Skip to main content

PATOLOJİ

Bu aşamada perforasyon sıklıkla gelişir. Akut apandisit klinikte tanısı zordur. Klasik tablo; Hafif periumblikal rahatsızlık, takiben ano­reksi, bulantı kusma, sağ alt kadranda hassasiyet (saat­ler içinde gelişir), sağ alt kadranda sabit ağrı izlenmesi­dir. Ateş ve lökositoz erken olgularda izlenir.

 

Appendisit ile klinikte karışan tablolar:

–     Sistemik viral enfeksiyonları takiben oluşan mezen­terik lenfadenitler

–     Mezenterik adenitlerle (yersinia) beraber bulunan gas­troenteritler

–     Tuba ovarian kaynaklı pelvik inflamatual hastalık

–     Ovülasyon esnasında izlenen over folükül rüptürü . Ektopik gebelik

–     Meckel divertiküliti

 

Apendiks tümörleri

a)   Karsinoid tümör (düşük grade nöroendokrin tümör)

Apendiksin en sık tümörleri karsinoidleridir.

b)   Mukosel: Apandiksin boynunda tıkanma ve zamanla lümen içinde müsinoz sekresyon birikimi ve dilatasyon gelişimini tanımlar. Neden non-neoplastik bir obstrüksi­yon (sıklıkla fekalit) ve steril mukus birikimidir.

Zamanla basınca bağlı mukoza ve mukus yapan hücre­lerde atrofi gelişir ve mukus yapımı durur. Bu tablo sık­lıkla asemptomatiktir. Patlarsa tüm peritona mukus yayr­Iır; psödomiksoma peritonei gelişir.

c)   Müsinöz kistadenoma: Apandiksin en sık izlenen müsinöz tümörü, müsinöz kistadenomadır. Habis değil­lerdir. Müsin ile dolu kistik boşluk ve duvarında müsin üreten tümöral selim glandüler yapılar izlenir.

d)   Müsinöz kistadenokarsinomda: Müsin ile dolu kis­tik boşluk ve duvarında müsin üreten invazf karakterde habis glandüler yapılar izlenir.

Kist duvarında invazyon bulunur, sonuçta dissemine in­traperitoneal kanser (psödomiksoma peritonei) gelişir. Habis tümörler, kistadenokarsinomlar; barsak ve kist du­varına invazedir. Tümör tüm peritona yayılır, her yer müsin doludur (psödomiksoma peritonei. Bu yapı overin müsinöz kistadenokarsinomlarında da izlenir.

Peritonun en sık primer tümörleri mezoteliyoma­lardır. Bu tümörler asbest ile %80 ilişkilidirler.

 

 

 

7. KARACiĞER HASTALIKLARI

 

Karaciğer histolojisi

Karaciğer 1.5 kg ağırlığı ile insanın en büyük organıdır (bazı otörler deriyi ayrı bir organ olarak kabul ederler, bu kişilere göre derinin ardından en büyük organ kara­ciğerdir).

Karaciğer iki ayrı sistemden kanlanır. Kanın %70-80’i portal venden gelirken geri kalanı hepatik arterden gelir; bu nedenle karaciğer enfarktları daima hemorajik (kırmızı) enfarktır.

Hepatik ven ise karaciğerden kanın tek çıkışıdır.

Barsaklar tarafından emilen tüm maddeler (sadece şilo­mikronlar lenfatik sistem ile transport edilir) porta i sis­tem yoluyla karaciğere gelir.

Karaciğer incebir kapsül ile çevrilidir (Glisson kapsü­lü). Bu kapsülün gerilmesi ve hasarı karaciğerde ağrının nedenidir.

Karaciğerde damarların organa giriş bölgesine hilus (porta hepatis) adı verilir.

Karaciğer içinde hepatik arter ve portal ven küçük dalla­ra ayrılarak portal bölgelere ulaşırlar; kanlarını hepatik asinüslerdeki sinüzoidlere boşaıtırlar.

Sinüzoidler karaciğer lobülü boyunca parankimal hüc-re­ler arasından geçerek (portal bölgeden santral böl-geye doğru) terminal hepatik venüllere (santral bölgede ki santral venlere) direne olur; santral venler birleşerek he­patik veni oluştururlar. Hepatik ven, vena ka va inferior üzerinden sağ kalbe ulaşır.

Karaciğer histolojisinde iki farklı tanımlama kullanılır, bunlar lobül ve asinüslerdir.

 

 

Lobül

Merkezde santral ven (terminal hepatik venül) ve peri­ferde 3-6 adet portal alandan oluşur. Lobül içinde hepa­tositler, terminal venülden yayılan tek sıralı, ışınsal hepa­tosit kordonlarını oluşturur (hepatositler epiteliyal hücre­ler olduğu hatırlanmalı).

Hepatositlerde mitoz nadirdir. Kordonlar erişkin ve bü­yük çocuklarda tek sıra, 5-6 yaş altında iki sıralı hücreler­den oluşur.

Kordonlar çevrelerindeki sinüzoidler yoluyla kan dolaşı­mı ile ilişkilidir.

Hepatositlerin birbirlerine bakan yüzlerinde safra ka-nali­külleri bulunur. Disse aralığında safra kanalikülü bulun­maz. Safra kanalikülleri birleşerek porta i bölgedeki safra duktuslarına bağlanırlar. EM ile görülebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir