Skip to main content

PATOLOJİ

Müsinöz tümörler

Müsin sekrete eden epitelle döşelidirler. Sıklıkla post me­nopozal yaşlarda izlenir. %80’i benigndir, %10’u border­line’dır. Tüm over tümörlerinin %25’ini oluştururlar. Mü­sinöz kistadenokarsinomlar tüm over malignitelerinin sa­dece de %10’unu oluştururlar. Bilateralite oranı daha az­dır.

Çocukluk çağında en sık saptanan over yüzey epiteli kay­naklı malignitedir.

Seröz tümörlere göre daha büyük ve daha multiloküle ol­ma ve de jelatinöz (müsinöz) sıvı içerme eğilimindedir. Bi­lateralite oranları serözlerden düşüktür.

Papiller formasyonlar daha azdır. Psammom cisimcikleri hemen hiç içermez.

Müsinöz tümörlerde lümene doğru papiller çıkıntıların varlığı, tümöral hücrelerin kist dışı serozal penetrasyon yapmaları ve solid alanların artışı maligniteyi düşündür­melidir.

Malign olduğunda solid alanlar, nekroz, hemoraji, papil­ler formasyon sık izlenir ve bilateralite yüksek oranda iz­lenir.

Müsinöz tümörlerde prognoz, serözlerden daha iyidir.

Metastazları ya da rüptürleri “pseudomiksoma peri­tonei”ye yol açar (appendiksteki müsinöz tümörlerde olduğu gibi). Psödomiksoma peritonei, benign, borderli­ne ve malign tümörlerde izlenebilen bir durumdur; müsi­nin batın içine yayıldığını gösterir; maligniteyi tanımla­maz.

Endometroid karsinomlar

Morfolojik olarak endometriyumdaki endometrioid karsi­nomlara benzer. Daima maligndirler; benign ve borderli­ne alt tipleri yoktur. Papiller formasyon oluşturmaz.

Over karsinomlarının yaklaşık %20’sini oluştururlar. %30 vaka bilateraldir. %15-30 olguda beraberinde endometri­umda endometrioid adenokarsinom tanı anında vardır.

5 yıllık sürvileri %40-50’dir. Sıklıkla iyi diferansiye tümör­lerdir.

 

Brenner tümörü

Solid, az görülen, yoğun stroma içinde (desmoplazik tü­mörlerdir) izlenen transisyonel epitel adacıklarıyla karak­terize tümörlerdir. Tümörün Walthard adacıklarındaki transizyonel epitelyumden kaynaklandığı kabul edilir.

Brenner tümörü çoğunlukla unilateraldirier. Çoğu be­nign seyirlidir (%90 kadarı). Borderline ve malign formla­rı vardır. Malign formu morfolojik olarak değişici epitel hücreli karsinom görünümündedir.

 

Kistadenofibrom

Fibröz stromanın belirgin olduğu epitelyal tümörlerdir. Epiteli seröz, müsinöz, endometiroid, transisyonel (Bren­ner tümörü) olabilir. Çoğunlukla benigndir.

 

Clear cell tümör (berrak hücreli tümör)

Az oranda görülür. Bilateral olabilir. Berrak hücrelerden yapılır. Benign, borderline, malign olabilirler; ancak be­nign ve borderline tipleri son derece nadirdir.

Berrak hücreli tümör kimi olgularda endometriyozis ve endometroid karsinom ile bir arada bulunabilir, bazı ol­gularda hormon üretebilirler (östrojen ya da androjen).

Over hilusunda yer alan berrak sitoplazmalı, hobnail (ka­bara çivisi) tipinde hücrelerden oluşmaktadır.

 

Yüzey epitel hücrelerinden kaynaklı over tümörle­rinde izlenen klinik seyir;

Klinikte over yüzey epitelinden kaynaklanan tümörlerinin hepsi geç klinik bulgu verirler. Bu tümörlerin hepsi ben­zer klinik bulgular oluşturur; alt batın ağrısı ve abdominal büyüme en tipik olanlarıdır. Sindirim sistemi bulguları, sık idrara çıkma, dizüri, pelvisde basınç hissi gibi. Malig tümörlerde ilerleyici zayıflama, güçsüzlük, kaşeksi izlenir.

Berrak hücreli tümörler malign karakterde olup kapsüIü­nü aşıp peritona yayıldığında sıklıkla asit oluşabilir.

Over tümörleri; bölgesel lenf bezleri, karaciğer, akciğer, sindirim sistemi metastazları sıktır.

CA-125 yüksek molekül ağırlıklı glikoprotein olup seröz ve endometrioid karsinom olgularının %80’den fazlasın­da serumda yükselir.

Yüzey epiteli kaynaklı tömürler geç klinik bulgu verdikleri için tanı ileri devrede konur ve bu nedenle progrozları kötüdür.

 

Glikoprotein CA 125 Yüzey epitelinden kaynaklanan tümörler
Östrojenler Tekomalar ve granüloza hücreli tümörler
Androjenler Sertoli-Leydig ve hiler hücreli tümörler
Alfa-fetoprotein Yolk sac karsimon
HCG Koryokarsinom

 

Germ Hücreli Tümörler

Tüm over tümörlerinin %15-20 sini oluştururlar ve %90’ı (en sık izlenen germ hücreli tümör) benign kistik tera­tomdur. Yüzey epiteli tümörlerine göre daha genç yaşlar­da (0-20 yaş arası) görülme olasılığı yüksektir.

Hiçbir yöne diferansiye olmayan germ hücreli tümör:

 

Disgerminom

Seminomun overdeki karşılığıdır. Çocuklarda da görülebi­lirsede %75’i 2-3. dekat lezyonlarıdır. Psödohermafrodi­tizm gibi gonadal disgenezili hastalarda sıklıkla gelişir. Malign over tümörleri içinde sıklığı %2’dir. 30 yaş altı ma­lign over tümörleri arasında en sık izlenendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir