Skip to main content

PATOLOJİ

Özellikle gebelerde peritoneal kaviteye doğru büyürse cerrahi olarak çıkarılmaları gerekir. Nadiren hepatoselü­ler karsinoma dönüşür.

Karaciğerin primer habis tümörleri: Nadirdir ve çoğu hepatoselüler karsinomdur. Daha nadir olarak intra­hepatik safra yollarından kolanjiokarsinomlar gelişir. Ço­cuklarda görülen hepatoblastom ve adultlarda anjiosar­kom çok daha az görülür. Primer anjiosarkomlar polivi­nil klorid, arsenik ve torotrast ile ilişkilidir.

– Karaciğerin en sık tümörü : Metastaz

– Karaciğerin en sık selim tümörü: Kavernöz hemanjiom

– süt çocukluğunda karaciğerin en sık selim tümörü: Hemanjioendoteliyoma

– Karaciğerin en sık primer habis tümörü: Hepatosellüler karsinom

– Karaciğerin 5 yaş altında en sık primer habis tümörü: hepatoblastom

– Karaciğerin en sık primer sarkomu: Anjiosarkom

– Oral kondraseptif kullanan kadında sık gelişen karaciğer tümörü: Adenom

– Sirozla ilişkisiz, genç yaş kadında, iyi prognozlu hepatosellüler karsinom tipi: Fibrolamaller karsinom

 

Hepatosellüler karsinom (HCC)

Majör risk faktörleri HBV (daha az oranda HCV) enfek­siyonu, özellikle bebeklikten itibaren HBV taşıyıcısı olan­lardır (200 kat). Günümüzde tanı alan hepatosellüler karsinomların %85’den fazlası kronik HBV enfeksiyonu ile bir aradadır. Yani yeryüzünde HCCnin bilinen en sık nedeni kronik HBV enfeksiyonudur.

HCV daha nadir izlense de seyri sırasında hepatosellüler karsinom gelişme olasılığı daha yüksektir.

HCC olgularının %85-90’lnda tümör siroz zemininden kaynaklanır. Predispozanlar karsinojen yiyecekler (aflo­toksin gibi) ve kronik karaciğer hastalıklarıdır.

Tüm sirozlar HCC gelişme riski taşır. Herediter tirozine­miler ve hemakromatoz tabloları siroz geliştikten sonra %40 HCCa dönüşür (bilinen en yüksek oran). HBV, HCV, AAT hastalarında hepatoselüler karsinom gelişimi için yüksek riskli hastalıklardır.

Alkolik sirozda risk bu tablolara göre daha düşüktür. Wilson, primer ve sekonder biliyer siroz, primer skle-ro­zan kolanjiti takiben gelişen siroz zemininde HCC geliş­me riski son derece düşüktür (HCCa dönüşme olasılığıen az olan sirozlar). HCC için siroz gelişimi önemli bir risktir ama şart değildir.

Hatalı depolanmış tahıılar üzerinde üreyen bir mantar olan Aspergillus flavus tarafından üretilen aflotoksin HCCnin önemli predispozanlarındandır. Hepatoselüler karsinomlarda E/K oranı 3: l’dir.

HCC’nin özel bir klinikopatolojik varyantı “fibrolamellar karsinom” dur, genç kadınlarda (20-40 yaş) siroz zemini bulunmaksızın gelişir, bilinen risk faktörü yoktur.

Tek büyük, sert bir tümördür ve kalın fibröz bantlar içerir; belirgin desmoplaziye karşılık gelir.

Bu bantların arasında anaplazik, poligonal, onkositik karakterde boyanan (PAS + sitoplazmik inklüzyonları vardır) tümör hücreleri vardır. Prognozi HCC’ye göre oldukça iyidir. (fibrolameller karsinom en iyi prognozlu HCC’dir, %60 olguda 5 yıl yaşama olasılığı bulunur),

HCCde tümör hücreleri safra üretebilir. AFP (normalde fetal hepatositler tarafından üretilir) %85 olguda kanda yüksektir ve HCCde en çok kullanılan serolojik marker­dır. Tümör hücrelerinin safra üretimi saptandığında HCC için patognomoniktir.

Klinik: Abdominal ağrı (nedeni karaciğerde kapsül gerginliğinde artma), ateş (sitokinler ve tümör nekro­zu), kilo kaybı, karaciğer büyümesi, asit gelişimi (pul­moner ven oklüzyonu), karaciğer yetersizliğidir. AFP 10-100 katı artmıştır.

HCC metastaz yapmaya çok meyilli değilse de kan yolu ile metastazı tercih eder. En sık metastaz akciğeredir. (H CC karsinom olmasına karşın lenfatik metastazı nadir­dir).

Sirozlu hastalarda karaciğer boyutlarında ani artışı, asi­tin hızlı artışı, kanlı asit, ateş ve ağrı oluşması HCC geli­şimini düşündürür.

Kolanjiokarsinom intrahepatik safra kanallarından kay­naklanan, kötü prognozlu adenokarsinomlardır.

Risk faktörleri torotrast, biliyer sistemin parazitleri (özellikle Clonorchis sinensis) ve primer sklerozan kolanjittir (özellikle ülseratif kolit olgularında). Karoli hastalığı ve konjenital hepatik fibroz zemininden de ge­lişebilir.

Hastalarda sıklıkla CEA yükselmiştir; ancak bu verinin duyarlılığı düşüktür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir