Skip to main content

PATOLOJİ

Ülseratif kolit de nadir ama hayati tehlike yaratan komplikasyonlar söz konusudur; ağır diyare, elektrolit kaybı, masif hemoraji, toksik megakolon, rüptür, perfo­rasyon ve peritonit.

Kolonda adenokarsinom gelişimi Crohn’a göre çok da­ha sıktır, amiloidoz izlenebilir.

Enflamatuar striktür gelişimi nadirdir. Eğer ülseratif ko­litle striktür mevcutsa ön planda karsinom düşünülmeli­dir.

Tanı endoskopi ve biyopsi ile konulur.

Hastaların özellikle 10 yılı doldurduktan sonra displazi için düzenli takipleri yapılmalıdır (endoskopi, biyopsi). Yaygın ağır displazisi saptanan olgular kolektomi adayı­dır.

 

İskemik kolit

Sıklıkla ileri yaşlarda, ateroskleroz nedenli olarak geli­şir. En sık etkilenen bölge süperior ve inferior mezente­,

Tipik olarak ateroskleroz nedenli tablolarda tek seg­ment tutulurken arterit, emboli ve hipoperfüzyon nede­niyle gelişen iskemik kolitlerde çok segmentli, atlamalıtutulum vardır.

Major klinik semptom ağrıdır. Tipik olarak kolik tarzda ve periumblikaldir. ikinci semptom değişik ağırlıktaki kanamadır.

 

İntestinal obstrüksiyonlar
Major nedenleri
Mekanik Adezyonlar (yapışıklıklar)
Obstrüksiyon  İnternal ve eksternal hernilerİntussussepsiyon (invajinasyon)VolvulusTümörİnflamatuar striktürlerSafra taşı, fekalit ve yabancı cisimobstrüksiyonuKonjenital bantKistik fibrozda mekonyumİmperfore anüs
Psödo- Obstrüksiyon Paralitiki leus (post po.)Vasküler; barsak enfarktıMiyopati ve nöropatiler (Hirsch sprung hastalığı gibi)

 

Kolon divertikülleri

Divertikül, barsak lümeni ile ilişkili ve mukoza ile örtülü, kör sonlanan sindirim sistemi patolojileridir. irreversibi lezyonlardır.

Kazanılmış divertiküllerde muskülaris propriya bulun­maz. Sadece mukoza ve submukozayı içerirler. Psödodi­vertikül olarak adlandırılırlar (kolon divertikülleri daima psödodivertiküllerdir.) En sık olarak sigmoid kolonda, multipl olarak izlenir ve divertiküler hastalık denildiğin­de kolon divertikülozisi anlaşılır.

Kolonda divertikül sıklıkla kolon cidarına penetre olan si­nir ve arterlere eşlik eden konnektif doku kılıflarının bar­sak duvarını zayıflattıkları bölgelerden sadece mukoza­ semz.a~a doğru sarkması ile gelişir.

Divertikü/ler batı toplumlarında sıktır ve 60 yaş üzerinde %50 olguda izlenir. (Martan ve Ehler-Oanlos hastaların­da erken yaşta divertikül gelişimi izlenir)

Her iki hastalığın ana özlliklerinin karşılaştırılması
Özellik Ülseratif kolit Crohn hastalığı
Dağılımİleum tutulumuRektum tutulumuEtkilenen barsak duvarıLümenMukoza taşıİnflamasyonGranülomSerozaAdezyonlarİntestinal fistül

Perinal apse ve fistül

Karsinom gelişimi

Psödopolip, kript apsesi,

Rektal kanama

Diyare

Abdominal kitle

Barsak perforasyonu

Eritema nodosum

Böbrek taşı

Stomatit

Aftöz ülserler

Üveit

Spondilit

Periferik artrit

Karaciğerde yağlama

Perikolanjit

Seklerozan kolanjit

Siroz gelişimi

Safra taşı

Amiloid gelişimi

Tedavi

Önecelikle sol kolon-DifüzNadir (backwash ileit %10)%100İnceDilate megakolon (nadir%10)Frajil, yüzeyel ülserlerMukozaya sınırlı%10’un altındaDüzenli, etkilenmemişYokYok

%2

%10

%70’in üstünde goblet hücre kaybı

%90’ın üstünde

%10-30

%1’in altında

%2-3

%5

%5’in altında (ürik asit taşı),

%10

%4

%45

%5’in altında

%10

%40

%30

%30

Nadir

Nadir

Var

Sulfasalazin, mesalamin, olsalazin ve kortikosteroid

Sağ kolon – AtlamalıSık % 80% 50’nin altındaKalın, rijitStenoz (boncuk dizisi)Derin linear ülserler (fissür tarzı), kaldırım görünümüTransmural (tüm kartlar)%60-70İntihaplıVarVar

%30-50

%1

%40’ın altında

%50’nin altında

%70 üstünde

%30

%1

%15

%10 (okzalat taşı)

%10

%4

%5-10

%15-20

%20

%30-40

%20

%20-30

%1’in altında

%10-15

Var

Sulfasalazin, kortikosteroid, merkaptopurin

 

 

En iyi bilinen neden düşük lifli ve konstipasyondur. Hastaların %95 inde divertiküller siğmoid kolonda izlenir.

Sıklıkla multipl ve 0.5-1cm çaplıdır.

Endoskopide divertiküller görülmez. Basınçlı baryumlu grafilerle çok iyi gösterilebilirler ancak patlama riski taşıdığından önerilmez. Divertikülit olgularda önerilen tanı yöntemi tomogrofidir.

Enflamasyon olmadığı durumlarda divertikül duvarı incedir, enflamasyon gelişince divertikülit ve / veya peridivetikülit sonucu zamanla fibröz doku gelişimi ve lümende daralma izlenir, (divertikül iltihaplandığı zaman enflamasyon kolon duvarında serozda izlenir. Bu durum, özellikle radyolojik incelemerde anüler darlık yapan kanseröz striktürlere benzerler.

Divertiküllerin serozada oluşturdukları iltihap mesaneye yapışırsa, rektovezikal fistül gelişimine neden olurlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir