Skip to main content

PATOLOJİ

Akciğer sert ve soluk görünümdedir, alveolar septalarda inflamatuar hücreler bulunur ve fibrozis saptanır (pnö­monia alba). Hasarlı dokularda spiroketler nadiren gös­terilebilir.

İnfantil sifiliz yenidoğanda veya ilk birkaç ayda bulgu verir. Etkilenen infantta özellikle kronik rinit dikkati çeker ayrıca deri döküntüleri ve erişkin sekonder sifilizindeki mukokütanöz lezyonlar izlenir.

Viseral organ ve iskelet değişimleri (ölü doğum ile giden sifilizli çocuklarda görülen gibi) izlenebilir.

Geç konjenital sifiliz (ya da tardive konjenital sifiliz) hiç tedavi edilmemiş çocuklarda 2 yıldan sonra gelişir. Klasik bulgusu “Hutchinson triadı”dır:

●    Ön sıradaki kesici dişlerde anormallikler,

●    İntersitisyel keratitle birlikte körlük ve

●    8. kafa çifti hasarına bağlı sağırlık.

Ayrıca tibiada deformiteler (tibia periostundaki kronik enflamasyon sonucu kılıç kını (saber shin) deformitesi ge­lişir, molar dişlerde deformasyon (“dut” <mulberry> molars), kronik menenjit, koryoretinit, nasal kemik ve kı­kırdakta gomlarının gelişimi sonucu semer burun (“saddle nose”) görünümü saptanabilir.

Konjenital sifilizde etkilenen plasenta büyük, soluk ve ödemlidir. Mikroskobik olarak fetal damarlarda prolifera­tif endarterit, mononükleer inflamatuar reaksiyon (viIIi­tis) ve villöz immatürite görülür.

Plasentada spiroketler uygun yöntemlerle gösterilebilir.

 

Sifilisin Serolojik Testleri

Nontreponemal antikor testleri spiroket duvarında ve ko­nak hücrelerinde bulunan “kardiyolipin”e karşı gelişen antikoru ölçmeye dayanır. Bu antikorlar “rapid plasma reagin” (RPR) ve “veneral disease research laboratory” (VDRL) testleri ile ölçülür.

Nontreponemal antikorlar enfeksiyondan 1-2 hafta son­ra pozitifleşmeye başlar ve 4-6 hafta pozitif kalır. Tedavi ile düşerler. VDRL ve RPR ile tedavinin sonuçları da değer­lendirilebilir. Ancak geç latent fazda da negatif olabilirler.

Ayrıca erken hastalıkta, primer şankr olsa dahi negatif olurlar.

VDRL testlerinin %15’i yanlış pozitiftir.Bu yanlış pozitif­lik akut ya da geçici olabilir, yaşla beraber yüzdesi artar. Akut enfeksiyonlar, kollajen damar hastalıkları, ilaç alını­mı, gebelik, hipergamaglobulinemiler lepromatöz lepra neden olur.

Treponemal antikor testleri; “fluorescent treponemal an­tibody absorption test (FTA-Abs) ve “Microhemag-gluti­nation assay for Treponema pallidum” (MHATP) antikor­larıdır.

Bunlar ilk enfeksiyondan 4-6 hafta sonra yükselir ve teda­viye rağmen pozitif kalırlar. Çok pahalı olduklarından pri­mer test olarak önerilmezler. %2 yanlış pozitiflikleri var­dır.

Hastada ek olarak HIV varsa serolojik cevap gecikebilir, hatta hiç olmayabilir.

 

Gonore

Neisseria gonorrhoeae nedeni ile oluşan alt genito-üriner sistem enfeksiyonudur. Son zamanlarda sıklığı azalmakla birlikte hala çok yaygındır ve antibiyotiklere direnç geliş­tirmesi tabloyu karıştırmaktadır.

N.gonorrhoeae için tek doğal rezervuar insandır. Direk mukozal temas gerektirir (cinsel ilişki). Mukozal epitele pililerle tutunur (özellikle kolumnar ve transizyonel epi­tel).

Bu tutulma yüzünden idrar ya da endoservikal mukusla atılamaz. Daha sonra epiteli deler ve derin dokulara gi­rer.

Morfoloji: Şiddetli, supuratif bir enflamasyonu uyarır. Er­keklerde sıklıkla pürülan üretral akıntı şeklinde bulgu ve­rir. Gram boyasında nötrofiller içinde pek çok gram (-) diplokok izlenir.

Yukarı çıkan enfeksiyonla, prostatit, epididimit ve orşit iz­lenir.

Pek çok vakada abseler oluşabilir. Kadınlarda üretral ve servikal eksüda daha az olma eğilimindedir. Bartholin glandı gibi çevre yapılar sıklıkla tutulur.

Uterus, tüpler ve overlere yayılım olabilir, tuboovaryen abseler oluşabilir.

Akut inflamasyonu granülasyon dokusu ve fibrozis izler, skar oluşur.

Klinik Özellikler: Erkekler disüri, idrar sıklığında artma ilk enfeksiyondan sonra 2-7 gün içinde görülmeye başla­nan mukopurulan üretral akıntı ile karakterizedir. Antibi­yotik tedavisi ile eradike olur.

Tedavi edilmezse striktürler, kısırlık gelişebilir.

Ayrıca kronik taşıyıcılık durumu oluşur.

Kadınlarda asendan enfeksiyon periton boşluğuna bile yayılabilir ve gonokokal perihepatit yapar.

Oral ve anal enfeksiyonlar da olup, farinjit ve proktite ne­den olabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir