Skip to main content

PATOLOJİ

Diabetin akut komplikasyonları

a-   Hiperglisemi

b-   Hipoglisemi

c-   Ketoasidoz

 

Diabetin kronik komplikasyonları

Vasküler sistem komplikasyonları

Tüm çaptaki damarlar etkilenir.

a-   Aorta, büyük-orta çaplı arterlerde ağır ateroskleroz.

b-   Koroner arterlerde ateroskleroz sonucu oluşan miyo­kard enfarktüsü (diyabetiklerde en sık ölüm nedeni). Di­yabetik hastalarda miyokard enfarktüsü gelişimi açısın­dan kadın – erkek oranı eşittir.

c-   Alt ekstremite gangrenleri

d-   Hiyalen arterioloskleroz

 

Makroanjiopati: Ateroskleroz ve buna bağlı klinik tab­lolar, bunlara hipertansiyon (diabetiklerin %50’si hiper­tansifdir), hiperlipidemi, hiperkolesterolemi tabloya yar­dımcıdır.

Mikroanjiopati: En anlamlı etkilenen bölgeler böbrek (glomerüler skleroz) ve göz (retinopati) dür.

 

2)   OKÜLER KOMPLİKASYONLAR

Retinopati, katarakt ve glokom gelişebilir.

a-   Retinopati proliferatif olduğunda yeni damar gelişi­mi ve fibrozis tabloya eklenir. Vitröz hemoraji, retinal ayrışma (dekolman) gelişebilir. Makula tutulursa kör­lük sıktır.

b-   Non-proliferatif retinopatide ise intraretinal, prereti­nal hemoraji, retinal eksuda, mikroanevrizma, venöz di­Iatasyon, ödem ve en önemlisi retina kapillerinde kalın­laşma (mikroanjiopati) görülebilir.

Diyabetik retinopati; mikroanevrizma, makülar ödem, PAS + lipid eksüda (hard waxy exudates), hemoraji, gri-beyaz mikroenfarktlar (atılmış pamuk görünümü).

 

3)   DİYABETİK NEFROPATİ

Diyabetiklerde ikinci sıklıkta ölüm nedenidir.

a-   Glomerüler lezyonlar: Kapiller bazal membran ka­Iınlaşması (kollajen sentezinde artış nedenli), difüz glo­merüloskleroz (en sık saptanan glomerüllezyonu), no­düler glomerüloskleroz (Kimmelstiel-Wilson; sendro­mu diyabet için patognomonik glomerül lezyonu) sapIa­nabilir. Zamanla nefrotik sendrom yerleşir. Sekonder glomerülonfritler içinde en sık nefrotik sen­drom nedeni diyopetik nefropatidir.

Renal tübül epitelinde glükoz reabsorbsiyonu ile gliko­jen içeren vakuoller oluşur (Armanni-Ebstein bulgu­su).

b-   Renal ateroskleroz (renal arterde), arterioloskleroz: Tüm vücutta oluşan damar değişikliklerine benzer. Hya­len arterioloskleroz hem afferent hem efferent arteriol­leri tutar. Non-diyabetiklerde efferent arteriol tutulumu nadirdir.

c-   Piyelonefrit: intersisyumdan başlayıp tübüllere, ağır olgularda da glomerüllere dek yayılabilen akut veya kro­nik enflamasyondur. Akut piyelonefritin özel bir şekli olan nekrotizan papillit (renal papiller nekroz) diyabe­tikierde sıktır.

 

4)   NEKROBİOSİS LİPOİDİCA

Diyabetiklerde görülen retiküler dermiste yaygın nekroz­la karakterize, nedeni bilinmeyen bir deri hastalığıdır.

 

5) DİYABETİK POLİNÖROPATİ

Çok farklı formlarda görüle­bilirse de en sık gelişen tablo bilateral distal, sensori­omotor sendrom (simetrik, periferik nöropati) tarzında alt ekstremitenin simetrik etkilenişidir.

Otonomik nöropati: Barsak (kronik kabızlık yada ishal nedeni olabilir), mesane fonksiyonlarında ve seksüel po­tenste bozukluk; postumal hipotansiyon

 

 

Tip 1 diyabet Tip 2 diyabet
İnsülin bağımlı İnsüline bağımlı değil
Pankreas adacıkarı yıkıldığı için insülin üretimi yok İnsülin üretimi yetersiz veya periferik dokularda insüline cevap yok
İnsülin ve adacılara karşı otoantikor üretimi Otoantikor yok
Tanı genellikle 10-13 yaş arası(fakat erişkinde de konabilir, sıklıkla 40 yaş altı) 40 yaş üstünde tanı alır ve yaş arttıkça görülme olasılığı artar
Hastalar sıklıkla zayıf Hastalar sıklıkla obez
Kuzey Avrupada sık Tüm ırklarda
%10 aile hikayesiTek yumurta ikizlerinde %30-35 oranda birlikte saptanır. Genetik önemliTek yumurta ikizlerinde % 60-10 oranda birlikte saptanır.
Viral hastalık gibi çevresel faktörler tetiği çekmekteHasta daima insüline ihtiyaç duyar Çevresel faktörler, obezite, egzersiz azlığıDiyetle ve/veya hipoglisemik ajanlarla kontrol edilebilir.

 

Diyabetik mononöropati: Ani ayak düşüklüğü, (en sık) bilek düşüklüğü, izole kraniyal sinir felçleri.

Beyinde yaygın mikroanjiopatilerin gelişmesi sonucu yay­gın nöronal dejenerasyon yapabilir. Hipertansiyon ve ateroskleroz nedeni ile serebrovasküler enfarktüs ve hemoraji riski artmıştır. Spinal kordda dejeneratif deği­şiklikler görülebilir.

 

Diyabetik nöropatide beklenen bulgular;
Terleme
Ayakta vazomotor bozukluk
Pupil refleks değişimi
Postumal hipotansiyon
impotans Libido kaybı olmaksızın seksüel disfonksiyon
Mesane problemleri Üriner retansiyon, üriner yol infeksiyonları,
Kalp hızı anormallikleri Taşikardi
Sindirim sistemi komplikasyonları Diyare, konstipasyon

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir