Skip to main content

PATOLOJİ

 

Morfoloji: Genelde 3-15 cm.arasında (geç klinik bulgu verdiklerinden genellikle saptandıklarında büyüktürler), böbrek üst kutbunda yerleşimli, sarı-gri-beyaz (turuncu) renkli, bol kistik ve kanamalı alan içeren yuvarlak kitlel­erdir. Sıklıkla ortalarında yıldız tipinde nekroz saptanır.

Sıklıkla tümör hücreleri renal vende, solid bir üreyiş yapar (tümöral trombüs) ve bu sağ kalbe kadar uzanabilir. Işık mikroskobunda, tümör hücreleri lipit ve glikojen içeriği nedeni ile berrak görünürler. Derecelendirme (grade), nüve özelliklerine (nüve büyür ve nükleolus belirginleşirse grade artar) göre yapılır.

 

Böbrek hücreli karsinomda izlenen mikroskobik tipler:

a-   Berrak hücreli (non-papiller) karsinom: En sık izle­nen tiptir (%70-80 ), %98’inde VHL geninde defekt bulunur.

b-   Papiller karsinom: % 1 0-15’ini oluşturur. VHL gen defekti içermez.

c-   Kromofob hücreli karsinom: %5 izlenir. Hücre mem­branları belirgin, soluk eozinofilik sitoplazmalı, nükleus çevresinde halo bulunan hücrelerden oluşur.

d-   Granüler hücreli: %5-8

e-   Sarkomatoid: % 1

 

Klinik

En sık semptom (>%50) ağrısız hematüridir. Aralıklı makroskopik hematüri izlenir, mikroskopik hematüri ise devamlıdır. Bazen kitle etkileri ve kosta vertebral ağrı ile gelirler. Ateş ve polisitemi saptanabilir. Birçok hastada tümör sessiz olduğundan metastazlarıyla tanı alırlar, primer tümör sessizdir. Metastazlar en sık akciğer, bölge­sellenf düğümleri ve kemiklere olur.

Ateş, ağrı ve hematuri üçlüsünün çok karakteristik ol­duğu unutulmamalıdır.

Böbrek hücreli karsinomlarda izlenebilen paraneoplastik sendromlar:

a-   Eritropoetin yapımı ile eritrositoz, tr Parathormon yapımı ile hiperkalsemi,

c-   Renin yapımı ile hipertansiyon ve amiloidozdur. Prognozda anlamlı veriler: En önemli prognoz faktörü evredir. Evre I’de nefrektomi sonrası 5 yıllık sağkalım %60-80, Evre IV’de %10’dur.

Nükleer grade, sarkomatoid (anaplazik) form, tümör çapı, invazyonu, metastazı, tümörün hücresel tipi (berrak ve granüler hücreli tipi kötü prognoz, papiller ve kromo­fob iyi prognozla beraber), nükleer grade’dir.

Renal sarkomlar nadir olup en sık görülen leiomiyo­sarkomdur.

Böbreğe sık metastaz yapan tümörler “malign mela­nom” ve meme karsinomlarıdır.

Renal pelvisin değişid epitel hücreli (ürotelial) karsi­nomu: Papiller karakterdedir. Hematüri, renal kolik, üriner obstrüksiyona neden olarak erken tanı alabilirler. 5 yıllık sürvi %70 civarındadır.

Lync 2 sendromundaki erkek hastalar, j3-naftilamin (anilin boyaları), fenasetin, sigara, siklofosfamid ve kro­nik aneljezik kullanımı predispozandır.

 

14. MESANE

 

Mesane tümörleri.: Üriner sistem transisyonel (değişid) epi­tel ile dôşelidir, ve tümörler sıklıkla bu epitelden kaynaklanır. Mesanenin tümörleri;

     Ürotelial (transizyonel hucreli) Wmörler

–     İnverted papillom

–     Papillom (exafitik)

–     Ürotelial karsinam (transizyonel, değişid epitelyum hücreli)

     Skuamôz hücrelikarsinom

     Mikst karsinam

    Adenokarsinom

    Küçük hücreli karsinam

    Sarkomler

 

Papillomlar (değişici epitel hücreli papillomlar): nadir lezyonlar olup fibrovasküler bir stroma içeren polipoid proliferasyonlardır. iyi diferansiye transisyonel epitel ile düşelidirier. Bu lezyonlar çoğunlukla tekdir ve her zaman non-invazifdir. Mesanenin en sık izlenen selim tümör­leridir.

Değişici epitel hücreli karsinomlar: Papiller ya da invazif karakterde olabilirler, rezeksiyon sonrası sık tekrarlarlar. Primer mesane karsinomlarının %90’1 değişici epitel hücreli, % 1 O’u ise skuamoz ve adenokarsinom saptanır.

Ayrıca yüksek grade değişici epitel hücreli karsinomlarda skuamoz hücre metaplazi alanları izlenebilir. Artmış selüler atipi ve anaplazi görülen lezyonlar genelde boyutları da büyük olup submukozal ya da musküler tabaka invazyonu yaparlar, invazyon derinliği mesane karsinomlarında önemli prognostik verilerin başında gelir.

Mesane karsinomlarında en önemli risk faktörü sigaradır (polisiklik aromatik hidrokarbonlar-sigara). Ayrıca endüstriyel ajanlar predispozisyon yaratır, naftil­amin, benzidin, boya, lastik, plastik, deri endüstrisinde çalışanlar gibi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir