Skip to main content

PATOLOJİ

    Spermatositogenez: Primordiyal germ hücreleri (46, 2N) embriyonal gelişimin 4. haftasında testiste oluşurlar, ve bu hücreler pubertaya kadar sessiz kalırlar. Pubertada primordiyal germ hücreleri tip A spermatogonia (46, 2N) ya diferansiye olurlar.

Tip A spermatogonia mitoz yaparak sürekli stem hücre oluşumunu sağlarken (spermatositogenez) aynı esnada spermatozoa gelişiminide sağlar. Bazı tip A spermatogo­nia’lar tip B spermatogonia (46, 2N) ya diferansiye olur.

 

Hücre tipi Kromozom miktarı
Primordial germ hücreleri,Oogohia,Spermatogonia (tip A ve B)ZigotBlastomerler, tüm somatik  hücrelerPrimer oosit, 46,2N    46,4N
Primer spermatositSekonder oosit,  23,2N
Sekonder SpermatositOosit (ovum),  23,1N
Spermatit, sperm (spermatozoa),  
 

 

–     Mayoz; Tip B spermatogonia 1. mayoz bölünmeye gi­rer ve DNA replikasyonu gerçıkleştirerek primary sperma­tocyte’ler (46, 4N) oluşur.

Primary spermatosit 1. mayoz bölünmesini tamamlar ve iki sekonder spermatosit (23, 2N) oluşur.

Sekonder spermatocytler 2. mayoz bölünmeyi tamamlar ve dört adet spermatit (23, 1 N) oluşur.

    Spermiogenesis; spermatitler mayoz bölünme sonrası morfolojik değişikliğe uğrayarak (spermiogenesis) sper (23, 1 N) oluşur. Bu değişim akrozom formasyonu, nükle­us kondansasyonu ve baş, boyun ve kuyruk formasyonu izlenir. Spermin oluşumu için gereken süre 64 gündür.

Yeni ejeküle sperm kapasitasyonu kazanmadan fertilizas­yonu gerçekleştiremez; spermi kadın genital sisteminde fonksiyon oluşturması için sperm glycosyltransferaseları ve yüzeyindeki protein kılıfın uzaklaştırılması gereklidir.

 

Spermin oluşumunda üç faz tanımlanmıştır

1-   Golgi fazı

Spermatit sitoplazması nükleusa komşu belirgin golgi, mitokondri, bir çift sentriol ve düz endoplazmik retiku­lum içerir.

Golgiye karşılık gelen küçük PAS pozitif granüller proak­rozomal granül adı verilir. Ayrıca her vezikül içinde bir adet akrozomal granül içerir.

 

2-   Akrozomal faz

Akrozomal vesikül ve granül nükleusun ön yarısını örter; bu yapı akrozom olarak bilinir. Akrozom hidrolitik enzim­ler (hyaluronidaz, nörominidaz, asit fosfataz ve tripsin benzeri protez) içerir. Temelde akrozom özel bir tip lizo­zomdur.

Fertilizasyonun ilk basamağı olan akrozomal reaksiyon spermatazoanın ovuma girişine karşılık gelir. Akrozomal faz sürecinde ayrıca fragilla gelişir.

 

3-   Matürasyon fazı

Sperm spermatozoa ve seminal sıvıdan oluşur. Spermato­zoa testiste üretilir; seminal sıvı ise epididim, vesiküla se­minalis ve prostatta üretilir.

 

2. PENİS HASTALIKLARI

Penis malformasyonları

Ensık görülen malformasyon (insanın en sık malformas­yonu) distal üretra ağzının penis şaftının ventral yüzüne açılmasıdır ve “hipospadias” olarak isimlendirilir.

Epispadias ise üretranın penis şaftının dorsal yüzüne açılmasını tanımlar.

Hipospadias epispadias’ a göre çok daha sıktır (300 canlı erkek doğumda).

Üretra ağzı penis şaftı boyunca herhangi bir yerde bulu­nabilir ve zamanla deforme olup, obstruksiyona yol aça­bilir ve üriner sistem infeksiyonu gelişme riski artar.

 

İnflamatuar lezyonlar

Çoğunlukla seksüel geçişli hastalıklar, nadiren ise lokal patolojiler nedeniyle izlenir.

Balanit glans penisin, balanopostit glans penisle bera­ber onu örten sünnet derisinin inflamasyonudur. Kötü hi­jen nedenlidir.

Fimozis, prepusun (sünnet derisi) glans penis üzerinde rahatlıkla çekilemediği bir durumdur. Konjenital olabilse de çoğu vaka geçirilmiş balanopostitin skarlaşması yani enfeksiyon sonucu ve maligniteye bağlı gelişir.

Prepusun geri çekilmeye çalışılırsa glans penisi sıkıştırıp konjesyon, şişme ve ağrıya neden olacaktır (parafimo­zis).

–     Erkek hastada gonorenin en sık tuttuğu yer üretradır ve en sık saptanan klinik tablo akut pürülan üretrittir.

–     Erkek hastada non-gonokokal üretritin en sık nedeni klamidyadır.

 

Glans penis ülserasyonunun olası nedenleri

–     Genital herpes (HSV-2)

    Sifiliz (ağrısız şankr)

    Şankroid (Hemophilus ducreyi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir