Skip to main content

PATOLOJİ

b-            Seks kromozom anormallikleri: Testiküler feminizas­yon ve Klinefelter Sendromu gibi gonadal disgenezi du­rumlarında (hemen daima Y kromozomunda sayısal ve yapısal anomali bulunur; sıklıkla testiküler

 

atrofi, testis tü­mörleri ve özellikle gonadoblastom gelişimi saptanır); in­terseks durumlarında, hermafroditlerde ve psödohermaf­roditlerde de risk armıştır

WHO klasifikasyonuna göre testis tümörleri %60 vakada birden fazla histolojik tümör tipi bir arada bulunur (non­seminamatöz tümörler), %40 vakada ise tek histolojik patern saptanır (bu grubun hemen hepsini seminom oluşturur).

Bu klasifikasyon; germ cell tümörlerin primitif hücreler­den kaynaklanıp ya seminom gibi gonadal diferansiyas­yon gösterdikleri ya da totipotensiyal hücrelere dönüşüp non-seminamatoz tümörleri oluşturdukları prensibine da­yanır.

Bu totipotansiyal hücreler undiferansiye kalıp embriyo­nal karsinomu, ekstraembriyonik yapılara farklılaşıp yolk sac tümörünü ve koryokarsinomu, somatik hücrelere farklılaşıp teratomu oluşturabilirler. Testisin en sık tümörü seminomlardır. (testis tümörlerinin %40’1 seminom; %40’1 non-seminomatöz; % 15 semi­nom + non-seminomatöz tümörlerdir) Testiste en sık görülen non-seminomatöz mikst tümör te­ratokarsinomdur ve teratom + embriyonal karsinomun bir arada bulunmasından oluşur.

 

Karsinoma in-situ (intratubüler germ hücreli neo­plazi)

Spermatositik seminom ve benign teratom dışında bütün erişkin germ hücreli tümörler için prekürsör lezyon oldu­ğu kabül edilir.

Testin germ hücreli tümörleria- Tek hücresel paterndeki tümörler:Serinoma (%40; en sık testis tümörü);Spermatositik seminomaEmbriyonal karsinomYolk sac tümörüKoryokarsinoma

Teratomlar( matür, immtür, malign transforme)

Poliembriyoma

b- Birden fazla histolojik tipte tümörler:   Embriyonal karsinom + teratom (teratokarsinom; en sık non-seminomatöz testis tümörü)Koryokarsinom + diğer tiplerden biriDiğer kombinasyonlar
Seks kord-stromal tümörler:a- İyi diferansiye form: Leyding (interstiyel) hücreli tümör; Sertoli hücreli tümör (androblastoma); Granüloza hücreli tümörb- Mikst formlarc- Yetersiz diferansiyel formlar

 

0-5 yaş arası en sık testis tümörleriÇocukluk çağında testise en sık metastaz yapan tümörİnmemiş testisten en sık çıkan tümör25-45 yaş arası en sık testis tümörleri25-45 yaş arası en sık non-seminomatöz testis tümörü60 yaş üstü en sık primer tümörüEpididimin en sık primer tümörü

En sık benign paratestüküler tümör

En sık primer malign habis tümörü

Prostattın en sık primer habis tümörü

Penisin en sık primer malign tümörü

Yolk sac tümör, teratomALLSeminomSeminom,Teratokarsinom,Non-Hodgkin lenfoma (difüz büyük hücreli, B hücre kökenli)Adenomatoid tümör (benig mezotelioma)

Lipom

Rabdomiyosarkom

Adenokarsinom

Skuamöz hücreli karsinom (HPV 16, 18)

 

Sıklıkla kriptorşidik testislerde ve germ hücreli neoplazile­rin çevrelerinde sıklıkla rastlantısalolarak yakalanır. 5 yıl içinde %50 olguda invaziv tümör gelşir.

 

Seminom

Testis germ hücreli tümörlerinin %40-45’ini oluşturur. Overdeki karşılığı disgerminomdur; vücutta gonadlar dışı bir alanda saptanırsa germinom adını alır.

Testis seminomları için ideal yaş 25-50 arasıdır. Büyük, yumuşak, iyi sınırlı, homojen, gri-beyaz renkli, kesit yüze­yinden kabaran tümörlerdir. Tipik olarak testise sınırlıdır ve tunika albuginea hemen daima intakt kalır. Büyük tü­mörlerde nekroz olabilir ama hemoraji daima yoktur. He­moraji varlığı (özellikle nekroz ile birlikte), daima tümör­de non-seminomatöz germ hücreli bir tümör komponen­ti olduğunu düşündürmelidir.

Mikroskobik olarak sınırları belirgin, glikojenden zengin (PAS +), berrak stoplazmalı, yuvarlak çekirdekli ve nük­leolü belirgin olan büyük üniform hücrelerden oluşur.

Tümör içinde ince Fibröz septaların ayırdığı küçük lobül­ler bulunur; seminomda desmoplazi çok azdır. Sıklıkla tü­mör hücrelerini örten yoğun lenfoplazmositik infiltrasyon izlenir. Seminomlarda tümör içinde granülomatöz reaksiyon saptanabilir.

Az sayıda vakada (% 15 kadar) sinsisyotrofoblastik dev hücreler görülebilir. Seminomda artmış HCG seviyelerin­den bu hücreler sorumludur. Tümör hücrelerinin membranıarında PLAP (plasental al­kalen fosfataz) pozitifliği karakteristiktir.

Kural olarak seminomlar a-fetoprotein (AFP) içermezler. Bir testis tümöründe AFP pozitifse yada kanda AFP yük­sek ise bu o tümörün non-seminamatöz olduğunu göste­rir. Ana klinik bulgu tüm testis tümörlerinde olduğu gibi, ağ­rısız testis büyümesidir. İlk metastaz paraaortik abdominallenf nodlarınadır. He­matojen metastaz nadirdir; en sık hematojen metastaz akciğere gerçekleşir. Seminomda tanı için kullanılabilecek serolojik bir marker yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir