Skip to main content

PATOLOJİ

 

Mesane karsinomlarıiçirı predispozanlar;

–     Sigara kullanımı (en önemli, en sık predispozan}

–     Schistosoma haematobiumif}feksiyonu skuamöz metaplazi, displazi ve skUamöz huçreli nom gelişimi ile)

–     Uzun süreli analjezik kullanımı . Uzun süreli siklosporin kullanımı

–     Pelvik radyasyon uygulanması

–     Anilin boyaları, naftilamin gibi kimyasq[ maddeler

 

Mesane karsinomlarının gelişiminde rol alan moleküler mekanizmalar;

–     Yüzeyel papiller tümörlerde sıklıkla. 9p21 yerleşimli tümör süpressör gen olan p16lNK4a’da defesyon kayıp saptanır (sikline bağlı kinaz inhibe olur).

      ¯

–     13q delesyonu retinoblastom genkaybı

–     RAS aktivasyonu

    17p delesyonu p53 kaybı; tümôr agresıf buyurne ve invazyon yeteneği kazanır

Klinik: Ağrısız hematüri klasik klinik tablodur. Mesane tümörleri, erkeklerde 3 kat sık, 50-70 yaş arası gelişen tümörlerdir. Tamamen benign papillomlar dışında hepsi nüks ederler. Metastazdan ziyade üreteri tıkayarak ölüme yol açarlar.

Prognoz hastalığın evresi ile bağlantılıdır, ayrıca histolojik grade ve diferansiyasyonuna ve daha da önemlisi tümörün mesane duvarındaki invazyon derinliğine bağlıdır.

 

Mesane tümörlerinde tedavi yaklaşımı
Yüzeyel tümörler (mesane yüzeyepiteli + lamina propria TUR-M, intravezikal terapi
invazive tümörler (musküler invazyon) Sistektomi+/- sistemik kemoterapi
Metastatik tümörler Küratif veya palyetif kemoterapi +/- cerrahi

Tümör üreter, mesane boyl’lu, üretra, prostatik kanallar, vezika seminalise yayılabilir.

Pelvik lenf düğümü metastazı yapabilir. Uzak metastazlar en sık akciğer, karaciğer, kemik ve merkezi sinir sistem­ine olur.

Mesanenin skuamöz hücreli karsinomları: Mesane tümörlerinin %3-8’idir; risk faktörleri; kronik iritasyon, üriner trakt enfeksiyonları, mesane taşları, kronik son­dakateter taşıyıcıları ve şistozoma (schistosoma haema­tobium) enfeksiyonudur.

Tedavi total sistektomidir. Değişici epitel hücreli karsi­nomlara göre daha kötü prognozludurlar.

Mesanenin adenokarsinomları: Mesane tümörlerinin %2’sidir. Risk faktörleri: ekstrofi, urakal artıklar, 1’101’1­fonksiyonel mesane ve şistozoma enfeksiyonudur.

Urakal artıklar; Mesane kubbesinde yerleşen ve ade­nokarsinom’ a (sıklıkla taşlı yüzük hücresi tipinde) yol aça­bilen artıklardır (adenokarsinomların 1j3’ü bu artıklardan gelişir).

Mesanenin en sık izlenen selim stromal tümörü, leiomiy­omiar; en sık primer habis mezenkimal tümörü ise leiom iyosa rkomlard ır.

Mesanede botroid tip rabdomiyosarkomlar izlenebildiği hatırlanmaııdır.

Rabdomiyosarkom, özellikle erkek çocuklarda mesanede yerleşimli ve üretraya doğru sarkan embriyon­al rabdomiyosarkom izlenir. Sarkoma botroides olarak bilinir (botroid rabdomiyosarkom).

 

Mesanenin akiz ve konjenital anomalileri:

Divertiküller: Sıklıkla 50 yaş üstü erkek hastada prostat hipertrofisine sekonderdir. Mesane duvar anomalisi varsa erken yaşta izlenebilir.

Ekstrofi: Mesanenin konjenital olarak abdomen ön duvara açılmasıdır. Mesanede intestinalkolonik ve skuamöz metaplazi izlenir ve hastalar ilerleyen yaşlarda kronik enfeksiyon ve karsinom (adenokarsinom) gelişimi için risk grubundadırlar

 

Mesane iltihapları

Akut ve kronik sistit: En sık neden E.kolidir, ardından proteus, klebsiella ve enterobakterler izlenir. AIDS hasta­larında CMV ve Sistozoma unutulmamalıdır.

Kronik interstisyel sistit (Hunner UIser): Persistan ve ağrılı bir kronik sistit formudur. Kadınlarda çok daha sıktır, tüm mesane duvar katlarını tutar, özellikle kronik mukozal ülserler, inflamasyon, granülasyon dokusu gelişimi ve yoğun mast hücre infiltrasyonu ile karakter­izedir.

Klinikte kadınlarda aralıklı, ağır suprapubik ağrı, sık idrara çıkma, hematüri, ve disüri ile karakterizedir.

Uretral karunkül: Kadında orifis ya da eksternal üretral meatusta küçük, kırmızı, ağrılı granülasyon dokusunu tanımlar.

Malakaplaki: Malakoplakinin en sık görüldüğü yer mesanedir. 3-4 cm çaplı mukozal plaklar tarzında görülen sarı lezyonlardır.

Histolojik olarak köpüksü histiositler (von Hansemann hücreleri), multinükleer dev hücreler ve bollenfosit içerir­ler. Michaelis-Gutmann cisimleri izlenir (kalsiyumdan zengindir, PAS ve von kossa pozitifdirier). Sıklıkla E.coli ya da Proteus türleri nedendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir