Skip to main content

PATOLOJİ

H.pylori nedenli kronik iritasyon ardından sıklıkla ant­rumda gelişen lenfoid folikülier midede lenfoma gelişimi için predispozisyon yaratır.

H.pylori etkisi ile mide antrumda gelişen lenfoma B hücre kökenli, düşük grade’li MALT tipi non-Hodgkin lenfomadır, ancak kısa süre sonra yüksek grade’li difüz büyük hücreli lenfamaya transforme olurlar.

Bu nedenle klinikte midede sıklıkla büyük hücreli len­foma izlenir (midede en sık saptanan lenfoma difüz büyük B hücreli lenfomadır).

MALT lenfoma (ekstranodal marjinal zon lenfoma) mi­dede sınırlı kalma eğilimlidir. Kemik iliği hatta bölgesel lenf düğümü tutulumu dahi son derece nadirdir.

Klasik morfolojik bulgular falikül merkezlerinin varlığı, çevrelerinde geniş marjinal zonlar, bu zonu oluşturan

atipik sentrosit benzeri hücrelerin ikili üçlü gruplar oluş­turarak mide glandüler epitelini yıkması (lenfo-epiteli­yal lezvon, en tipik morfolojik bulgu)dır.

Tedavi olarak erken yakalanan MALT lenfoma olgula­rında ilk seçenek H. pylorinin eradikasyonu ve takip (H.pylorinin eradikasyonu sonrası MALT lenfoma geriler ve kür sağlanabilir); ileri olgularda (büyük hücreli lenfo­maya transformasyon gelişen hastalarda) cerrahi ve/veya kemoterapi uygulanır.

 

Gastrointestinal stromal tümör (GIST)

Tüm sindirim kanalında, özelliklede mide de çok farklı mezankimal tümörler çıkabilir; leiomyom gibi düz kas kökenli yada schwannom gibi periferik sinir kökenli olabilirler (bu grup içinde midenin en sık mezankimal tümörleri leiomiyomlar; en sık habis mezankimal tümör­leri ise leiomiyosarkomlarıdır); ancak bunlar nadirdir. En sık saptanan stromal tümörler gastrointestinal peristal­tizmin oluşturulmasından sorumlu interstisyel hücreler olan Cajal hücrelerinden kaynaklanan gastrointestinal stromal tümörlerdir. Bu tümörlerin karakteristik fenotip­leri %95 olasılıkla c-KıT taşımaları ve %70 CD34 (kök hücre marker’ı) pozitif olmalarıdır.

Mikroskopik olarak ‘spindle’ ya da epiteloid görünüm­de olabilirler.

Mide GIST’lerin en sık çıktığı bölgedir ve bu lokalizas­yonda GIST’ler Carney kompleksinin (gastrik GIST +pa­raganglioma+ pulmoner kondroma + kardiyak miksom) ve nörofibromatosis tip 1 ‘in bir komponenti olabilirler. C-KıT bir kök hücre faktör reseptörüdür ve mutasyonu intrensek tirozin kinaz sinyal yolu üzerinden hücrede proliferasyonu uyarır ve apopitozu durdurur. Bu neden­le GIST lerde, tirozin kinaz inhibitörleri tedavide anlamlıfayda sağlarlar (KML’de olduğu gibi Glivec burada da etkindir).

Stromal tümörlerin habasetleri hakkında yorum çap (6 cm üstü kötü), nekroz içermeleri ve en önemlisi mitoz sayıları ile yapılabilir.

 

6. İNCE VE KALIN BARSAK HASTALIKLARI

 

Barsaklarda izlenen gelişim anomalileri

Atrezi ve stenoz, sıklıkla barsağın yalnızca bir segmen­tini ilgilendiren, insetinallümende açılma defekti ya da yalnızca daralmayla karakerize bir tablodur. En sık atrezi ileumda izlenir.

Duodenal atrezilerin Down sendromu ile birlikteliği;  ayrıca radyografide “double buble bulgusu” verdiği  unutulmamalıdır.

İntussusception (invajinasyon), bir gelişim anomalisiolup bir barsak segmentinin bir diğer segment içine gir­mesi ile karakterizedir ve obstrüksiyon yaratır. En sık ile­um – çekum arasında izlenir. Klasik olarak çocuklarda 1­3 yaş arası, ağrılı (kolik tarzı) ve jöle kıvamında kana­ma ile karakterize bir lezyondur.

Volvulus, mobil barsak segmentlerinin kendi mezenter­lerine ya da nadiren bir başka segmente dolanmasını ta­nımlar. En sık sigmoid kolonda izlenir.

İmperfore anüs, kloakal diaframdaki rüptürün sonucu­dur.

Duplikasyon, genellikle iyi biçimlenmiş, sakküler – tu­buler kistik yapılardır. Lümenle ilişkisi olabilir ya da ol­mayabilir. Omfolomezenterik duktusun involüsyonunda­ki bozukluk sonucu gelişir. Sonuçta 5-6 cm boyda kör sonlanan bir kalıntıolarak kalır. (En sık ileumda izlenir)

Meckel divertikülü, Vitelline (omfolomezenterik duk­tus) kesesi artığı lezyonları içinde en sık izlenenidir. Sık­lıkla çekuma 85cm mesafede, ileumda bulunur.

Meckel normal ince barsağın tüm katlarını içerir, gerçek bir divertiküldür. insanda gerçek divertikülün en güzel örneğidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir