Skip to main content

PATOLOJİ

Hodgkin hastalığında kuralolarak, hastanın stage’i prognostik açıdan hastalığın tipinden daha önemlidir.

Tedavi seçimi direk olarak Hodgkin hastalığının stage’i ile ilişkilidir. Genelde histolojik olarak agresif tip Hodg­kin hastalığı klinikte de ileri stagelerde karşımıza çıkar. Hodgkin hastalığında histolojik sınıflama, RS hücreleri­nin miktarı ve lenfositlerin oranı ile ilişkilidir.

Son yıllarda Hodgkin karakterindeki bazı lenfomalarda RS hücrelerinin CD20+CD15-CD30 olduğu izlenmiştir. Bu grup klasik hodgkin lenfomadan ayrı bir grup olarak kabul edilmiş ve lenfositten baskın tip olarak adlandırıl­mıştır.

Lenfositten baskın tip bütün Hodgkin hastalarının %5’ini oluşturur.

Az sayıda RS hücresi arasında, bol miktarda matür B lenfosit ve dendritik hücre varlığı ile karakterizedir.

Tipik RS hücreleri çok az sayıda izlenir. Buna karşın özel bir tip olan patlamış mısır (popcom veya L +H hücre­leri) görünümünde RS’lerin görünümü tipiktir. Zeminde eozinofil, nötrofil ve plazma hücre enfiltrasyo­nu azdır ya da hiç izlenmez. Buradaki RS hücreleri CD15 (-), CD30 (-) fakat CD20 po­zitiftir.

Sıklıkla genç erkeklerde boyunda ya da aksillada, lenfa­denomegali ile (düşük stagede saptanır) başlar, sıklıkla düşük stage’ de tanı aldığı için prognoz son derece iyi­dir.

Lenfositten zengin tip: Nadir izlenir; sıklıkla yaşlı er­keklerde izlenir. Sıklıkla mononükleer hücreler ve klasik tip RS hücreleri izlenir ve bu RS hücreleri CD15+, CD30+, %40 olguda EBV+

Mikst sellüler tip Hodgkin hastalığı: Elli yaş civarı hastalarda (genç erişkin yaşta da pik yapar) izlenir; Av­rupa ve Türkiye’ de en sık görülen tiptir.

RS hücrelerinin oranı lenfositten zengin ile lenfositten fakir tipler arasındadır ve morfolojisi klasik RS hücrele­ri tarzındadır. Lenf nodunda RS hücreleri arasındaki T lenfositleri bas­kındır ve eozinofiller, plazma hücreleri ve selim histiosit­leri içeren bol reaktif hücre bulunur.

Mikst sellüler tip Hodgkin hastaları, sıklıkla erkektir. Mikst sellüler tip Hodgkin hastalarında, lenfomanın yay­gın tutulumu ve sıklıkla sistemik bulguların görülmesi beklenir.

RS hücreleri, klasik olarak CD15 ve CD30 pozitiftir. Olguların %50’den fazlası stage 3-4’tedir, bu nedenle sıklıkla kötü prognozludur.

Lenfositten fakir tip Hodgkin hastalığı: En az rastla­nan tiptir. Az sayıda matür lenfosit ve bol RS hücresi görülmesi tipiktir. Burada izlenen RS hücreleri pleomor­fik tip RS hücreleri tipindedir. Az sayıda klasik tip RS hücreleri saptanabilir. Difüz fibrozis gösteren ve retikü­ler varyantıarı bulunur.

Lenfositten fakir tip, genellikle daha ileri yaşlarda ve dis­semine hastalık tablosu ile agresif formda karşımıza Çı­kar. Olguların çoğu yanlışlıkla non-Hodgkin lenfoma tanısı alır. Buradaki RS hücreleri CD15 ve CD30 pozitiftir. ileri yaş erkekler ve HIV (+) bireylerde lenfositten fakittip Hodgkin lenfoma sıklıkla izlenir.

 

Nodüler sklerozan tip Hodgkin hastalığı: ABD’de en sık izlenen tiptir.

Çok karakterize iki özelliği vardır:

a-   Birincisi, özel bir RS varyantının bu tipte görülmesidir, laküner tip RS hücreleri. Bunlar büyük ve tek hiperlobe nükleuslu hücrelerdir. Dokuda fiksasyona bağlı olarak boşluk içinde (lakün) gibi görünürler. Klasik RS hücreleri nadirdir, RS hücreleri arasındaki lenf nodunda T lenfosit­ler baskındır ve eozinofiller, plazma hücreleri ve histi­ositler bulunur.

b-   İkinci özellik, lenfoid dokuyu nodüllere bölen kalın kollajen bantlardır.

 

Buradaki RS hücreleri CD15 ve CD30 pozitiftir. Klinik olarak bu grup hastalar sıklıkla kadınlarda, alt ser­vikal, supraklaviküler ve mediastinallenf nodlarını tut­ması ile tipiktir.

Hastaların çoğu adolesan çağ ya da genç yaştadır. Nodüler sklerozan Hodgkin hastaları sıklıkla stage 1 ve 2 olduğu için çok iyi prognozludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir