Teratom

Çoğunlukla ektodermal farklılaşma izlenir. Genç kadınlar­da % 10-15 bilateral olarak görülürler.

Tipik olarak uniloküle kistlerdir ve sık olarak epidermis ve deri ekleri ile çevrili olarak izlenirler (sadece deri ve ekle­rinden oluşuyor ve içi keratin ve sebum ile dolu benign teratomiara dermoid kisti adı verilir). Diş formasyonu sık­lıkla görülür.

Nadiren kıkırdak, kemik, bronş ve GIS epiteli izlenebilir.

Matür teratomu oluşturan elemanlardan biri malign transformasyona uğrayabilir (yaklaşık %1 olguda) (en sık skuamoz hücreli karsinom ve nadiren tiroid karsinomu gelişimi izlenir). Overde torsiyona en sık neden olan tümörlerdir. Mayotik germ hücrelerinden orjin alırlar ve tüm matür kistik teratomlar 46XX karyotipine sahiptirler.

 

İmmatür (Malign) Teratomlar

Nadir lezyonlardır ve erken yaşlarda rastlanırlar (ortalama yaş 18). Matür teratomlara oranla inmatür teratomlar daha solidtir. Nekroz içerebilirler.

Matürden farklı olarak inmatür; iyi gelişmemiş ya da zor tanınan kıkırdak, kemik, kas, sinir yapıları gibi indiferansi­ye dokular içerir.

İnmatür nöroepitelyal dokunun varlığı (beyin dokusu), hem malign gidişi hem de agresif bir seyir göstererek er­ken aşamada metastaz yapacaklarını gösterir.

Kadın over teratomlarında habaset için en önemli veri immatür nöral dokunun ya da nöroepiteliyal elemanların teratom içinde görülmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir