Skip to main content

PATOLOJİ

 

Bugün için plazma hücre diskrazilerinin altı alt tipi bulunur:

1-   Mültipl Miyelom

En sık izlenen habis plazma hücre diskrazisidir.

Mültipl miyelomda temel patoloji kemik iliğinde neop­lastik plazma hücrelerinin monoklonal proliferasyonu­dur. Mültipl miyelom kemik iliğindeki plazma hücresinin habasetidir.

En sık tutulan kemik ilikleri sırası ile vertebra (%66), Kosta (%44), kafatası (%41), pelvis (%28) tir.

Radyografik bulgu zımba deliği tarzı 14 cm çaplı demine­ralize osteolitik lezyonlardır. Bazı olgularda difüz deminerali­zasyon bulunabilir. Genellikle bütün iskelet sisteminde multi­fokallitik lezyonlar tabloya eşlik eder. Multipl miyelom sin­tigrafide negatif, radyografide pozitif bulgu verir.

Neoplastik plazma hücrelerine miyelom hücreleri de de­nir. Kemik iliğinde miyelom hücreleri atipik görünümde ve oranı artmış olarak saptanır (miyelomda kemik iliğin­de % 10-90 arasında plazma hücresi bulunabilir; normal ilikte ise bu değer % 5’in altındadır).

Miyelomda, kemik iliğinde genellikle %30’dan fazla plazma hücresi bulunur. Bu plazma hücreleri rölatif ola­rak normal görünümde plazmablastlardan, anormal multinükleer hücrelere kadar değişik tümöral hücreler izlenir.

Tümör hücrelerde “flame cell” tipinde alev kırmızısı si­toplazma, “Mott hücresi” mültipl mavi üzüm görü­nümünde sitoplazmik birikimlerle karakterize, ayrıca tümöral hücrelerin sitoplazmasında fibriller, rod tipi kristaller, globüller, Russel cisimleri ve intranükleer Dutc­her cisimleri izlenir.

Eritrositlerde rulo formasyonu, serumda yüksek M proteinlerinin bulunması sonucu gelişir.

Plazma hücrelerinin proliferasyonunda IL-6 (neoplastik plazma hücreleri, kemik iliğinde fibroblastlar ve makro­fajlarca üretilir) önemli roloynar ve plazma hücre dis­krazilerinde IL-6’nın kanda yüksekliği kötü prognoz göstergesidir. 14-6 aynı zamanda osteoklastları uyararak kemiği zayıflatır; hiperkalsemiye zemin hazırlar. Kemikte destrüksüyona neden olan çok sayıda sitokin üretilse de özellikle MIP1. en önemlisidir.

Myelomda en sık saptanan karyotipik anomali 13q de­lesyonu ve 14q32’de bulunan 19 ağır zincir lokusunu il­gilendiren translokasyonlardır. En sık izlenen translokas­yon ise 19 ağır zinciri (lgH) ile 4p16 yerleşimli, FGFR3 (fibroblast büyüme faktör reseptörü 3) arasındadır ve bunun sonucunda hücre proliferasyonuna neden olan internsek tirozin kinaz aktivasyonu na sahip patolojik re­septör oluşumuna neden olur. Diğer trans\o\<.asyonlar 11q13 (cye/in D1) ve 6p21 (eye/in D3) ve 16q23 (cMAF) ile IgH zincir arasındadır.

Plazma hücre diskrazilerinde plazma protein elektro-fo­rezinde saptanan monoklonal gamapati (lg ağır zincir monoklonalitesini gösterir) M piki adını alır. Monoklo­nal 19 ağır zincir üretiminin bir bulgusudur.

Miyelom hücreleri tarafından üretilen 19 hafif zincirleri ise moleküler olarak küçük olduklarından kolayca idrar ile atılırlar; hastanın idrarında saptanması Bence Jones proteinürisi olarak adlandırılır. Monoklonal 19 hafif zin­cir üretiminin bir bulgusudur.

Eğer miyelom sadece ağır zincir üretirse M piki görülür, fakat Bence Jones proteinürisi izlenmez. Eğer miyelom sadece hafif zincir üretirse, M piki görülmez fakat Ben­ce Jones proteinürisi saptanır. Ama biz biliyoruz ki, mül­tipi miyelom olgularının % SO’inde hem ağır hem hafif zincir birlikte üretildiğinden hem M piki, hem de Bence Jones proteinürisi saptanır.

Miyelom olgularının % 60’1 IgG, % 20-25’i ise IgA üre­tir. Olguların % 15-20’sinde ise plazma hücreleri sadece hafif zincir yaparlar.

 

Miyelom hastalarında böbrek yetersizliği sıklıkla iz­lenir. Bunun olası nedenleri:

a-   Hastalardaki enfeksiyona meyil nedeniyle sık piyelo­nefrit gelişir.

b-   Hiperkalsemi nedeniyle nefrokalsinoz riski yüksektir.

c-   Amiloidoz gelişen olgularda (%5-10 olguda izlenir ve A.l tip’ı amilo’ıd birikır) ami\o’ıd böbre\<.te bir”ı\<.ehılir.

d-   Tümör hücrelerinin böbreği invaze etmeleri

e-   Miyelom olgularında böbreğin en önemli tutulma ne­deni ise Bence Jones proteinürisi esnasında 19 hafif zin­cirlerinin böbrek tübülüslerinde çökmesi ve obstrüktif nefropati oluşturmasıdır. Bu tablo miyelom nefropatisi olarak bilinir. Bence Jones proteini en sık distal tübül ve toplayıcı tübüllerde birikir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir