Skip to main content

PATOLOJİ

Tanı için endoskopi ve biyopsi muayene olarak rektal tu­şe, dışkıda gizli kan ve baryum filmleri kullanılır. Metas­tazlar radyografik yöntemlerle araştırılır.

Kanda CEA yüksekliği tanıda değil özellikle takipte an­lamlıdır. CEA pozitifliği gösteren çok sayıda adenokarsi­nam vardır; akciğer, meme, over, mesane ve prostat karsinamları ve alkolik siroz, pankreatit, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit, sigara kullanımı gibi non neoplastik durumlarda kanda yükselebilir. Anal zon kanserleri sıklıkla çok katlı yassı epitel orijinli­dir. Kloakojenik (bazaloid) formları nadiren görülebilir. Ha­bis melanom da anüste gelişebilen tümörlerdendir.

 

Kolon karsinomlarında izlenecek yol
Hastanın araştırılması Rektal tuşeGaytada gizli kanBaryumlu grafiklerKolonoskopi
Kolon karsinomu tanısı Kolonoskopi®biyopsi®patoloji
Kolon karsinomu tedavisi Cerrahi
 

 

Kolon ve rektum karsinamlarında TNM;
Tıs in-situ karsinam veya intramukozal karsinom
T1 Tümörde submukoza invazyonu var
T2 Muskularis mukoza invazyonu mevcut; ancak dışına çıkmamış (subseroza tutulumu yok)
T3 Muskularis mukoza ve subseroza tutulumu var
T4 Tümör çevre organlara veya dokulara invaze
Nx Bölgesellenf nodu bilinmiyor
NO Bölgesel lenf nodu metastazı yok
N1 Bölgesel 1-3 lenf nodunda metastaz
N2 Bölgesel 4’den fazla lenf nodunda metastaz var
Mx Uzak metastaz bilinmiyor
MO Uzak metastaz yok
M1 Uzak metastaz var
 

 

İnce barsak neoplazmları

İnce barsak gastrointestinal kanal primer tümörlerinin sadece %6’slnl içerir.

İnce barsağın en sık selim tümörleri, stromal tümörler olup gastrointestinal stromal tümör veya düz kas orjinli­dirler (Leiomyomlar) bunları adenomlar ve lipomlar izler.

 

İnce barsak polipleri

İnce barsakta polip çok nadiren görülür ve en sık am­pülla vateri çevresinde yerleşirler (biliyer obstrüksiyon nedeni olabilirler). ince barsak adenomiarı tıkayıcı sarılık nedeni olabilirler. Ayrıca anemi ve nadiren intussuscep­tin veya obstrüksiyona da neden olabilirler.

İnce barsağın habis tümörleri

Habis tümörleri olarak adenokarsinomları ve karsinoid tümörleri eşit oranda izlenir.

İnce barsağın adenomatöz polip ve adenokarsinomları en sık duodenumda (ampulla vateriden) saptanır. Tı­kanma sarılığı (klasik kilinik bulgu açılıp kapanan sarı­Iıktır) dışında kilo kaybı, kramp tarzı ağrı ve bulantı ­kusma sıktır.

Ampülla vateride tümör daha çok küçük çapta iken saf­ra kanal tıkanıklığına neden olduğu için erken bulgu ve­rir ve erken yakalanır, bu nedenle iyi prognozlu tümör­lerdir.

Olguların çoğunda tümör barsak duvarına penetredir. Sonrasında mezentere ve diğer barsak segmentlerine yayılım izlenir ve tanı aldığında sıklıkla karaciğer me­tastazı vardır.

Tanı ERCP ile biyopsi alınarak konulur.

Total eksizyon (tümör küçük dahi olsa Whipple operas­yonu uygulanır) uygulanan hastalarda 5 yıllık sürvi % lO’dir. En değerli prognostik gösterge tümörün stage’i ve çapında daha önemli veri invazyon derinliğidir.

 

Karsinoid tümörler

Tüm karsinoidier düşük gradeli, habis tümörlerdir. Nö­roendokrin hücrelerden oluşur, bu hücreler normalde biyoaktif bileşikler üreten (peptit ve non-peptid hormon­lar), barsak fonksiyon koordinasyonunda majör rol oy­nayan ve tüm sindirim sistemi mukozasında izlenen hüc­relerdir. Sıklıkla 6. on yılda izlenirler.

Apandiks ve rektal karsinoidier son derece düşük gra­delidirler ve nadiren metastaz yapan tümörlerdir fakat lokal yayılım yapabilirler.

Apandiks ve rektal karsinoidier eğer tanı konduğunda 2cm’nin üzerindelerse (ayrıca ileal, gastrik ve pankreas karsinoidleri) hızla kas, lenfatik ve uzak doku metastazı oluşturabilirler.

Barsakta (aslında tüm insan vücudunda) karsinoidlerinin en sık izlendiği yer apandikstir; bunu ince barsak (en sık ileum), rektum, mide ve kolon izler.

Unutulmamalıdır ki en sık karsinoid sendrom nedeni olan tümör küçük hücreli akciğer karsinomudur)

Apandiksin en ucunda, küçük serozal-mukozal kitle ola­rak izlenirler. Karakteristik görünümleri sarıkahve renkle­ridir. Histolojik olarak hücreler üniform ve monomorfik­tir; pleomorfizm ve mitoz çok azdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir