Skip to main content

PATOLOJİ

Özofagus varislerinin en sık nedeni sirozdur; özellikle de alkolik sirozlarda varisler erken aşamada gelişir ve hızla kanarlar.

Varisler ağır kanamalara yol açar. Kanama özefagus lü­menine mukozayı yıkarak ulaşır. Özofagus varis ka-na­maları başladığında nadiren spontan olarak gerilerler.

Tedavide skıeroterapi ve balon tamponadı sıklıkla gerek­lidir. Özofagus varis kanamalarında olguların %40’1 ilk epizotta ölür.

 

Özofajitler

Erişkin popülasyonun % 10 kadarında özofajit saptanır. En sık özofajit nedeni gastrik içeriğin reflüsü; yani reflü özofajittir.

Klinikte yanma, odinofaji, disfaji ve kanama görülebilir.

 

Gastroözofagiyal reflünün olası nedenleri

     Hiatal herni

     Alt özefageal sfinkter yetersizliği ya da gevşemesine engelolan ve düzensiz kasılmalara neden olan durum­lar (alkol, yağlı yiyecekler, sigara, morfin ve diazepam gibi ilaçlar)

     Gebelik

     Skleroderma

     Diabetes mellitus

     Alkol kullanımı

     Artmış intraabdominal basınç, şişmanlık.

 

Gastroözefageal reflü komplikasyonları

     Özofajit

     Barrett özofagl1su (adenokarsir;ıom gelişme riski)

     Özofagiyal kanama ve ülserasyon (melena ve hematemez)

     Özofagiyal (peptik) ülser gelişimi (midede ya da Barrett alanında özefagusta gelişebilir)

     Özofagiyal striktür gelişimi (sıklıkla koroziv madde alınımına sekonder gelişir) ve özefageal perforasyon.

 

Özofajitin reflü (mide asiti) dışındaki nedenleri ara­sında Mantarlar (kandida), viral (HSV, CMV), graft ver­sus host hastalığı (bazal hücrelerde karyoreksis, atrofi, fibrozis ve apopitozis), pemfigus, epidermolizis bülloza, üremi, koreziv ya da iritan madde alınımı, radyasyon, kemoterapi sayılabilir.

Reflü özofajit için erken aşamada saptanan morfolojik bulgular özofagus epitelinde eozinofillerin bulunuşu özefagus bazal tabaka hücrelerinde hiperplazi ve lamina propriada papillalarda uzamadır. Özofagusta ülserlerle bir arada intraepitelyal nötrofreler ve lenfosit saptanması akut ve ağır tabloyu gösterir. Sklerodermanın en sık tuttuğu iç organın özofagus olduğu unutulmamalıdır.

 

Lye Darlığı: Genellikle trakea bifurkasyon bölgesi dü-ze­yinde asit-alkali alımı sonucu oluşan koagülasyon nekro­zunun iyileşme sürecinde oluşur. Nadiren Özofagus kar­sinomu gelişimine neden olabilir.

 

Barrett özofagusu

Özofagus distal kısımda çok katlı yassı epitelin, goblet hücreleri içeren metaplastik kolumnar epitele değişimi­ni tanımlar (skuamoz epitelin mide suyuna daha dirençli kolumnar epitele kronik iritasyon nedenli metaplazisi­dir).

Gastroözofagial reflünün uzun süreli bir komplikasyonu­dur.

Barret özofagusu saptanan hastalarda özofagus alt uç­ta adenokarsinom gelişme riski 30-40 kat artmıştır. Se­konder komplikasyonları, kanama, lokal ülserler ve strik­tür gelişimidir.

Barret tanısı için endoskopi ve biyopsi gereklidir.

 

Barret Özofagus biyopsisinde izlenmesi beklenen morfolojik bulgular

     Özofagus alt uçta skuamoz epitelin glandüler epite­le metaplazisi

     Goblet hücrelerinin varlığı

 

Barret mukozasında habaset yönünde gidişi gösteren bulgular

     Barret alanında metaplaztik bezlerde displazinin görülmesi

     2cm’den büyük bir alanda Barret mukoz.asının varlığı

     Barret mukozasını oluşturan epitelin intestinal (özellikle kolonik epitel özelliğinde; çok miktarda asit müsin üretimi ve goblet hücresi içermesi) karakterde olmasıdır.

 

Özofagusun selim tümörleri

En sık izlenen selim tümörleri düz kas kökenli tümörler yani leiomiyomlardır. Özofagusta benign epitelial poli­poid lezyon hemen hiç izlenmez.

 

Özofagiyal Karsinomlar

Özofagusun en sık izlenen habis tümörü yassı epitel hücreli karsinomlardır (skuamöz hücreli karsinom).

Tipik olarak sıklıkla 50 yaş üzerinde tanı alan; erkekler­de sık izlenen (E/K = 4/1) tümörlerdir. Uzakdoğu Asya ve iran’da özellikle sıktır.

Çevresel ve diyet faktörleri yassı epitel hücreli karsinom­lar için çok anlamlıdır (ABD’de major risk faktörü siga­ra; ardından alkol). Doğu toplumlarında major faktor sı­cak içeceklerdir.

Barrett özofagusu ise sadece adenokarsinom gelişimi için temel prekürsördür,

Tilozis palmaris ve plantarisli (avuç içi ve ayak tabanında hiperkeratoz) hastalar özofagusun skuamöz karsinomu için tek genetik predispozisyon taşıyan hastalardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir