Skip to main content

PATOLOJİ

Mikobakterium tüberkülozis ve M. bovis önemli in­testinal patojenlerdir.

Oral alınımı sonrası veya akciğer kaynaklı kan yolu ile ya­yılım sonrası terminal ileumda mukozallenfoid dokularda (özellikle payer plaklarından) kronik enflamasyon ve kaze­ifikasyon nekrozu içeren granülom oluşumuna neden olurlar (sıklıkla çekum-terminal ileum birlikte tutulur).

Benzer tablo mezenterik lenf düğümlerinde de da izle­nır.

Tüberküloz nedenli gelişen ülserler kuralolarak barsak aksına diktir.

 

Protozal enfeksiyonlar

Amebiyazis (Entamoeba histolitica)

Entamoeba histolitika’nın neden olduğu dizanteri ile ka­rakterize bir hastalıktır. Entamoeba histolitika’nın kistleri enfeksiyözdür (bulaşmayı sağlarlar) çünkü gastrik aside dirençlidirler.

Amipler en sık çekum ve çıkan kolonu etkiler. Amip ko­lonik yüzeyepitelini ve glandları kriptlerde invaze eder, invazyonun ilk gerçekleştiği alan, mukozal yüzeydeki doku kaybı dardır ama muskülaris mukozaya kadar uza­nan lamina propriya içinde geniş doku kaybı yapar.

Bu tipik şişe tipi ülser görünümüne neden olur. ileri tablolarda mukozada geniş likefaksiyon nekrozu ve bu­nun çevresinde az sayıda iltihap hücresi içerir.

Amibik dizenteri; gelişen olguların yaklaşık %40’ında parazit porta i damarlara invaze olur ve embolizasyonla (sağ) karaciğere ulaşır, sıklıkla tek odak tarzında 10 cm’ye ulaşabilen apseler oluşturabilir.

Amibik karaciğer apselerinde az miktarda inflamatuar reaksiyon, kaba fibrin birikimleri içerir. Kanamalı oldu­

ğunda çukulata kisti görünümü alabilirler ve tipik olarak kokusuzdurlar. Apseye sekonder bakteriyel enfeksiyon eklenirse pürülan nitelik taşıyabilir ve bu durumda kötü kokulu olurlar.

 

Giardiyazis

Giardia lamblia etkendir. Hastalık subklinik veya akut ya da kronik diyare, steatore ve nadiren de konstipasyonla seyredebilir. Giardia kistleri suda ki klor tarafından öldü­rülemediği için toplum içinde bulaşma özellikle çeşme suyu ile olur.

Giardia trofozoitleri iki nüveli ve flajellalıdır, en sık du­odenumda saptanırlar, barsak duvarına yapışırlar fakat asla invaze edemezler, çok sayıda trofozoit duodenum­da yüzeyini örterek emilimi bozar, bunun sonucunda da klinikte dizanteri değil daima diyare tablosu oluşturur­lar.

IgA kaynaklı immün direnç Giardia’ya karşı anlamlı ko­ruma oluşturur. Agamaglobülinemik – hipogamaglobüli­nemik hastalar, çölyak hastalığı ve IgA eksikliği olan bi­reylerde giardia infeksiyonları daha sık ve daha ağır sey­reder.

 

Nekrotizan enterokolit

Özellikle düşük doğum ağırlıklı prematürlerde sık izle­nen, yenidoğan çocukta geçirilmiş ağır hipoksinin bir sonucu olarak gelişen, ince ve kalın barsağın akut, nek­rotizan enflamasyonuyla karakterize, neonatal barsağın fonksiyonel immatüritesi sonucu patolojik ajanların bu­ rada kolonizasyonu ile perforasyon riski taşıyan acil bir tablodur.

Hasar başlangıçta mukozadadır, ardından tüm kolon katlarına yayılabilir. Barsakta etkilenen kısım hemorajik ve gangrenözdür; progresif olgularda cerrahi rezeksiyon zorunludur.

Tipik klinik bulgu abdominal distansiyon, hassasiyettir; kimi olgularda ileus ve diyare bu tabloya eşlik eder; az ya da ağır kanama saptanabilir.

Oral beslenme kesilmeli ve hasta takip edilmelidir. Gan­gren ve perforasyonun gelişimi hızla ölüme götü-rebilir; bu yönde değişimlerde total kolon rezeksiyonu yapılma­lıdır.

Direkt grafide transvers kolon çapı 4-6 cm’nin üzerinde ise perforasyon riski nedeni ile aciloperasyon ve kolo­nun tamamının çıkarılması gereklidir.

 

Büyük volümlü diyare

–     Osmotik diyare

–     Saline kathartikler

–     Laktaz defisiti

–     Sekonder diyare

 

Akut enfeksiyöz diyare

     Safra tuzlarının absorbsiyonunda bozulma – Yağ malabsorbsiyonu

     Kronik laktaz kullanımı

     Karsinoid sendrom

     ZoIHnger Ellison sendromu

 

Küçük volümlü diyare

–     Enflamatuar barsak hastalığı

     Crohn hastalığı

     Ülseratif kol it

     Enfeksiyöz hastalıklar

–     Şigella

     Salmoneıla

     İrritabl kolon

 

Malabsorbsiyon sendromları

Malbsorbsiyon yağlar, vitaminler ile suyun yetersiz emili­ni tanımlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir