Skip to main content

PATOLOJİ

Yaygın enfeksiyon, lokal enfeksiyondan çok daha az gö­rülür.

Tenosinovit, artrit, pustüler hemorajik deri lezyonları, en­dokardit ve nadiren menenjit olabilir.

Doğum kanalından infanta geçebilir. Bebekte gözlerde “neonatal oftalmi” denen purulan enfeksiyon oluşur. An­tibiyotik tedavisi körlük gelişimini önler.

 

Nongonokoksik Üretrit ve Servisit

En sık görülen SGH formlarıdır. C.trachomatis, Trichomo­nas vaginalis, U.urealyticum ve Mycoplasma hominis de dahil pek çok organizma tarafından oluşturulur.

Çoğu vaka C.trachomatis nedenlidir. Klamidiya enfeksi­yonunun bulguları N.gonorrhoeae’den ayrılamaz. Aynı komplikasyonlar gelişebilir. C.trachomatis lenfogranülo­ma venerum’a da neden olur.

C.trochomatis enfeksiyonu nötrofilden yoğun mukopürü­lan akıntı ile karakterizedir.

Organizma gram boyasında görülmez, kültürden izole edilemez. Organizmanın bulunamadığı servisit ve üretrit­te klamidyadan şüphelenilmelidir.

Ayrıca HLA-B27 pozitif hastalarda reaktif artrit oluşabilir. Reiter sendromu” denen bu durumda artrit, üretrit, kon­jinktivit ve genelarize mukokütanöz lezyonlar izlenir.

 

Şankroid (Yumuşak Şankr)

Hemophilus ducreyi (gram (-) kokobasil) enfeksiyonudur. Tropikal ve subtropikal bölgelerde sıktır. Afrika ve güney­doğu Asya’ da genital ülserlerin en sık sebebidir. HIV-1 enfeksiyonu geçişine yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Morfoloji: 4-7 gün içinde dış genitalde hassas, eritoma­töz bir papül gelişir.

Erkekte primer lezyon genellikle penistedir. Sonra ülserle­şir. Ağrılıdır. Yumuşaktır ve multipl olabilir.

Ülser tabanı sarı-gri bir eksüda ile kaplıdır. 1-2 hafta için­de bölgesel lenf nodları büyür ve hassaslaşır, üzerlerinde­ki deriye bile drene olabilirler.

Organizma gram boyası ile gösterilebilir ve kültürden izo­le edilebilir.

 

Granüloma inguinale

Calymmatobacterium donovani enfeksiyonudur (Gram (-) kapsüllü çomak). Tropikal bölgelerde sık rastlanır.

Tedavi edilmeyen vakalarda dış genitalda geniş skarlar, lenfatik obstruksiyon ve lenfödem (elephantrasis) görü­lür.

Morfoloji: Genital skuamoz epiteli tutar.

Papüler lezyon oluşur. Ülsere olur ve bol granülasyon do­kusu teşekkül eder.

Yumuşak, ağrısız bir kitle şeklindedir.

Lezyon ilerledikçe kenarları kalkar, sertleşir, skar oluşum­ları striktürlere yol açar.

Bölgesel lenf nodlarında yalnızca nonspesifik reaktif deği­şiklikler görülür.

Organizma giemsa ile gösterilebilir (makrofajlarda küçük kokobasiller). Gümüşleme boyaları da kullanılabilir.

 

Lenfogranüloma Venorum (LGV)

Kronik, ülseratif hastalıktır.

Morfoloji: LGV’li hastalar nonspesifik üretrit, papüler ve­ya ülseratif lezyonlar gösterebilir (alt genitalde). Bölgesel adenopati, anorektal sendrom izlenebilir. Lezyonlar mikst granülomatöz ve nötrofilik inflamasyon gösterir.

Epitel ya da iltihap hücrelerinin stoplazmalarında klamid­yal inklüzyonlar izlenir. Lenfodenopati sıktır ve 30 gün içinde gelişir. Histolojisinde nekrotizan granülomlar ve nötrofiller izlenir.

Zamanla nonspesifik kronik inflamasyon ve fibrozis geli­şir. Lokal lenfatik obstruksiyon lenfödeme yol açar. Ka­dınlarda rektal striktürler sıktır.

Aktif lezyonlarda organizma, kroniklerde antikorlar tanı­nabilir.

 

Trichomoniasis

Sıklıkla görülen vajinit etkeni bir protozoa olan Thicho­monas vaginalis ile olur. Trofozoid formlar mukozaya ya­pışır.

Kadınlarda, genellikle Döderlein basillerinin kaybı ile bir­liktedir.

Asemptomatik olabilir. Sıklıkla kaşıntı ve sulu vajinal akın­tıya neden olur. Erkekler sıklıkla asemptomatiktir, bazen üretrit yapar.

 

Genital Herpes Simpleks (HSV)

SGH’lerin %5’idir (ABD’de). Çoğu vaka HSV tip 2 ile olur. HSV tip 1 enfeksiyonlarıda sık görülür. Genital HSV en­feksiyonu seksüel olarak aktif her populasyonda görülebi­lir.

Risk, seksüel ilişki sayısı ile orantılıdır. Mukoza ya da ha­sarlı deriden bulaşır.

Morfoloji: İlk lezyon ağrılı, eritematöz veziküldür. Histolo­jide intraepitelyal veziküller ve nekrotik hücresel debris, nötrofiller ve karakteristik intranükleer viral inklüzyonlar gösteren hücreler izlenir.

Klasik “Cowdry tip A inklüzyonu” açık mor, homojen in­tranükleer bir yapıdır ve şeffaf bir boşluk tarafından çev­relenir.

Enfekte hücreler çoğunlukla birleşip multinükleer bir sin­sitya yapar.

Klinik görünüm: Primer ya da rekurren oluşuna göre de­ğişir. İlk epizod ağrılı, veziküler lezyonlar, disüri, üretral akıntı ve kaşıntı, ateş, kaş ağrısı ile karakterizedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir