Skip to main content

PATOLOJİ

a-   Filiform papilla: Büyük konik şekildedir. Tüm dil yü­zeyinde çok sayıda izlenir. Epiteli keratinizedir ve tat ci­simciği içermez.

b-   Fungiform papilla: Mantara benzer yapıdadır. Fili­form papillalar arsında düzensiz dağılmış olarak izlenir. Üst yüzünde seyrek tat cisimciği içerir.

c-   Foliat papilla: insanda az gelişmiştir. Dilin dorsolate­ral yüzeyinde bulunur ve çok sayıda tat cisimciği içerir.

d-   Sirkumvallate papilla: Dilin arka kısmına “V” harfi şeklinde dağılmış 7-12 adetten oluşan aşırı büyük papil­lalardır. Çevresindeki derin yarıklara çok sayıda seröz bez drene olur (von Ebner). Bu papillaların yan yüzlerin­de çok sayıda tat cisimciği bulunur.

Derindeki von Ebner glandları lipaz üretirler. Lipaz tat cisimleri üzerinde oluşabilecek ve onların fonksiyonunu bozacak hidrofobik tabaka oluşumunu önler. Lingular li­paz ayrıca midede aktive olarak diyetteki trigliseridlerin %30 unun sindirimini gerçekleştirir.

 

Farenks

Farenks tam bir geçiş bölgesidir. Burada oral ka vi te ve nazal boşluk ile solunum-sindirim sistemi birleşir.

Farenks stratifiye non-keratinize skuamoz epitel ile döşelidir ve bu epitel özefagus ile devam eder. Farenks, tonsilleri ve küçük mukozal tükürük bezlerini de içerir.

Nazofarenks ise nazal kaviteden gelen goblet hücrele­rini içeren silyalı psödostratifiye kolumnar epitel ile döşelidir.

 

Diş

Diş temelde dört farklı dokudan oluşur; bunlar dentin, enamel, pulpa ve periodontiumdur.

a-   Dentin: Kemikten daha sert (çünkü daha yüksek oranda kalsifiyedir) bir doku olup, dişin en dış kısmını oluşturur. Dentinin yapısı tip 1 kollajen, glikozaminogli­kanlar, fosfoprotein, fosfolipid ve kalsiyuma bağlayan hidroksiapatit kristallerinden oluşur.

Dentinin organik matriksi odontoblastlar (pulpada bu­lunan dişin iç yüzeyini döşeyen hücrelerdir) tarafından üretilir. Odontablastlar nöral krest kekenlidir.

Mineralize olmamış yeni üretim dentine “predentin” adı verilir.

Dentinde izlenen odontoblast proseslerine Tomes fibril­leri adı verilir. Dentin ısı, soğuk, travma, asidik pH gibi uyaranıara duyarlıdır ve ağrı oluşumuna neden olabilir.

b-   Enamel: insan vücudunun en sert kısmıdır. %96’sl mineralden, % 1 ‘i organik materyelden ve %3’ü sudan oluşur. inorganik komponentin çoğunluğu hidroksia-pa­tit kristalleridir. Enamel ektoderm orjinli hücreler (ame­loblastlar) tarafından üretilir (dişin diğer elemanları me­zoderm ve nöral krest kökenlidir).

Organik kısım kollajen içermez, onun yerine ameloge­ninler ve enamelinleri içerir.

Enamel matriksinde az sayıda ameloblast bulunur; bu hücreler çok mitokondri, bol granüllü endoplazmik ret i­kulum ve golgi içerirler. Ameloblastların apikal kısımla­rında izlenen sekret granüllerine Tomes proçesleri adıverilir.

c-   Pulpa: Diş pulpası gevşek bir konnektif doku içerir. Pulpa odontoblastlar, fibroblastlar, kollajen fibrilleri, ve glikozaminoglikanlardan oluşur. Pulpa yüksek oranda vaskülarizedir.

d-   Periodontium: Maksiler ve mandibular kemiklerde dişin tutunmasını sağlayan elemanları tanımlar. Bu ele­manlar; sementum (dişin kök kısmında dentinin üstün­de kemiğe benzer bir dokudur. Semantositler tarafın­dan üretilir), periodontal ligament (semantumu kemi­ğe bağlayan özel bir konnektif dokudur), alveolar ke­mik ve gingivadan oluşur.

 

Özofagus

Sindirim sisteminin mukozası non-keratinize çok katlıyassı epitel ile döşeli bir parçasıdır.

Submukoza gevşek konnektif doku ve seyrek müsin sekrete eden özefageal bezler içerir. Özofagusun mide­ye yakın bölgesinde izlenen gruplar halindeki bezlere özofageal kardiyak bezler adı verilir.

Submukoza altında sirküler ve longitüdinal kaslar bulu­nur.

Özefagusun serozası yoktur; bu nedenle özefagusun en dış kısmı adventisya olarak adlandırılır.

 

Mide

Miks eksokrin-endokrin bir organ olup besinlerin sindiril­mesinde rol alır.

Midede karbohidratların ağızda başlayan sindirimi de­vam eder; pepsin sayesinde proteinler sindirilir ve kas aktivitesi ile besinler karıştırılır.

Mide dört kısıma ayrılır; kardiya, fundus, gövde (kor­pus), pilor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir