Skip to main content

PATOLOJİ

Lezyondan HSV dökülür. Bu dökülme mukozal lezyonlar iyileşene kadar devam eder.

Semptomlar haftalar sürebilir. Rekürren hastalık daha ha­fif ve kısa sürer. HSV yine mevcuttur.

İmmun yetersizliği hastalarda hayatı genellikle tehdit et­mese de bazen öldürücü olabilir. Doğum yapan kadınlar­da infantların yarısında neonatal herpes enfeksiyonu olur (Primer ya da rekürren aktif enfeksiyonlu).

Enfeksiyon doğum kanalından geçerken alınır.

Manifestasyonları 2.hafta görülür; deri döküntüleri, en­sefalit, pnömoni ve hepatik nekroz izlenir; %60’ı ölür. Ya­şayanlarda sekel bırakır.

 

Human Papillomavirus Enfeksiyonu (HPV)

HPV insanda seçici olarak deri ve mukoza epitelinde yer­leşen, asemptomatik bir tablodan, siğile ya da malignite­lere kadar geniş bir spekturumda hastalık oluşturabilen bir virüstür.

50-55 nm çapta, ikozahedral simetri 72 kapsomerden oluşmuş bir kapsülü olan, genomu; 7900 baz çifti içeren çift iplikli DNA’dan oluşan bir virüstür.

Genomunun organizasyonuna baktığımızda erken bölge­si (Early – “E”), geç bölgesi (Iate – “L”), ve bir uzun kon­trol bölgesi (LCR) bulunur.

Onkojenik HPV’lerde insane keratinositlerini ölümsüzleş­tirerek kansere neden olan, E6 ve E7 adı verilen erken gen ürünleridir. E6, P53 tümör suppressor genini yıkar, E7 ise retinoblastom geni ürünlerine bağlanır.

E1 ve E2 viral DNA replikasyonunu düzenlerler. L1 geni major kapsit proteinini kodlar (kapsidin %80’ini oluştu­rur), L2 geni minor kapsit proteinini kodlar.

HPV’ün bilinen 70 den fazla tipi vardır ve her tipin oluş­turduğu hastalık tablosu kliniktebenzer görünümde isede prognozları çok değişkendir.

Enfeksiyon direkt kontak ile bulaşır. Kuluçka dönemi or­talama 3-4 aydır, fakat 1 ay ile 2 yıl arasında değişir. Skuamoz epitelde virüsün replikasyonu bazal hücrelerde başlar.

Bu epidermisin tüm tabakalarındaki hücrelerde prolife­rasyona neden olur. Sonuçta deride akantoz, parakera­toz ve hiperkeratoz gelişir.

Keratinositler piknotik, büzüşmüş nükleuslu, perinükleer haloları bulunan büyük yuvarlak hücreler halinde görülür ve bu görünümdeki hücrelere “koilosit” adı verilir.

HPV ün özellikle 16, 18 ve 31 nolu tiplerinde viral DNA konak hücre nükleusuna integre olduktan sonra E1/E2 konak hücrenin replikasyon regülasyonunu bozar ve hüc­reyi sürekli mitoza iter (HPV, bir DNA virüsü olduğu için, konak hücre nükleer faktörlerine bağımlıdır, replikasyo­nunun olması ve hızlanması için konak hücre replikasyo­nunun hızlandırılması gereklidir).

Bu esnada E6 ve E7 hücrenin apopitoza gidişini engeller ve bunu çok önemli iki tümör supresör geni baskılayarak gerçekleştirir.

Keratinositin sürekli bölünmesi yönünde uyarı alması ve genetik materyeli bozulsa dahi ölememesi uzun bir süreç sonunda (10-20 yıl) enfekte keratinositten malignite geli­şimine neden olur.

 

Homoseksüel erkeklerde görülmesi beklenen hastalıklar

1-   Amipli dizanteri

2-   Gonore

3-   Hepatit A

4-   Hepatit B

5-   Hepatit C

6-   Herpes genitalis (HSV tip 1 ve 2)

7-   Şigella

8-   Sifilis

9-   Üretrit (Neisseria veya klamidya)

10- AIDS

LEPRA (Hansen hastalığı)

Lepra, insanda yüzeysel dokuları tutan (özellikle deri ve periferik sinirleri) bir kronik granülomatöz enfeksiyondur. Lepra’ya neden olan organizma intrasellüler yerleşimi zo­runlu, çubuk görünümünde, asit fast (EZN “+”; gram bo­yası ile “+” ya da “-” boyanabilir), bir bakteri olan myco­bacterium leprae’ dır, 1-8 mikron boyda, 0.3-0.5 mikron kalınlıkta, farklı boyutlardan oluşan basiller olarak izlenir ve biyokimyasal, antijenik ve genetik olarak diğer miko­bakterlere benzer yapıdadır.

M.leprae her ne kadar artifisyel ortamlar ve doku kültür­lerinde üretilemezse de, armodillalar ve farelerin ayak parmaklarında üretilebilir.

Üreme hızları son derece yavaştır ve farelerin ayak par­mağında üretildiğinde, bir basil kolonisinin içeriğini ikiye katlaması için gereken zaman 11-13 gündür. M.lepra­e’nın genomunun dizisi tamamen belirlenmiştir ve major protein antijenleri klonlanmış ve aminoasit dizileri saptan­mıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir