Skip to main content

PATOLOJİ

Hastalarda karakteristik bulgu ağrısız, generalize lenfa­denomegali gelişimidir.

Ekstranodal tutulum nadirdir fakat kemik iliği %75 olgu­da tutulmuştur.

Hemen bütün hastalarda habasetin gelişimi t(14;18) sonrası foliküler B lenfositlerinde bcl-2’nin (antiapopitoz geni) aşırı ekspresyonu; apopitotik ölümün durması ne­deniyiedir. Nadiren bcl-2 negatif olgularda BCL6 gen yenidendizilimi saptanmıştır.

Ortalama sağkalım 7-9 yıldır, tedaviler sürvi üzerinde et­kisizdir.

Tümör hücrelerinde yüksek oranda bcl-2’nin varlığı ke­moterapötiklerin etkisini önler.

Olgular zaman içinde yüksek grade lenfomaya dönüşür­ler (%50 olguda tedavi olsalarda olmasalar da bu dönü­şüm yaşanır). En sık olarak difüz büyük B hücreli lenfo­maya transforme olurlar. Bu progresyon sıklıkla p53 gen mutasyonu ile bağlantılıdır.

Nadiren c-myc translokasyonu ile lenfoblastik lenfomaya dönüşebilir.

 

Mantle hücreli lenfoma

Lenfoid foliküllerin mantle bölgelerinde bulunan CD5+ B hücrelerinden köken alan lenfomalardır.

Bu nedenle B hücre işaretleyicileri ve SLL’da olduğu gibi CD5 ile pozitif, CD10 ile negatif boyanırlar. SLLden farklı olarak CD23 negatiftir.

Karakteristik bulgu, tümör hücrelerinde t(11 ;14) sonucu bcl-1 gen düzenlenimi ve hücre siklüsünün regülasyonun­da görevli cyclin D-1 ‘in aşırı yapımının varlığıdır.

 

Difüz büyük hücreli lenfomalar

En sık izlenen non-Hodgkin lenfoma tipidir (non-Hodg­kin lenfoma olgularının %50’si). Özel bir alt tipi immü­noblastik lenfomalardır, prognozun kötü olması ile ka­rakterizedir.

Çoğunlukla B hücre kökenlidir (%80), sadece % 15’i T hücre kökenlidir.

Genellikle ileri yaşlarda görülen tümörler olmalarına kar­şın (ortalama yaş 60), çocukluk çağı lenfomalarının %20’si de bu gruptandır.

AIDS’li ve diğer immünsüprese olgularda EBV nedenli oluşan lenfomalar erişkin hayatta hemen daima difüz büyük hücreli, B hücreli non-Hodgkin lenfoma grubun­dandır.

DNA’ya bağlı çinko-parmaklar transkripsiyon regülasyon genleri normal germinal merkez formasyonu için gerek­lidir; %30 kadar olguda BCL6 lokusunda 3q27kırılma sıktır. % 10-20 olguda t (14; 18) saptanır; bu gruptaki büyük hücreli lenfomaların folüküler lenfomayı takip ederek transformasyon sonucu çıktığı düşünülür.

Klinikte, foliküler lenfomaların aksine sıklıkla tek bir no­dal ya da ekstranodal alanda, hızla büyüyen ve semp­tom veren kitleler oluştururlar. Sonrasında ise tipik bir non-Hodgkin lenfomada olduğu gibi bütün vücutta yay­gın tutulum sıklıkla generalize lenfadenopati oluşturur­lar.

Ekstranodal yayılım ve ekstranodal alandan kaynakIan­ması sıktır. Mide, deri, beyin özellikle tutulur.

Büyük hücreli lenfoma hastalarının %50’sinde Walde­yer halkası (orofarenjiyallenfoid doku) etkilenir. Kemik iliği tutulumu tanı anında rölatif olarak nadirdir, fakat ilerleyen süre içinde sık izlenir. Lösemik tablo ise nadi­ren oluşabilir.

Büyük hücreli tümörler agresif seyirlidir ve eğer tedavi edilmezler ise hızla fataldirler (tedavinin en başarılı oldu­ğu non-Hodgkin lenfoma tipidir). Tedavi ile %60-80 tam remisyon ve %50 birkaç yıllık hastalıksız sürvi yakalanır; kimi zaman tam kür olasıdır.

Eğer düşük grade’li bir lenfomadan (SLL, foliküler lenfo­ma gibi) progresyon ile gelişen bir büyük hücreli lenfo­ma ise prognoz ve tedaviye cevap son derece kötüdür.

 

Anaplastik büyük hücreli lenfoma

Yüksek dereceli, kötü prognozlu periferik T hücreli bir lenfomadır. Bu lenfomaların 2p23 yerleşimli ALK genin­de yeniden düzenlenme ile güçlü bir beraberliği vardır, Bu kromozomal anomali sonrası oluşan ALK füzyon pro­teinleri tirozin kinaz aktivitesi taşırlar ve yüksek prolife­rasyon indeksi gösterirler. Tümör hücrelerinde tipik ola­rak atnalı tipinde nükleusları vardır. Lenf düğümünde si­nüsleri öncelikle tuttuğu için morfolojik görünüm karsi­nom metastazına benzer,

Çocuk ve genç erişkinlerde yumuşak doku tutulumu ile giden ALK gen yeniden dizilimi gösteren T hücreli lenfo­malar izlenebilir ve bunlar yaşlıların nodal anaplastik len­fomalarının aksine iyi prognozludur; %70-80 kür elde edilir,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir