Skip to main content

PATOLOJİ

a-   Hamartomatöz polipler: Peutz-Jeghers sendromu, Cowden hastalığı.

b-   Hiperplastik ve Enflamatavar polipler: Hiperplas­tik polip, Cronkhite-Canada polipi

c-   Neoplastik polipler: Adenomlar, polipoid karsinom­lar, karsinoid tümörler, lenfomatoid papilloz, polipoid stromal tümörler.

 

Cronkhite-Canada sendromu

50-60 yaş, diyare, steatore, sıvı-elektrolit düzensizlikleri, anemi, malnutrisyon, hipoalbüminemi, pigmen­tasyon değişiklikleri (hiperpigmentasyon, vitiligo, alo­pesi), tırnaklarda trofik değişiklikler ile karakterizedir.

 

Gastrik karsinomlar

Midenin habis tümörlerinin %95’i adenokarsinomlardır. Bunu sırası ile lenfomalar, karsinoidier ve mezankimal habis tümörleri izler.

 

Gastrik karsinamlar için risk faktörleri

Çevresel faktörler

–     H.Pylori; intestinal tip karsinamların çoğunda saptanır “Diyet; (nitrif ve nitratlar, tuzlanmış ve tütsülenmiş besinler, taze sebze meyve alınmaması)

–     Düşük sosyoekonomik düzey

–     Sigara kullanımı

 

Konağa bağlı faktörler

–     Kronik gastrit; hipokrlorhidri ve intestinal metaplazi predis­pozan lezyonlardır

–     Parsiyel gastrektomi;kronik safra ve alkali reflüsü predis­pozandır

–     Gastrik adenomiar; %40 maligniteye döner;%30 çevresin­den malignite çıkar

–     Barret özofagusu

 

Genetik faktörler

–     A kan grubu

–     Mide karsinomu yönünde aile hikayesinin varlığı

–     Herediter nonpolipozis kolon kanser sendromu olguları (Lyne sendromu)

–     Familial gastrik karsinom sendromu (E-katerin mutasyonu)

 

Mide karsinomları iki morfojik tipdedir; intestinal ve di­füz tip (Lauren sınıflaması) .

intestinal varyant mide karsinomu; gastrik mukozal hüc­relerden kaynaklanır, sıklıkla kronik gastrit zemindeki in­testinal metaplazi ile ilşkilidirler. Bu patern difüze göre daha iyi diferansiyedir ve ekspansif (vejetan) büyüme özelliğindedir. Sıklıkla yüksek riskli popülasyondan kay­naklanır.

Risk faktörlerinin kontrol edilmesiyle toplumda intestinal tip gastrik karsinom görülme oranları azalır.

Difüz varyant mide karsinomu ise gastrik mukozal hüc­relerden denovo olarak çıkar, kronik gastritle net ilişkisi yoktur ve kötü differansiyeldir (sıklıkla taşlı yüzük hücre tipinde), infiltratif büyüme özelliğindedir.

Bu tip tümörlerde risk faktörlerinin kontrol edilmesiyle görülme oranlarında azalma izlenmez ve günümüzde ABD’de gastrik kanserlerin %50 sini oluştururlar.

Difüz karsinomlar için risk faktörleri iyi bilinmiyar (bili­nen sadece iki tane var; A kan grubu ve H.pylori ne­denli kronik atrofik gastiritler).

intestinal tip karsinomlar 50 yaş ve üzerinde ve E/K oranı 2/1 iken, difüz karsinomlar daha erken yaşlarda (50 yaş altı) ve erkek baskınlığıolmadan izlenir (E/K=1/1 ).

Gastrik karsinomların en sık lokalizasyonları; pilor ve antrum (%50-60)ve kardiadır (%25) dir. Küçük kurva­tur olguların %40’lnda etkinlenmişken büyük kurvatur % 12 olguda etkilenir.

Dolayısıyla mide karsinomlarının en sık kaynaklandığı bölge, küçük kurvatur üzeri, antro-pilorik bölgedir.

Midede makroskobik olarak izlenen ülsere lezyonlar eğer büyük kurvatur yerleşimli iseler, küçük kurvatur yerleşimine oranla daha yüksek habis olma şansına sa­hiptir. Çünkü küçük kurvatur lezyonu peptik ülser olabi­lir, ancak büyük kurvaturda peptik ülser hemen hiç iz­lenmez.

Gastrik karsinomlarda prognoz için invazyon derinliği, mikroskobik büyüme paterni ve histolojik subtip değer­lendirilir.

 

Mide karsinomlarında makroskopik büyüme paternleri

–     Ekzofitik – polipoid, vejetan (Iümüne dağru büyüme); intes­tinal tip mide karsinamunu tanımlar.

     Yassı ya da basık tip – enfiltran (aşikar tümör kitlesi izlenmez; linitis plastika), difüz tip mide karsinamunu tanımlar.

–     Derin ülsöröz – ülseröz tip. Peptik ülsere benzeyebilir. Mide karsinomlarında prognoz ile en ilişkili veri invaz­yon derinliğidir.

İnsitu ve erken mide karsinomlarının hiçbir klinik bulgu­su yoktur; rastlantısalolarak endoskopi ile yakalanan lezyonlardır.

 

Mide adenokarsinomlarının iki tipi arasındaki fark­lar

Eğer mide cidarının tamamını tutan ve rijit kalınlaşma yapan bir infiltrasyon var ise “Iinitis plastika” (matara mide) adı verilir. Akciğer ve meme tümörlerinin mide metastazları da bu biçimde olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir